Toogler

Všeobecné informácie

 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2021
Slovenská republika, Rajecké Teplice, 13. – 14. októbra 2021

link na stránky konferencie :

https://globalizacia.com/

Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za šestnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

Zborníky príspevkov z ročníkov 2015, 2016, 2019 a 2020  a boli zaradené do databázy Web of Science, Thomson Reuters.


Zborník príspevok z ročníka 2017 a 2018 bol zaslaný na zaradenie do databázy, v súčasnosti čakáme na jeho zaradenie. Taktiež zborník z ročníka 2018 bude zaslaný na zaradenie do databázy Web of Science, Thomson Reuters.

 

  Odborní garanti konferencie
prof. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Zborníky príspevkov z ročníkov 2015 a 2016 boli zaradené do databázy Web of Science, Thomson Reuters.
web of
Zatvoriť