Toogler

Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy v rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí manažmentu inovácií a výroby, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, manažérskej sociológie a psychológie a plánovania a organizovania podnikového procesu. Získajú tiež potrebné znalosti z oblasti práva, medzinárodného obchodu, financií, podnikovo-hospodárskych disciplín, účtovníctva, a informatiky.


Inžinierske štúdium

Absolventi inžinierskeho štúdia dokážu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich realizáciu a vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku, majú znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov a sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista, ale aj formulovať podnikovú politiku a stratégiu ako manažér špecialista. Obsah štúdia tvoria predmety zamerané na oblasť sociologicko-behaviorálnych aspektov manažérskej práce, strategického manažmentu a marketingu, finančného riadenia podniku, medzinárodného podnikania a manažmentu, controllingu a súdneho inžinierstva.

Štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku

Je správnou voľbou pre tých uchádzačov, ktorí svoju budúcnosť vidia v ekonomickej sfére, avšak doposiaľ sa nerozhodli pre konkrétnu oblasť pôsobenia. V priebehu štúdia totiž nadobudnú komplexné vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné v každodennej praxi manažmentu podniku. Štúdium je však rovnako vhodné aj pre tých uchádzačov, ktorí už majú predstavu o svojom budúcom profesijnom zameraní. Spektrum voliteľných predmetov v každom ročníku štúdia je totiž vytvorené tak, aby mali študenti možnosť profilovať sa v oblastiach svojho záujmu.

Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku sa uplatnia v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore a vzhľadom na nadobudnuté odborné komunikačné zručnosti a znalosť cudzích jazykov sa pre ich budúce pôsobenie vytvára priestor aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Pre štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku sa nevyžaduje predošlé vzdelanie ekonomického zamerania. Študijný plán bol totiž v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovensko-kórejským hospodárskym výborom postavený tak, aby si študenti všetky potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti vyžadované praxou osvojili počas štúdia. Predpokladom úspešného ukončenia štúdia nie je vďaka jeho širokospektrálnemu zameraniu ani kladný vzťah k prírodovedne orientovaným predmetom, vyváženosť študijného plánu umožňuje absolvovať štúdium aj študentom preferujúcim humanitne zamerané predmety.

Na stiahnutie :

Zoznam predmetov EAMP

Zatvoriť