Toogler

História

Katedra ekonomiky vznikla 1. júla 2000 vyčlenením prevažnej časti pedagógov vyučujúcich ekonomické predmety z jednotlivých odborných (profilových) katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a z pedagógov bývalej Katedry sociálnych vied Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline – jednak ako interná záležitosť Fakulty PEDAS – snaha sústrediť ekonómov fakulty na spoločnej katedre s cieľom zabezpečovať výučbu ekonomických predmetov pre všetky profilové odbory fakulty, jednak so zámerom vytvoriť postupne samostatný študijný odbor (program) čisto ekonomického zamerania ako odpoveď na rastúci dopyt v tomto regióne.

V súčasnosti je katedra ekonomiky profilovou katedrou zabezpečujúcou dva študijné odbory/programy – študijný program Ekonomika a manažment podniku akreditovaný pre 1., 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia a študijný program Finančný manažment zatiaľ s akreditáciou pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia.

Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch Fakulty PEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. Absolventi uvedených študijných odborov majú predpoklady pre široké uplatnenie v rôznych funkciách a na rôznych postoch ekonomických útvarov podnikov, štátnej a verejnej správy a obchodných organizácií. Na katedre prednášajú odborne fundovaní interní zamestnanci katedry, ako aj externí odborníci, ktorých výsledky práce sú prezentované doma i v zahraničí.

Zatvoriť