Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy v rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí manažmentu inovácií a výroby, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, manažérskej sociológie a psychológie a plánovania a organizovania podnikového procesu. Získajú tiež potrebné znalosti z oblasti práva, medzinárodného obchodu, financií, podnikovo-hospodárskych disciplín, účtovníctva, a informatiky.

Inžinierske štúdium

Absolventi inžinierskeho štúdia dokážu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich realizáciu a vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku, majú znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov a sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista, ale aj formulovať podnikovú politiku a stratégiu ako manažér špecialista. Obsah štúdia tvoria predmety zamerané na oblasť sociologicko-behaviorálnych aspektov manažérskej práce, strategického manažmentu a marketingu, finančného riadenia podniku, medzinárodného podnikania a manažmentu, controllingu a súdneho inžinierstva.

Štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku

Je správnou voľbou pre tých uchádzačov, ktorí svoju budúcnosť vidia v ekonomickej sfére, avšak doposiaľ sa nerozhodli pre konkrétnu oblasť pôsobenia. V priebehu štúdia totiž nadobudnú komplexné vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné v každodennej praxi manažmentu podniku. Štúdium je však rovnako vhodné aj pre tých uchádzačov, ktorí už majú predstavu o svojom budúcom profesijnom zameraní. Spektrum voliteľných predmetov v každom ročníku štúdia je totiž vytvorené tak, aby mali študenti možnosť profilovať sa v oblastiach svojho záujmu.

Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku sa uplatnia v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore a vzhľadom na nadobudnuté odborné komunikačné zručnosti a znalosť cudzích jazykov sa pre ich budúce pôsobenie vytvára priestor aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Pre štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku sa nevyžaduje predošlé vzdelanie ekonomického zamerania. Študijný plán bol totiž v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovensko-kórejským hospodárskym výborom postavený tak, aby si študenti všetky potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti vyžadované praxou osvojili počas štúdia. Predpokladom úspešného ukončenia štúdia nie je vďaka jeho širokospektrálnemu zameraniu ani kladný vzťah k prírodovedne orientovaným predmetom, vyváženosť študijného plánu umožňuje absolvovať štúdium aj študentom preferujúcim humanitne zamerané predmety.

Zoznam predmetov EAMP

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť