Toogler

Pokyny pre autorov

Článok musí byť originálne, doposiaľ nevydané dielo napísané v kvalitnej angličtine. Nemôže byť súčasne recenzovaný alebo vydaný v inom časopise bez súhlasu časopisu Ekonomicko-manažérske spektrum. Autor(i) musia súhlasiť s tým, že vydaná verzia článku bude umiestnená na internetovej stránke časopisu (v pdf formáte). Pred vydaním článku musia autori podpísať a odovzdať dohodu o autorských právach (naskenovanú podpísanú kópiu v pdf formáte) poskytnutú časopisom. Každý článok je v prvom kole posúdený jedným z redaktorov časopisu, ktorý skontroluje, či je článok v súlade s požiadavkami časopisu. Pokiaľ áno, článok je zaslaný dvom nezávislým recenzentom. Recenzné konanie je obojstranne anonymné.
Články posielajte e-mailom na adresu: ems@fpedas.uniza.sk. Článok je úspešne doručený až po tom, čo autor obdrží potvrdzujúci e-mail.
Požiadavky na formátovanie článku
  1. Dĺžka článku by mala byť 10 až 15 strán a mal by mať nasledujúcu štruktúru: Úvod, Metodológia, Výsledky, Diskusia, Záver.
  2. Názov článku (každé zmysluplné slovo začínať veľkým písmenom).
  3. Celé mená a akademické tituly autorov.
  4. Kompletná afiliácia autorov (vrátane názvu katedry, fakulty a univerzity, adresy a e-mailu). V prípade potreby označte korešpondenčného autora.
  5. Abstrakt (250-300 slov) slúži na oboznámenie s hlavnou ideou a výsledkami článku.
  6. Kľúčové slová (maximálne 5 slov/fráz).
  7. JEL klasifikácia (http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php).

Technické požiadavky
Text článku môže obsahovať tabuľky, obrázky alebo rovnice, ktoré by mali mať oddelené číslovanie (rovnice by mali byť písané s využitím Microsoft Equation 3.0 alebo Math type). Mali by byť umiestnené v texte pri zodpovedajúcom odseku (hneď po tom, ako sú uvedené v texte). Viac informácií sa nachádza v šablóne uverejnenej na internetovej stránke časopisu.

Použitá literatúra
Zoznam použitej literatúry musí byť usporiadaný abecedne. Všetky referencie citované v texte sa musia nachádzať v zozname použitej literatúry a naopak. Používajte APA štýl referencií: http://www.citationmachine.net/apa
  
Nečíslujte strany.
Príspevok, prosím, zasielajte iba vo formáte MS Word.

Šablóna na stiahnutie:

šablóna príspevku

Zatvoriť