Front page

Katedra ekonomiky vznikla 1. júla 2000 vyčlenením prevažnej časti pedagógov vyučujúcich ekonomické predmety z jednotlivých odborných (profilových) katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a z pedagógov bývalej Katedry sociálnych vied Fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline.
V súčasnosti je katedra profilovou katedrou pre zabezpečovanie bakalárskeho a inžinierskeho študijného odboru Ekonomika a manažment podniku a nového študijného odboru Finančný manažment. Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch Fakulty PEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.
Absolventi uvedeného profilového študijného odboru majú predpoklady pre široké uplatnenie na rôznych postoch ekonomických útvarov podnikov, štátnej a verejnej správy a obchodných organizácií. Na katedre prednášajú interní a externí odborníci, ktorých výsledky práce boli prezentované doma i v zahraničí.