Toogler
Makroekonómia
Autor: doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.
Rok vydania: 2017
POPIS:
Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o makroekonomickú problematiku. Štruktúra danej knihy pozostáva z jedenástich kapitol obsahujúcich okrem predmetu makroekonómie vrátane analýzy makroekonomických indikátorov a metód výpočtu HDP nasledujúce makroekonomické témy: analýza agregátneho dopytu a agregátnej ponuky; základné modely makroekonomickej rovnováhy; fiškálna politika a ekonómia strany ponuky; peňažný trh a monetárna politika; model IS – LM; ekonomický rast a ekonomický cyklus; problémy inflácie a nezamestnanosti; problematika medzinárodného obchodu a menových vzťahov. Aj napriek tomu, že publikácia nemôže obsahovať vyčerpávajúci výklad celej súčasnej makroekonomickej teórie, nakoľko je zložitá a rozsiahla, snahou autorky bolo vytvorenie uceleného pohľadu na súčasnú makroekonomickú analýzu s použitím základného matematického a grafického aparátu.
OBÁLKA:
book makro
Všeobecná ekonomická teória 2. časť Mikroekonómia
Financovanie PPP projektov dopravy v EU
Všeobecná ekonomická teória 1. časť Makroekonómia. Druhé rozšírené vydanie.
Všeobecná ekonomická teória I. časť Makroekonómia
Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment - Cvičenia
Ekonomika verejného a tretieho sektora
Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie na prijímacie skúšky na vysoké školy
Ekonomika verejného sektora
Hospodárska politika v teórii a praxi
Mikroekonómia
Ekonomická teória
Zbierka úloh z makroekonómie
Malé a stredné podniky v podmienkach transformujúcich sa ekonomík SR a RF
Globalization and Development of Infrastructure
Globalizacia a razvitieinfrastruktury (ruský jazyk)
Vybrané state z ekonomiky dopravy
Zatvoriť