Toogler
Dane v teórii a praxi
Autor: doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.
Počet strán: 180
ISBN: 978-80-554-0684-8
Rok vydania: 2010
POPIS:
Publikácia je určená najmä poslucháčom štúdia študijných odborov Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a širokej odbornej verejnosti. Prináša ucelený pohľad nielen na históriu zdaňovania, na optimalizáciu daňového systému, daňové dopady a možnosti ich presunu, ale venuje sa aj daňovým stimulom, daňovým únikom, daňovej sústave SR, správe daní a poplatkov a tiež komparácii daňového systému SR s daňovými systémami vybraných krajín EÚ. Obsahuje množstvo grafov, tabuliek a praktických príkladov, ktoré majú napomôcť čitateľovi hlbšiemu pochopeniu fungovania daňového systému nielen u nás, ale aj  vo svete. Daňová teória sa snaží charakterizovať jednotlivé druhy daní a ich vplyv na ekonomiku štátu a podnikateľské subjekty. Daniam a daňovej politike sa v každom štáte venuje osobitná pozornosť, pretože tvoria nevyhnutnú súčasť organizácie spoločnosti. Prístup k optimalizácii daňového systému je založený na využívaní štandardných nástrojov ekonómie a spočíva v hľadaní „toho najlepšieho pre spoločnosť. Kritéria na optimálny daňový systém nie sú stanovené. Rôzni autori uvádzajú rôzne požiadavky, ktoré sa postupne menili s vývojom daňových systémov
OBÁLKA:
dane v teorii a praxi
Oceňovanie nehnuteľnosti a firiem
Ekonomické a právne aspekty stanovenia všeobecnej hodnoty podniku
Finančná analýza podniku
Účtovníctvo - teória a prax s aplikáciou na dopravný podnik
Optimalizácia finančnej štruktúry podniku
Financial Analysis and Planning
Finančná analýza a plánovanie
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov
Zbierka súvzťažností z podvojného účtovníctva podnikateľov
Zbierka príkladov z ekonomickej štatistiky
Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie
Finančná analýza podniku
Finančný manažment podniku I
Finančný manažment podniku II
Investment Management – Financial Investments
Investment Management – Tangible Investments
Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve
Manažérske účtovníctvo
Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie
Strategický marketing
Zatvoriť