Filozofické, sociálne a právne vedy

Personálny manažment

Autor: Ing. Viera Šukalová, EUR ING., PhD.
Počet strán: 101
ISBN: 978-80-8181-033-6
Rok vydania: 2015

POPIS:
Zaistiť si prosperitu v stále náročnejších podmienkach svetovej i domácej trhovej ekonomiky vyžaduje vyrovnať sa s celým radom výziev a prekážok. Súčasná éra globalizácie má logicky význam aj pre personálny manažment podnikov; zvyšuje význam rozvoja ľudského potenciálu zo sociálneho hľadiska a z ekonomického hľadiska sa zvyšuje podiel investícií do rozvoja ľudských zdrojov. Rešpektovanie charakteristík globalizačných trendov si vyžaduje uplatňovanie nových foriem organizácie práce s dôrazom na efektívnosť, flexibilitu, kvalitu riešení podnikových problémov, motiváciu zamestnancov, rozvíjanie informačných technológií a zvyšuje sa aj potreba rozvoja a využívania elektronickej personalistiky. Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na personálny manažment ako súčasť manažmentu podniku pri zdôraznení systémového prístupu, identifikuje špecifickú úlohu riadenia ľudských zdrojov ako faktora konkurencieschopnosti podniku a zameriava sa aj na moderné trendy a nástroje využiteľné v praxi. Osobitná pozornosť je venovaná jednotlivým personálnym funkciám, prostredníctvom ktorých je zabezpečované efektívne riadenie ľudského kapitálu v modernom podniku, od strategického riadenia a plánovania ľudských zdrojov, cez ich získavanie a výber až po starostlivosť o zamestnancov. Naším cieľom pri zostavovaní tejto učebnice bolo poskytnúť integrovaný pohľad na problematiku personálneho manažmentu ako súčasť manažmentu podniku, vytvoriť učebný text pre vysokoškolské štúdium odborných predmetov v oblasti manažmentu a zároveň priblížiť uceleným spôsobom moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov pre širokú verejnosť a manažérov v praxi.

Image

Vzory zmlúv, žalôb a podaní

Autor: Kolektív
Počet strán: 590
ISBN: 80-89213-38-3
Rok vydania: 2006

POPIS:
Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických, ale i ďalších študijných odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad obchodného, občianskeho, pracovného, správneho i trestného práva, s ktorým sa občan stretáva po väčšinu svojho života. Jej časť, venovaná obchodnému právu, je zameraná najmä na obchodné záväzkové vzťahy, autorské zmluvy a mimozáväzkové žaloby a podania. Občianskemu zákonníku je venovaná ďalšia časť publikácie s orientáciou na zakladateľské zmluvy, vlastnícke právo, dedenie a záväzkové právo. Pracovnoprávne vzťahy rieši tretia kapitola -- počnúc prijatím do zamestnania (žiadosť, pracovná zmluva), realizácie výkonu práce (dohoda o zmene pracovných podmienok, využívanie pracovného času, doba odpočinku, dovolenka, odmeňovanie zamestnancov, prekážky v práci, sociálna politika, zodpovednosť za škodu, kolektívne pracovnoprávne vzťahy), až po skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru). Venuje sa i dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tak, ako sú charakterizované v Zákonníku práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). V rámci správneho práva nájde čitateľ v publikácii vzor udelenia plnomocenstva, rozhodnutia o prerušení konania i o uložení poriadkovej pokuty, predvolaní svedka a pod. Trestnému právu sa venuje záver knihy. Jej obsahom je trestné oznámenie, žiadosť o prepustenie z väzby, odvolanie, či odklad výkonu trestu.

Image

Pracovnoprávny slovník pre prax

Autor: JUDr. Miroslav Tichý
Počet strán: 120
ISBN: 80-89213-14-6
Rok vydania: 2005

POPIS:
Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických študijných odborov, najmä Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment, ale i ďalších odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad pracovného práva, s ktorým sa občan stretáva po väčšinu svojho života. V priebehu svojej pracovnej činnosti vstupuje do pracovného pomeru nielen uzatvorením pracovnej zmluvy s právnickou alebo podnikajúcou fyzickou osobou, ale aj uzavretím niektorej z dohôd na vykonávanie prác mimo pracovného pomeru a v prevažnej miere končí vstupom do dôchodcovského veku. V Slovníku pracovného práva nájde čitateľ nielen vysvetlenie jednotlivých pojmov a výrazov, ktoré sa používajú v danej oblasti. Snahou autora bolo vybrať tie, ktoré sa používajú bežne v praxi, ale i výrazy, ktoré používajú pracovníci súdov, prokuratúry, komerční i podnikoví právnici, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci oddelení ľudských zdrojov a pod. Nakoľko pracovné právo má úzku spätosť i s inými druhmi práva (najmä sociálnym a obchodným), pre komplexnosť informácií boli v publikácii okrajovo uvedené i charakteristiky niektorých pojmov z nich vyplývajúcich.

Image

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Zákonníka práce

Autor: JUDr. Miroslav Tichý
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-8162-004-1
Rok vydania: 2014

POPIS:
Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických, ale i ďalších študijných odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad pracovného práva, s ktorým sa občan stretáva po väčšinu svojho života. Svojim obsahom pokrýva celý okruh pracovnoprávnych vzťahov nielen v podnikateľskej oblasti, ale i verejnej správe počnúc prijatím do zamestnania (žiadosť, pracovná zmluva na dobu určitú alebo neurčitú, resp. dobu na skrátený úväzok), realizácie výkonu práce (dohoda o zmene pracovných podmienok, využívanie pracovného času, doba odpočinku, dovolenka, odmeňovanie zamestnancov, prekážky v práci, sociálna politika, zodpovednosť za škodu, kolektívne pracovnoprávne vzťahy), až po skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru). Venuje sa i dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tak, ako sú charakterizované v základnom zákone pracovného práva – Zákonníku práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Jej obsahom sú i vzory žalôb a podaní, s ktorými sa môže zamestnávateľ i zamestnanec obrátiť na príslušný súd v prípade domáhania sa svojho práva pri porušení právnych predpisov druhou zmluvnou stranou.

Image

Profil kształcenia akademickiego w euroregionie Beskidy a oczekiwania transgranicznego rynku pracy

Autor: prof. nzw. dr hab. inž. Jacek Binda, prof. nzw. dr hab. Jan Ostoj, dr. Elžbieta Rak-Mlynarska, prof. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Počet strán: 154
ISBN: 978-83-61310-37-2
Rok vydania: 2014

POPIS:
Publikácia je výstupom projektu „Poľsko-slovenská letná univerzita mládeže a diagnóza smerov vysokoškolského vzdelávania pre potreby cezhraničného trhu práce“. V jej rámci sú spracované také problematiky ako možnosti rozvoja cezhraničného zamestnávania, problémy rezultujúce z cezhraničného zamestnávania, bariéry a stimuly cezhraničného zamestnávania a rola akademického prostredia v stimulovaní rozvoja cezhraničného zamestnávania.

Image

Podnikateľská etiketa: Spoločenský styk

Autor: doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-8070-660-9

POPIS:
Vysokoškolské skriptum je už 2. doplneným a prepracovaným vydaním. Odporúča sa ako študijný materiál študentom 1. ročníka študijného programu ekonomika a manažment podniku. Učebné texty sú rozdelené do 12 kapitol, ktoré sa venujú významu spoločenskej etiky pre človeka, všeobecným pravidlám spoločenského styku, etikete mien, jazyka a písomného prejavu, etikete pri výbere a prijímaní do zamestnania, etikete zamestnaneckých vzťahov, spoločenskej stránke obchodného rokovania, komunikácii v obchodnom styku, spoločenským pracovným a mimopracovným príležitostiam a udalostiam, osobnému imidžu manažéra a zvláštnostiam spoločenskej etikety v inom kultúrnom prostredí. Učebné texty obsahujú aj text z oblasti spoločenského správania so správnymi odpoveďami, čo umožňuje študentom urobiť si vlastné sebahodnotenie znalostí a zručností z podnikateľskej etikety, ktorá síce vychádza z „veľkej“ spoločenskej etikety, ale má určité zvláštnosti najmä v prípade spoločenských predností.

Image

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Autor: Gnap, Poliak, Kováčiková
Počet strán: 158
ISBN: 978-80-554-0525-4
Rok vydania: 2012

POPIS:
Odborná publikácia patrí do súboru učebných textov určených pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v zmysle zákona o cestnej doprave ( zákon č. 56/2012 Z-z- v platnom znení ) .
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave, sú však určené i ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava ako doplnenie základnej študijnej literatúry.
Po obsahovej stránke táto publikácia spĺňa požiadavky Prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré sú potrebné pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Image

Zákonník práce s komentárom, s príkladmi a vybranými vzormi zmlúv

Autor: JUDr. Eva Kováčiková
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-8162-011-9
Rok vydania: 2015

POPIS:
Publikácia obsahuje aktuálnu verziu základného pracovnoprávneho predpisu – Zákonníka práce ( zákon č. 311/2001 Z.z. v platnom znení ). V spolupráci s vydavateľstvom odborného časopisu Poradca, s.r.o. autorka pravidelne uverejňuje komentár vždy, keď dôjde k väčšej novelizácii tohto zákona.
Komentár je určený predovšetkým základným subjektom pracovnoprávnych vzťahov – zamestnávateľom a zamestnancom . Je však vhodným doplnením študijných materiálov pre študentov Žilinskej univerzity, ktorí vo svojich učebných programoch majú predmet Pracovné právo.
Aktuálna verzia publikovaného komentára Zákonníka práce je obohatená praktickými príkladmi a vybranými vzormi zmlúv a podaní podľa Zákonníka práce, ktoré vznikli v spoluautorstve s JUDr. Miroslavom Tichým

Image

Vybrané kapitoly z ekonomickej sociológie

Autor: prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., doc. PhDr. Helena Janotová, CSc., doc. PhDr. Alféd Prígl, CSc., doc. Pavol Hamaj, PhD., Mgr. Roman Hofreiter
Počet strán: 220
ISBN: 978-80-554-0314-4
Rok vydania: 2011

POPIS:
Učebnica stručne charakterizuje problémové okruhy, ktorými sa zaoberá medziodborová vedná disciplína – ekonomická sociológia. Autori sa v učebnici zamerali na základné problémové okruhy vednej disciplíny – ekonomickej sociológie, v ktorej sa stretáva sociologický a ekonomický pohľad na vybrané sociálne javy na mikrosociálnej, mezosociálnej a makrosociálnej úrovni. Zámerom je prezentovanie predovšetkým tých tém, ktoré sú významné a aktuálne z hľadiska súčasného rozvoja slovenskej spoločnosti – spojené s fungovaním ekonomickej sféry spoločnosti a s finančnými trhmi, s napĺňaním sociálnej spravodlivosti v spoločnosti a v pracovnom procese, s dôležitým sociálnym problémom, akým je nezamestnanosť, ďalej s pracovnými inštitúciami a organizáciami, s priebehom pracovného procesu, so sociálnymi (pracovnými) skupinami, s pracovnou morálkou a pracovnými vzťahmi. Vybranými tematickými okruhmi sa prelína sociologický pohľad na predmetnú problematiku zvýrazňujúcu najmä individuálneho aktéra (jednotlivca) v pracovných pozíciách, rolách a interakciách v pracovných organizáciách. Svojím obsahom učebnica nevyčerpáva celý predmet ekonomickej sociológie, ale orientuje sa na tie okruhy, ktoré autori považujú z hľadiska spoločenského pohybu a fungovania pracovných organizácií a pracovných skupín za dôležité. Učebnica je určená predovšetkým študentom, ktorý si vybrali voliteľný predmet ekonomická sociológia na fakulte PEDAS. Taktiež môže poslúžiť aj záujemcom mimo akademickej pôdy o rozšírenie si vedomostí z predmetnej oblasti.

Image

Manažérska etika a komunikácia v podnikaní

Autor: doc. PhDr. Helena Janotová, CSc., doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc.
Počet strán: 115
ISBN: 80-7100-814-1
Rok vydania: 2001

POPIS:
Monografia je určená všetkým vysokoškolským študentom bez ohľadu študijného profilu, pretože v konečnom dôsledku sa väčšina z nich sa v praxi uplatní v pozícii manažéra alebo priamo podnikateľa. Predstavuje metodologické východisko pri riešení etických a komunikačných problémov, s ktorými sa stretáva subjekt tak v pracovnej, ako i mimopracovnej oblasti. Monografia má interdisciplinárny charakter. Prelínajú sa v nej poznatky z teórie riadenia, ekonomiky, aplikovanej podnikateľskej etiky a aplikovanej psychológie. Publikácia sa taktiež venuje problematike subjektívnych príčin neetického správania. V druhej časti sú uvedené vhodné prostriedky pozitívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Osvojenie si a uplatňovanie zásad a princípov etiky a komunikácie v manažérskej praxi je považované za kvalitný predpokladom efektívneho riadenia a fungovania podnikateľských subjektov ako aj celkovej úspešnosti manažéra. Publikácia je určená manažérom, študentom vysokých škôl, ale i všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť poznatky z tejto oblasti.

Image

Psychológia riadiaceho pracovníka

Autor: doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc.
Počet strán: 114
ISBN: 80-7100-221-3
Rok vydania: 1994

POPIS:
Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá je určená pre študentov všetkých fakúlt ako základný študijný materiál pri štúdiu predmetu Psychológia a Personálny manažment. Publikácia poskytuje základné poznatky zo psychológie so zvláštnym zameraním na psychológiu riadiaceho pracovníka s cieľom uplatniť tieto poznatky v každodennom živote a v podnikovej praxi. Uvedené vedomosti a poznatky môžu významne pomôcť zlepšiť medziľudské vzťahy , koordinovať riadiacu prácu, komunikáciu medzi nadriadeným a podriadeným pracovníkom a tým prispievať k duševnej pohode a flexibilite plnenia úloh a posilniť tak autoritu manažéra v pracovnom kolektíve. Práca každého riadiaceho pracovníka predstavuje komplex rôznorodých činností, ktoré majú sociálne, psychologické, organizačné, ekonomické, technické a technologické aspekty, ktoré je veľmi dôležité v súčasnom konkurenčnom prostredí dobre poznať. Charakter a obsah riadiacej práce manažéra kladie špecifické nároky na profil jeho osobnosti. Spĺňanie nárokov na určený požadovaný profil osobnosti manažéra predstavuje hlavný predpoklad pre úspešnosť jeho práce. Úspech v riadení a vedení ľudí je závislý predovšetkým od vedomostí, zručností a schopnosti manažérov, od ich prístupu k ľuďom, od poznania podmienok riadiaceho procesu. Kvalitná a účinná realizácia systému práce s človekom, je tým najvhodnejším prostriedkom v súčasnej podnikovej praxi.

Image

Psychológia pre manažérov

Autor: doc. PhDr. Viera Farkašová,CSc.
Počet strán: 99
ISBN: 80-71200-651-3
Rok vydania: 1999

POPIS:
Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá má slúžiť na regulárnu priebežnú kontrolu vedomostí študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborovv priebehu semestra z predmetu Psychológia a Personálny manažment. Je vhodnou pomôckou pre manažérov na všetkých úrovniach podnikového manažmentu. Publikácia obsahuje rôzne formy metodickej prípravy na semináre a skúšku z uvedených predmetov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť výber moderných teoretických a praktických poznatkov, vedomostí a skúseností z oblasti aplikovaných psychologických disciplín, ktorých predmetom je skúmanie psychologických aspektov podnikovej a podnikateľskej praxe, a to tak z pohľadu vlastníka, manažéra, ako aj zamestnanca v pracovnom procese. Obsah publikácie je zameraný na základy psychológie a ich aplikáciu v podnikovej praxi, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, psychológiu osobnosti manažéra, negatívne psychické javy v pracovnom procese ako je mobbing a iné psychické poruchy správania sa ľudského faktora v pracovnom procese.

Image

Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Autor: Kolektív
Počet strán: 894
ISBN: 78-80-8101- 103-0
Rok vydania: 2008

POPIS:
Autori: Viera Bilasová, Lenka Bohunická, Andrej Dé´muth, cyril Diatka, Jozef Dronzek, Rudolf Dupkala, Vasil Gluchman, Jakub Hájiček, Helena Hrehová, Marek Hrubec, Helena Janotová, Igor Kišš, Erika Lalíková, Tatiana Machalová, Vladimír Manda, Tatiana Mandová, Jana Miedzgová, Martin Muránsky, Štefan Németh, Zuzana Palovičová, Milan Petkanič, Zlatica Plašienková, Anna Remišová, Oľga Sisáková, Dagmar Smreková, Vladislav Suvák, Martin Škop, Emil Višňovský, Milan Zigo, Viera Žbirková

Ojedinelá vysokoškolská učebnica z dejín etiky prináša dostatočne podrobne a v historickej chronológii prehľad o najvýznamnejších etických smeroch, školách, prúdoch či orientáciách v našom kultúrnom prostredí vrátane stredoeurópskeho regiónu. Učebnica pozostáva z 32 kapitol. Na jej tvorbe participovalo 30 vysokoškolských pedagógov, a vedeckých pracovníkov zo slovenských a českých vysokých škôl a z vedeckých inštitúcií.
Hlavným zámerom autorov bolo predstaviť európske a severoamerické etické myslenie ako celok, aby študent, ale aj čitateľ, ktorý sa zaujímajú o etiku a morálku, získal viac-menej ucelenú predstavu o tom, kto, kedy a akým spôsobom riešil morálne a etické otázky a čím prispel k rozvoju etického myslenia v našej kultúre.
Učebnica je odporúčaná ako študijný materiál študentom 2. ročníka študijného programu ekonomika a manažment podniku na predmet etika podnikania, kde je potrebné pri riešení etických problémov a dilem v ekonomickej oblasti vychádzať z už existujúcej teoretickej bázy.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť