Publikačná etika

Časopis EMS spĺňa požiadavky kladené na publikačný proces, prijíma etickú zodpovednosť za všetky strany publikačného procesu. Preberá zodpovednosť vo všetkých etapách publikačného procesu, čo vykonáva veľmi dôsledne a pri akceptácii etických povinností a zodpovedností.

Edičná rada

Členovia edičnej a vedeckej rady sú odborníkmi vo svojich oblastiach, ich mená a afilácie sú uvedené na stránkach časopisu v sekcii Redakčná rada. Kontaktné údaje na redakciu časopisu sú taktiež zverejnené na stránkach časopisu v sekcii Kontakt.

Autorstvo a povinnosti autorov

Článok musí byť originálne, doposiaľ nevydané dielo napísané v kvalitnej angličtine. Článok zaslaný do časopisu EMS nesmie byť predtým publikovaný v inom časopise alebo byť v recenznom konaní iného časopisu. Jedinou výnimkou je, ak predkladaný článok stavia na predošlom článku toho istého autora. V tomto prípade je autor povinný preukázať významný rozvoj a rozšírenie danej práce v porovnaní s pôvodným článkom a rovnako musí byť pôvodný text v predkladanom článku riadne odcitovaný.
Autori, ktorých mená sú v príspevku uvedené deklarujú, že k článku významne prispeli a že za výsledok nesú kolektívnu zodpovednosť a záväzky.
Všetky články podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu. Najprv je článok recenzovaný editorom časopisu, ktorý ho môže zamietnuť, ak jeho predmet nezodpovedá zameraniu časopisu či nespĺňa požiadavky časopisu alebo má veľmi slabú kvalitu. V druhej fáze recenzného procesu je článok zaslaný dvom nezávislým recenzentom, ktorý ho ohodnotia a môžu odporučiť: (i) článok publikovať v pôvodnej verzii, (ii) článok publikovať po drobných korekciách, (iii) článok publikovať po závažných korekciách a dodatočnom (opakovanom) recenznom konaní, (iv) zamietnuť článok. Recenzenti napíšu i odporúčania a komentáre, ktoré sa zašlú autorovi. Editori nemôžu zmeniť rozhodnutie o publikovaní, kým nie je zistený nejaký závažný problém.

Recenzné konanie

Všetky príspevky sú v prvom rade posudzované editormi, ktorí určia, či sú správne a adekvátne pripravené a dodržujú etickú politiku časopisu. Editori sú zodpovední za prijatie rozhodnutia, ktoré predkladané články by mali byť publikované. Editori sú pri rozhodovaní usmerňovaní edičnou radou časopisu a musia dodržiavať právne požiadavky kladené na problematiku obmedzenia autorských práv a plagiátorstva. Príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickou politikou časopisu alebo nespĺňajú stanovené požiadavky, sú zamietnuté ešte pred recenzným konaním. Príspevky, ktoré nie sú vhodne a dostatočne pripravené sú autorom vrátené na prepracovanie.
Ak príspevok prejde kontrolou editora, je zaslaný dvom nezávislým odborníkom na obojstranne anonymné recenzné konanie. Recenzie by mali byť objektívne, recenzenti by nemali mať žiadny konflikt záujmov a mali by poukázať na relevantné publikované diela, ktoré ešte neboli citované. S recenzovanými článkami je potrebné nakladať dôverne. Od recenzentov sa vyžaduje, aby príspevok riadne zhodnotili a odporučili : (i) publikovať príspevok v súčasnom znení, (ii) publikovať príspevok po miernych korekciách, (iii) publikovať príspevok po rozsiahlych korekciách a dodatočnej recenzii, (iv) zamietnuť príspevok. Konečné rozhodnutie o akceptácii alebo odmietnutí príspevku je zaslané autorovi spolu s odporúčaniami recenzentov. Na dotazy recenzenta by mal autor reagovať bod po bode. Editori a recenzenti by mali posudzovať každý príspevok podľa intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, občianstvo či politickú filozofiu autorov. Rozhodnutie editora o prijatí alebo zamietnutí príspevku k publikovaniu by malo byť založené na dôležitosti, originalite a zrozumiteľnosti príspevku a relevantnosti štúdie vzhľadom na cieľ časopisu.

Publikačná etika

Editori časopisu EMS si požadujú recenziu príspevku odborným posúdením nezávislými odborníkmi z rovnakej oblasti, čo spolu s etickou politikou a štandardmi zaisťuje vysoko kvalitné vedecké publikácie.
Autori, ktorí chcú publikovať príspevky v časopise musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Akýkoľvek fakt, ktorý možno považovať za možný konflikt záujmov autorov musí byť v príspevku objasnený ešte pred jeho predložením.
  • Autori by mali dôkladne prezentovať ich vedecké výstupy a zahrnúť do príspevku objektívnu diskusiu o významných zisteniach.
  • Dáta a metodológia použitá vo výskume musí byť v príspevku dostatočne detailne prezentovaná.
  • Simultánne predkladanie článkov do viac ako jedného časopisu sa netoleruje.
  • Opätovné publikovanie obsahu, ktorý nie je pôvodným, taktiež nie je tolerované.
  • Ak autori objavia po publikovaní príspevku chyby alebo nepresnosti alebo je potrebné urobiť akékoľvek korekcie, je potrebné promptne komunikovať s editormi časopisu, aby boli byť prijaté potrebné nápravné opatrenia.
  • Plagiátorstvo, vymyslené dáta a manipulácia s obrázkami nie je tolerovaná a v prípade, že budú zistené, musia byť prijaté nasledovné opatrenia. Po prvé, rukopis, o ktorom sa preukázalo, že je plagiátom, bude okamžite odmietnutý spolu s okamžitým odmietnutím akéhokoľvek iného rukopisu, ktorý predložili tí istí autori. Po druhé, každý autor, ktorý sa podieľa na plagiátorstve, bude mať zakázané predkladanie nových rukopisov do časopisu v období dvoch rokov.

V prípade akýchkoľvek sťažností a pripomienok týkajúcich sa publikovania článku nás kontaktujte emailom na ems@fpedas.uniza.sk. Potvrdíme prijatie Vášho emailu a poskytneme informáciu o odhadovanom čase, ktorý budeme potrebovať na preštudovanie a vyriešenie Vašich sťažností a pripomienok.

Odstúpenie a korekcie

Editori sa zaväzujú dodržiavať integritu literatúry a publikujú redakčne významné korekcie vzhľadom na situáciu. V každom prípade, pôvodný článok bude odstránený a nahradený s poznámkou, ktorá uvádza dôvody odstúpenia a s opravenou verziou. Ak sa zistí plagiátorstvo, celý článok bude z časopisu odstránený. Ak autor zistí významnú chybu alebo nepresnosť v publikovanom príspevku, je jeho povinnosťou promptne upovedomiť editorov časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s nimi na odstránení nedostatku. Ak sa editori alebo vydavateľ o významnej chybe dozvie od tretej strany, je povinnosťou autora promptne odstúpiť a urobiť potrebné korekcie alebo poskytnúť editorovi dôkaz o správnosti pôvodného príspevku.

Originalita a plagiátorstvo

Autori by sa mali uistiť, že ich práca je úplne originálna a ak autori použili diela alebo slová iných autorov, musia byť správne citované. Plagiátorstvo má veľa foriem, od prepísania článku iného autora, cez kopírovanie a parafrázovanie dôležitých častí iného článku (bez citovania) až po vyhlasovanie výsledkov iných štúdii za vlastné. Plagiátorstvo vo všetkých jeho formách znamená neetické publikačné správanie a je neakceptovateľné.

Autorstvo

Autorstvo je obmedzené na tých, ktorý významne prispeli ku koncepcii, návrhu, uskutočneniu a interpretácii predkladanej štúdie. Všetci tí, ktorí sa významne podieľali na tvorbe článku by mali byť uvedení ako autori. Ak existujú aj ďalšie osoby, ktoré významne prispeli v určitom podstatnom aspekte výskumného projektu, mali by byť vyzdvihnuté v časti Acknowledgement. Korešpondenčný autor zaručuje, že všetci dotknutí spoluautori sú zahrnutí v článku a že všetci videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasia s jeho posúdením pre publikovanie.

Autorské práva

Autori súhlasia, že publikovaní verzia článku bude umiestnená na stránke časopsiu (v pdf formáte). Predtým ako článok ide do tlače, autori musia podpísať a spätne zaslať zmluvu o autorských právach (oskenovaný podpísaný dokument v pdf formáte).

Archivácia

Editori zabezpečujú digitálny prístup k obsahu časopisu na webstránke časopisu. Všetky printové vydania EMS časopisu sú dostupné v archíve a knižnici Katedry ekonomiky, Fakulty a prevádzky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.

Webstránka

Editori zaručujú, že webstránka časopisu, vrátane textu, ktorý obsahuje, demonštruje, že jej je venovaná náležitá pozornosť, ktorá zaisťuje vysoké etické a profesionálne štandardy.

Periodicita publikovania

Ekonomické a manažérske spektrum je recenzovaný vedecký časopis publikovaný dva krát ročne (jún a december) Žilinskou univerzitou.

Názov časopisu

Ekonomické a manažérske spektrum je unikátny a nemožno si ho pomýliť s iným časopisom ani uviesť do omylu autorov a čitateľov o pôvode časopisu alebo spojitosti s iným časopisom.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť