Finančný manažment a účtovníctvo

Image

Dane v teórii a praxi

Autor: doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.
Počet strán: 180
ISBN: 978-80-554-0684-8
Rok vydania: 2010

POPIS:
Publikácia je určená najmä poslucháčom štúdia študijných odborov Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a širokej odbornej verejnosti. Prináša ucelený pohľad nielen na históriu zdaňovania, na optimalizáciu daňového systému, daňové dopady a možnosti ich presunu, ale venuje sa aj daňovým stimulom, daňovým únikom, daňovej sústave SR, správe daní a poplatkov a tiež komparácii daňového systému SR s daňovými systémami vybraných krajín EÚ. Obsahuje množstvo grafov, tabuliek a praktických príkladov, ktoré majú napomôcť čitateľovi hlbšiemu pochopeniu fungovania daňového systému nielen u nás, ale aj vo svete. Daňová teória sa snaží charakterizovať jednotlivé druhy daní a ich vplyv na ekonomiku štátu a podnikateľské subjekty. Daniam a daňovej politike sa v každom štáte venuje osobitná pozornosť, pretože tvoria nevyhnutnú súčasť organizácie spoločnosti. Prístup k optimalizácii daňového systému je založený na využívaní štandardných nástrojov ekonómie a spočíva v hľadaní „toho najlepšieho pre spoločnosť. Kritéria na optimálny daňový systém nie sú stanovené. Rôzni autori uvádzajú rôzne požiadavky, ktoré sa postupne menili s vývojom daňových systémov

Image

Oceňovanie nehnuteľnosti a firiem

Autor: Doc. Ing. Ján Holécy, CSc, Ing. Iveta Sedláková
Počet strán: 61
Rok vydania: 2000

POPIS:
Táto publikácia bola vydaná prostredníctvom Programu PHARE TEMPUS IB_JEP-14380-1999. Je venovaná podstate ohodnocovania nehnuteľnosti a firiem, vrátane otázky goodwillu, z hľadiska rozhodovania sa o kúpe a predaji nehnuteľností a firiem občanom EÚ. Obsahuje vysvetlenie najdôležitejších veličín, postupov, základných princípov a metód v rámci SR a vybraných krajín EÚ. Autori spracovali publikáciu ako pomôcku úradníkom štátnej správy pochopiť podstatu ohodnocovania nehnuteľností a firiem, aby mohli kvalifikovane pristupovať k rozhodovaniu o kúpe, predaji a prevode nehnuteľností. Publikácia môže byť tiež nápomocná úradníkom štátnej správy vyhnúť sa hrubým omylom pri rozhodovaní o kúpe a predaji nehnuteľností, najmä tých, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

Image

Ekonomické a právne aspekty stanovenia všeobecnej hodnoty podniku

Autor: Ing. Mikuláš Szilágyi, CSc, Ing. Iveta Sedláková
Počet strán: 248
ISBN: 80-7100-976-8
Rok vydania: 2002

POPIS:
Autori sa v tejto publikácii venujú vybraným aktuálnym problémom ekonomických znaleckých odborov, pričom reagujú na práve v tom čase schválenú a platnú legislatívu vtejto oblasti. Vychádzajú najmä zo skúseností pri príprave týchto právnych predpisov ako aj zo získaných a zmapovaných znaleckých skúseností mnohých znalcov, znaleckých organizácií a ústavov. Publikácia ponúkapoznatky od histórie znaleckej činnosti, cez postavenie znalca , význam znaleckých posudkov, účel znaleckých posudkov až po metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a zložiek majetku podniku, vrátane ekonomicko- finančnej analýzy, v nadväznosti na Vyhlášku MS SR č. 86/2002 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V publikácii je tiež spracovaný zoznam všetkých znaleckých odborov a odvetví SR. Autori poukazujú aj na smerovanie a ďalší rozvoj ekonomických znaleckých odborov. Publikácia je určená pre študentov predmetu Súdne inžinierstvo so zameraním na Podnikové hospodárstvo a tiež pre znaleckú obec ekonomických znaleckých odborov.

Image

Finančná analýza podniku

Autor: Cisko, Š. a kol.
Počet strán: 239
ISBN: 80-8070-635-2
Rok vydania: 2006

POPIS:
Snaha o sprístupnenie odborných informácií pre študentov bola hlavnou motiváciou a príčinou spracovania skrípt Finančná analýza podniku.Na našom knižnom trhu je možné stretnúť sa s niekoľkými odbornými publikáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou finančnej analýzy podniku. Napriek tomuto pomerne priaznivému stavu, vzhľadom na možnú špecifickú (hlavne cenovú) nedostupnosť týchto odborných publikácií,vznikla táto učebná pomôcka. Skriptum by malo slúžiť predovšetkým študentom študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj ďalších študijných odborov na Žilinskej univerzite.Publikácia ponúka poznatky z oblasti finančno-ekonomickej analýzy v podnikovom prostredí. Na jej spracovaní sa podieľal autorský kolektív pod vedením prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. Kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, a 6 spracovali prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD. a Ing Miloš Birtus, PhD., kapitoly 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 spracovala doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.

Image

Účtovníctvo - teória a prax s aplikáciou na dopravný podnik

Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Počet strán: 247
ISBN: 80-7100-830-3
Rok vydania: 2001

POPIS:
Ak má akýkoľvek podnik, nielen dopravný, fungovať efektívne, je nevyhnutné, aby si viedol presnú a správnu evidenciu o všetkom, čo s podnikaním súvisí. Všetky transakcie podniku ako celok, odohrávajúce sa počas určitého časového obdobia, sa môžu znázorniť ako veľká databáza a túto databázu môže účinne využívať veľký počet zainteresovaných subjektov ako vo vnútri, tak aj mimo podniku. Takto by sa dal veľmi stručne vyjadriť význam účtovníctva ako informačného systému podniku. Ambíciou tohto učebného textu však nie je presvedčiť čitateľov o tom, že v zdravom trhovom prostredí nemožno bez účtovných informácií riadiť a že len málokto sa v živote zaobíde bez základných účtovných znalostí, ale o tom, že účtovníctvo tak, ako čokoľvek iné v živote, môže byť zaujímavé a zvládnuteľné bez problémov, ak človek skutočne chce a dokáže si vytvoriť správny vzťah k všetkému, čo robí. V tomto duchu boli písané skriptá, ktoré v štyroch kapitolách približujú problematiku účtovníctva podnikateľov v nadväznosti na možnú aplikáciu v podniku dopravy.

Image

Optimalizácia finančnej štruktúry podniku

Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Počet strán: 171
ISBN: 80-8070-404-X
Rok vydania: 2005

POPIS:
Široké spektrum problémov finančného riadenia podniku má svoje kľúčové miesta a neuralgické body. Jedným z nich je zadlženosť. Vzťah medzi zadlženosťou a finančnou stabilitou, nevyhnutnou pre existenciu podniku, je zrejmá. Samotný monitoring pohľadávok a záväzkov, od výšky ktorých je odvodená forma a závažnosť prípadnej insolventnosti podniku, nie je na zabezpečenie jeho stability postačujúci. Riadenie zadlženosti sa odvíja od určenia takej skladby finančných zdrojov, ktorá je vo vzťahu k cieľom podniku, jeho špecifickým podmienkam, okoliu a momentálnej situácii optimálna, od optimalizácie finančnej štruktúry. Finančná ekonómia je dynamická vedná disciplína, predmet jej skúmania sa rýchlo mení a vyvíja, spolu s ním sa menia a vyvíjajú aj názory na finančnú štruktúru podniku a možnosti jej optimalizácie. Publikácia ponúka prehľad klasických teórií kapitálovej štruktúry, ale aj nových, netradičných prístupov založených na absorpcii najnovších poznatkov a tendencií vývoja kapitálovej štruktúry v posledných rokoch. Možný prístup k optimalizácii finančnej štruktúry demonštruje pomocou prípadovej štúdie.

Image

Financial Analysis and Planning

Autor: doc. Ing. VieraBartošová, PhD.
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-554-0001-3
Rok vydania: 2006

POPIS:
Financial analysis is a set of methods for extracting information primarily from financial statements. Good financial analysis comes from good understanding. And good understanding is provided by a conceptual framework that helps the analysts organize their thinking. In our information age, there are large amounts of information about firms to be processed.A conceptual framework guides the managers and analysts in using this information intelligently and economically – to turn the information to knowledge and to utilize it in practice. This book works from a conceptual framework that covers differences between financial statement analysis and financial analysis orientated in partial areas of business activities. Chapter 1 deals with business combination accounting and the role of consolidated financial statement analysis, its content, goals and utilization. Chapters (2–5) of the book represent separate area of business activities and content key analyst’s tools, methods and economic interpretation of them. They integrate accounting concepts with the view of business economics and finance in analysis and show how the structure of accrual accounting can be exploited for analysis. To comprehend the text material, the reader should have a basic course in financial accounting and basic course in finance and business economics, too. Chapters 6 and 7 have additional character. They include the problems of internal auditing and business diagnostics and uncover wide possibilities of using them in financial management of the firms.

Image

Finančná analýza a plánovanie

Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Eva Kicová, PhD.
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-8181-006-0
Rok vydania: 2015

POPIS:
Publikácia Finančná analýza a plánovanie bola spracovaná ako vysokoškolská učebnica určená predovšetkým na výučbu rovnomenného predmetu inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Jej zameranie však nevylučuje aj širšie použitie v rámci vzdelávania na slovenských vysokých školách, ako aj pre odbornú verejnosť. Učebnica vznikla na základe materiálov z prednášok a cvičení z predmetu Finančná analýza a plánovanie, vybraných aktualizovaných častí vysokoškolských skrípt Cisko, Š. a kol. Finančná analýza podniku,publikovaných kolektívom autorov v r. 2006, a tiež na základe v texte i v Použitej literatúre citovaných zdrojov domácich a zahraničných autorov, známych slovenských, českých a zahraničných ekonómov a vysoko-školských pedagógov. Štruktúra učebnice zodpovedá učebným osnovám predmetu Finančná analýza a plánovanie, ktorý nadväzuje na predmet bakalárskeho štúdia Finančno-ekonomická analýza, a svojím obsahom je jeho rozšírením o vybrané problémy finančno-ekonomickej analýzy podniku, najmä z oblasti parciálnych výsledkov podniku. Učebnica vznikla s finančnou podporou operačného programu Vzdelávanie, projektu Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, kód ITMS projektu: 26110230083.

Image

Jednoduché účtovníctvo podnikateľov

Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Počet strán: 167
ISBN: 978-80-554-0461-5
Rok vydania: 2011

POPIS:
Publikácia prináša ucelený pohľad na účtovanie podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť ako fyzické osoby. Je určená poslucháčom 2. ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj pre širokú verejnosť. Obsahuje nielen teoretické informácie zo sústavy jednoduchého účtovníctva podnikateľov, ale aj množstvo praktických príkladov.
Publikácia je tvorená v súlade s platnými právnymi predpismi, a to so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretickú časť tvoria kapitoly 1 – 10. Prvá kapitola uvádza čitateľa do problematiky účtovníctva, druhá kapitola sa sústreďuje na teoretické východiská sústavy jednoduchého účtovníctva. Najväčšia pozornosť je venovaná hlavným a pomocným knihám, v ktorých sa v jednoduchom účtovníctve účtuje. Tretia kapitola charakterizuje majetok podnikateľa, na ktorú nadväzuje štvrtá kapitola, ktorá sa venuje účtovaniu osobného automobilu v podnikaní. Piata kapitola stručne charakterizuje zásoby a šiesta kapitola rozoberá daň z pridanej hodnoty. Siedma kapitola sa zaoberá problematikou dotácii. Časové rozlíšenie je problematikou rozobratou v ôsmej kapitole. Záverečné práce, ktoré musí účtovná jednotka vykonať na konci roka, sú opísané v deviatej a desiatej kapitole publikácie. Praktickú časť tvoria kapitoly 11 – 14, pričom jedenásta kapitola sa venuje praktickým ukážkam účtovania príjmov, ktoré ovplyvňujú alebo neovplyvňujú základ dane. Dvanásta kapitola venuje pozornosť na jednej strane výdavkom, ktoré znižujú základ dane a na strane druhej výdavkom, ktoré neovplyvňujú základ dane podnikateľského subjektu. Trinásta kapitola sústreďuje pozornosť na priebežné položky. Posledná kapitola opisuje uzávierkové operácie, ktoré zvyšujú alebo znižujú daňový základ účtovnej jednotky.

Image

Zbierka súvzťažností z podvojného účtovníctva podnikateľov

Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Počet strán: 209
ISBN: 978-80-554-0103-4
Rok vydania: 2009

POPIS:
Publikácia „Podvojné účtovníctvo“ prináša čitateľovi ucelený pohľad na účtovanie podnikateľov. Je určená predovšetkým poslucháčom 3. ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj pre širokú podnikateľskú verejnosť, pretože podniky, ktoré pôsobia na našom trhu musia okrem svojej podnikateľskej činnosti na základe zákona viesť aj účtovníctvo. Obsahuje nielen teoretické informácie z oblasti účtovania podnikateľov, ale aj množstvo praktických príkladov.
Publikácia je v súlade s rámcovou účtovou osnovou rozdelená podľa jednotlivých účtovných tried, skupín a účtov. 0. trieda opisuje dlhodobý majetok, jeho obstaranie, zaradenie do používania, odpisy a vyradenie dlhodobého majetku. 1. trieda rozoberá zásoby podľa jednotlivých druhov s ich obstaraním, uskladnením a vyskladnením. 2. trieda sa venuje finančných účtom a všetkým finančným operáciám s nimi. 3. trieda opisuje zúčtovacie vzťahy, a to medzi dodávateľmi a odberateľmi, medzi zamestnancami a podnikom a medzi podnikom a štátom. 4. trieda definujte kapitálové účty a dlhodobé záväzky. 5. trieda opisuje hospodárske, finančné a mimoriadne náklady. 6. trieda opisuje výnosy podľa jednotlivých druhov. 7. trieda definujte uzávierkové účty a podsúvahové účty a posledná 8. a 9. trieda sa venuje vnútroorganizačnému účtovníctvu.

Image

Zbierka príkladov z ekonomickej štatistiky

Autor: Ing. Darina Chlebíková, PhD.
Počet strán: 87
ISBN: 978-80-8070-941-9
Rok vydania: 2008

POPIS:
Publikácia nadväzuje na vydané štatistické publikácie autorky a je ich doplnkom, pretože uvádza množstvo príkladov, ktoré majú rozšíriť teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti pri výpočte štatistických príkladov, ktoré ekonomická štatistika rieši. Štruktúra kapitol je jednotná. Každá kapitola začína veľmi stručným popisom témy s príslušnými vzorcami, ktoré budú nevyhnuté pri počítaní. Potom nasledujú riešené príklady, ďalej príklady na riešenie, kde sa preukážu schopnosti a zručnosti riešiteľa a záver každej kapitoly sú výsledky riešených príkladov, kde si riešiteľ môže skontrolovať úspešnosť a porozumenie danej témy. Publikácia má šesť základných kapitol. Prvá sa venuje triedeniu štatistických jednotiek podľa kvantitatívnych štatistických znakov a to podľa diskrétneho a spojitého znaku ako aj triedeniu kvantitatívnych znakov. Druhá kapitola obsahuje charakteristiky úrovne a ostatné stredné hodnoty a kvantily a ich výpočet zo štatistického radu hodnôt, štatistického radu početností a intervalového triedenia. Charakteristiky variability sú predmetom riešenia tretej kapitoly. Príklady na riešenie štatistickej závislosti a výpočtu regresnej a korelačnej úlohy sú uvedené v štvrtej kapitole. Porovnávanie pomernými číslami a indexmi je uvedené v piatej kapitole. Posledná šiesta kapitola je venovaná riešeniu časových radov a to ako výpočtu chronologického priemeru tak i dekompozícii časového radu a analýze jej jednotlivých zložiek.

Image

Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie

Autor: Ing. Darina Chlebíková, PhD.
Počet strán: 153
ISBN: 978-80-554-0058-7
Rok vydania: 2009

POPIS:
Cieľom publikácie je poskytnúť návod, ako pracovať s nástrojmi analýzy dát v oblasti sociálno-ekonomickej, ako rozumieť týmto nástrojom, rozlišovať medzi nimi a ako si vybrať vhodný postup pre danú situáciu. Cenné poznatky z nej môžu získať poslucháči všetkých stupňov ekonomických študijných odborov ako aj široká odborná verejnosť. Poznanie základných štatistických metód je nevyhnutné jednak preto, aby sme rozumeli štatistickým informáciám, jednak preto, aby sme ich vedeli správne použiť, ale aby sme aj správne rozumeli, rôznym štatistickým hodnotám, ktoré sa používajú v bežnom živote na charakterizovanie rôznych sociálno-ekonomických javov. Publikácia je rozdelená na šesť kapitol. Obsah prvej kapitoly vyzdvihuje význam a predmet štatistiky a ekonomickej štatistiky. V druhej časti sú definované základné štatistické pojmy, štatistické skúmanie a jeho etapy ako aj základné charakteristiky využívané v opisnej štatistike. Závislosť medzi ekonomickými javmi, a riešenie regresnej a korelačnej úlohy kvantitatívnych znakov, ktoré je dôležité z hľadiska poznania príčin a dôsledkov a zisťovanie a meranie príčinnej závislosti sociálno-ekonomických javov je spracované v tretej časti publikácie. Dôležitou úlohou štatistiky je porovnávanie ekonomických javov a procesov na čo štatistika využíva pomerné čísla a indexy. Ich štruktúra a využitie v praxi je spracované v štvrtej časti. Okrem vecnej analýzy ekonomických ukazovateľov, prípadne závislosti, ktorou sú ukazovatele ovplyvňované navzájom, ďalším faktorom, ktorý môže spôsobovať zmenu, je čas. Každý jav sa v čase vyvíja a práve dynamika vývoja sociálno-ekonomických javov je predmetom piatej kapitoly. Šiesta kapitola obsahuje definíciu a históriu a význam systému národných účtov. Štatistické metódy sú bežne používané v širokom spektre vedných disciplín a odvetví podnikania počnúc medicínou, psychológiou, sociológiou, biológiou, vedeckým výskumom, cez riadenie kvality, riadenie výrobných procesov v priemysle až po ekonómiu, ekonometriu, manažment, marketing alebo vzdelávanie. Výpočtová technika veľmi pomáha pri výpočte mnohých metód, problémom v praxi je ale vedieť interpretovať výsledky týchto metód, tomu by sčasti mala pomôcť aj táto publikácia.

Image

Finančná analýza podniku

Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Ing Miloš Birtus, PhD. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Počet strán: 239
ISBN: 80-8070-635-2
Rok vydania: 2006

POPIS:
Finančno-ekonomická analýza rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za určité obdobie, identifikuje a kvantifikuje činitele, ktoré ich determinovali. Doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a všetky tieto informácie zhusťuje do návrhu opatrení, ktoré by mali viesť k naplneniu podnikových cieľov. Cieľom finančnej analýzy je stanoviť pomocou rôznych nástrojov finančné zdravie podniku, identifikovať slabiny, ktoré by mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky analyzovaného podniku. Finančne silné podniky majú lepšiu šancu na pokračujúcu existenciu a ďalší rozvoj. Dobré predpoklady však majú všetky podniky, ktoré preukazujú priaznivé finančné zdravie. Finančne zdravý podnik nejaví príznaky ohrozenia svojej existencie, pretože sa dá predpokladať, že v dohľadnej dobe nedôjde ani k jeho predĺženiu ani k platobnej neschopnosti. Pokiaľ sú finančné analýzy vypracovávané pravidelne, môžu s predstihom upozorňovať na prípadné problémy v hospodárení podniku a je možné na ich základe plánovať vývoj v ďalších rokoch. Skriptum „Finančná analýza podniku“ by malo slúžiť predovšetkým pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj ďalších študijných odborov na Žilinskej univerzite.

Image

Finančný manažment podniku I

Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Počet strán: 511
ISBN: 978-80-554-0076-1
Rok vydania: 2009

POPIS:
Hlavným cieľom učebnice Finančný manažment podniku je poskytnúť poznatky a informácie z problematiky finančného manažmentu študentom študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj pre študentov študujúcich v ekonomických, manažérskych, ako aj v príbuzných študijných odboroch. Informácie môžu z učebnice čerpať aj ďalší záujemcovia o problematiku finančného manažmentu. Koncepcia učebnice je svojim spôsobom originálna, nedodržiava tradičné usporiadanie a štruktúru tak, ako je to pri väčšine základných publikácií z tejto oblasti. Hlavným dôvodom tejto štruktúry je to, že učebnica sa svojim obsahom snaží pokryť problematiku niekoľkých predmetov, ktoré sa vyučujú v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline – Finančný manažment, Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza podniku, Investičný manažment. Učebnica časťou svojho obsahu pokrýva aj predmety Finančná a poisťovacia matematika a Bankovníctvo. Učebnica vychádza z teórie manažmentu, z poznatkov o jednotlivých funkciách manažmentu (stanovenie cieľov, plánovanie, rozhodovanie, organizovanie a kontrola). Usporiadanie podľa jednotlivých funkcií manažmentu bolo základom pre spracovanie jednotlivých kapitol: Teória podnikových financií - všeobecné pojmy a terminológia, ciele finančného manažmentu a finančné plánovanie.

Image

Finančný manažment podniku II

Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Počet strán: 775
ISBN: 978-80-554-0684-8
Rok vydania: 2013


POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom všetkých troch stupňov ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Financie bankovníctvo a investovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť, publikácia má potenciál stať sa neoceniteľnou pomôckou pri praktickom riešení každodenných úloh najmä finančných manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Publikácia voľne nadväzuje na prvú časť, ktorá obsahovala tri kapitoly: Teória podnikových financií - všeobecné pojmy a terminológia, ciele finančného manažmentu a finančné plánovanie. Obsahom druhej časti je problematika finančného rozhodovania, organizovania vo finančnom manažmente a finančná analýza.Jednotlivé kapitoly publikácie v mnohých ohľadoch vychádzajú z anglosaského poňatia finančného manažmentu, ktorý je vo finančnej teórii v slovenských podmienkach dominantný. Autori sú si vedomí toho, žepraktická využiteľnosťtýchtoteoretickýchvýchodískjev reálnej praxi finančného riadenia podnikov v Slovenskej republike do určitej miery limitovaná. Anglosaský finančný manažment vychádza z existencie fungujúceho kapitálového trhu, na ktorom už mnohé desaťročia prebiehajú dostatočne veľké a permanentné finančné transakcie, ktoré generujú férové informácie o trhových cenách. Vďakatomujemožné pracovať s trhovým ocenením podnikových cenných papierov a priebežne vyhodnocovať podnikovú výkonnosť. Avšak situáciav Slovenskej republike je diametrálne odlišná a rozprávať o fungujúcom a efektívnom finančnom trhu v súčasnosti nedáva zmysel. V publikácii sú popisované metódy a algoritmy, ktoré vznikli v inom čase a inom priestore (napr. predikčné modely). Taktiež v kontexte prebiehajúcej finančnej krízy bude potrebné niektoré teoretické axiómy prehodnotiť (napr. aproximácia bezrizikových aktív štátnymi dlhopismi). Potrebné je ešte spomenúť aj slabé stránky slovenského finančného výkazníctva, ktoré je historicky zamerané a silne daňovo orientované (snaha o optické znižovanie výsledku hospodárenia) a v mnohých ohľadoch znemožňuje adjustáciu hodnôt aktív a pasív smerom k ich reálnej hodnote.

Image

Investment Management – Financial Investments

Autor: doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-8070-950-1
Rok vydania: 2008

Image

Investment Management – Tangible Investments

Autor: doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Počet strán: 132
ISBN: 978-80-8070-949-5
Rok vydania: 2008

Image

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo

Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Martina Paliderová, PhD.
Počet strán: 432
ISBN: 978-80-554-0993-1
Rok vydania: 2014

POPIS:
Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je prvou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe postupne vyprofilovala. Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí:Časť I vysvetľuje základy účtovníctva, jeho históriu a teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. Prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovnej praxi podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetu účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku bakalárskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.

Image

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Autor: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
Počet strán: 199
ISBN: 9788080783600
Rok vydania: 2010

POPIS:
Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému, ale aj zdôraznením úzkeho vzťahu medzi manažmentom a manažérskym účtovníctvom a orientáciou sa na vybrané najdôležitejšie parametre manažérskeho účtovníctva.
Učebnica sa venuje aj kalkuláciám z hľadiska definovania pojmov, metodológie priraďovania nákladov, kategorizácie kalkulačných vzorcov a charakteristiky absorpčných a neabsorpčných kalkulácií. Zaoberá sa problematikou riadenia podľa aktivít a podnikovým kalkulačným systémom v manažérskom účtovníctve.
Cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa so základmi manažérskeho účtovníctva.
Učebnica je určená najmä študentom Žilinskej univerzity, ale aj širšiemu okruhu používateľov v podnikateľskej praxi, ktorí sa zaoberajú problematikou vnútropodnikového riadenia.

Image

Manažérske účtovníctvo

Autor: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
Počet strán: 83
ISBN: 80-8070-543-7
Rok vydania: 2006

POPIS:
Predkladané skriptá sú určené študentom štvrtého ročníka denné štúdia na Katedre ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky mestskej a cestnej dopravy, ŽUŽ, ale rovnako aj všetkým ostatným, ktorí majú záujem o manažérske účtovníctvo a získané teoretické poznatky a vedomosti si chcú overiť na praktických príkladoch, ktorých výber skriptá ponúkajú.
Koncepčne sú skriptá rozvrhnuté do niekoľkých kapitol, ktoré vecne nadväzujú na prednášky z tohto predmetu. Vzhľadom na ich možné použitie aj pre iných potenciálnych záujemcov je však úvod každej kapitoly venovaný stručnému teoretickému popisu danej problematiky, na základe ktorého čitateľ získa obraz o tom, čo si má na praktickom príklade precvičiť. Úlohy na zamyslenie zas ponúkajú možnosť overiť si správne pochopenie získaných vedomosti z vnútropodnikového riadenia. Kapitoly sú v závislosti od obsahu rôzne štruktúrované aby sa čitateľ v texte lepšie orientoval.

Image

Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie

Autor: Ing. Darina Chlebíková, PhD.
Počet strán: 130
ISBN: 80-8070-351-5
Rok vydania: 2005

POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom všetkých troch stupňov ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, a investovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Poznanie základných štatistických metód je nevyhnutné jednak preto, aby sme rozumeli štatistickým informáciám, jednak preto, aby sme ich vedeli správne použiť pre naše rozhodovanie. Cieľom publikácie je poskytnúť návod, ako pracovať s nástrojmi analýzy dát v oblasti sociálno-ekonomickej, ako rozumieť týmto nástrojom, rozlišovať medzi nimi a ako si vybrať vhodný postup pre danú situáciu. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť. Publikácia je rozdelená na päť kapitol. Obsah prvej kapitoly vyzdvihuje význam a predmet štatistiky a ekonomickej štatistiky. V druhej časti je dôraz kladený na vplyv informácii na rozhodovanie. Ďalej sú tu definované základné štatistické pojmy, štatistické skúmanie a jeho etapy ako aj základné charakteristiky využívanie v opisnej štatistike. Závislosť medzi ekonomickými javmi, a riešenie regresnej a korelačnej úlohy kvantitatívnych znakov, ktoré je dôležité z hľadiska rozhodovania, je spracované v tretej časti. Dôraz je kladený na význam skúmania príčinnej závislosti sociálno-ekonomických javov v manažérskom rozhodovaní. Jednou z dôležitých úloh štatistiky je porovnávanie ekonomických javov a procesov na čo využíva pomerné čísla a indexy. Ich štruktúra a využitie v praxi je spracované v štvrtej časti. Okrem vecnej analýzy ekonomických ukazovateľov, prípadne závislosti, ktorou sú ukazovatele ovplyvňované navzájom, ďalším faktorom, ktorý môže spôsobovať zmenu, je čas. Každý jav sa v čase vyvíja a práve dynamika vývoja sociálno-ekonomických javov je predmetom piatej kapitoly. Štatistické metódy sú bežne používané v širokom spektre vedných disciplín a odvetví podnikania počnúc medicínou, psychológiou, sociológiou, biológiou, vedeckým výskumom, cez riadenie kvality, riadenie výrobných procesov v priemysle až po ekonómiu, ekonometriu, manažment, marketing alebo vzdelávanie. Výpočtová technika veľmi pomáha pri výpočte mnohých metód, problémom v praxi je ale vedieť interpretovať výsledky týchto metód, tomu by sčasti mala pomôcť aj táto publikácia.

Image

Strategický marketing

Autor: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Počet strán: 249
ISBN: 978-80-554-0687-9
Rok vydania: 2013

POPIS:
Skriptá sú koncipované tak, aby previedli čitateľa najdôležitejšími etapami strategického marketingového procesu a pomohli mu zorientovať sa v najdôležitejších oblastiach rozhodovania týkajúcich sa tvorby a výberu stratégií v podniku. Samotná stratégia, i keď je kvalitne spracovaná, však nie je zárukou úspechu podniku, preto sa čitateľ zoznámi s najdôležitejšími aktivitami, ktoré predchádzajú tvorbe stratégií a následnými aktivitami, ktoré súvisia s jej implementáciou a kontrolou. Učebné texty predpokladajú znalosť základov marketingu a sú určené najmä pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, ale je možné odporučiť ich všetkým študentom i odbornej verejnosti, ktorá má o túto problematiku záujem.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť