Toogler

Všeobecné informácie

Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.

Štátne skúšky na fakulte sa konajú podľa § 63 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Štátna skúška pozostáva zo záverečnej práce a jej obhajoby. 

Konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinností predpísaných študijným programom.

Opakovať štátnu skúšku môže študent maximálne dvakrát, a to do termínu podľa § 2 ods.10 Študijného poriadku F PEDAS.

Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú profilové katedry v súčinnosti s referátom vzdelávania.

Štátnu skúšku musí študent absolvovať (vrátane jej prípadného opakovania) najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou štúdia uvedenou v § 2 ods. 10 Študijného poriadku F PEDAS.

Zatvoriť