Makro a mikroekonómia

Image

Makroekonómia

Autor: doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.
Rok vydania: 2017

POPIS:
Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o makroekonomickú problematiku. Štruktúra danej knihy pozostáva z jedenástich kapitol obsahujúcich okrem predmetu makroekonómie vrátane analýzy makroekonomických indikátorov a metód výpočtu HDP nasledujúce makroekonomické témy: analýza agregátneho dopytu a agregátnej ponuky; základné modely makroekonomickej rovnováhy; fiškálna politika a ekonómia strany ponuky; peňažný trh a monetárna politika; model IS – LM; ekonomický rast a ekonomický cyklus; problémy inflácie a nezamestnanosti; problematika medzinárodného obchodu a menových vzťahov. Aj napriek tomu, že publikácia nemôže obsahovať vyčerpávajúci výklad celej súčasnej makroekonomickej teórie, nakoľko je zložitá a rozsiahla, snahou autorky bolo vytvorenie uceleného pohľadu na súčasnú makroekonomickú analýzu s použitím základného matematického a grafického aparátu.

Image

Všeobecná ekonomická teória 2. časť Mikroekonómia

Autor: Ing. Viera Bartošová – Ing. Tomáš Klieštik
Počet strán: 140
ISBN: 80-8070-171-1
Rok vydania: 2003

POPIS:
Mikroekonómia je tou časťou ekonomickej teórie, ktorá sa v rámci svojho predmetu skúmania zaoberá správaním jednotlivých spotrebiteľov a firiem, trhov a trhových štruktúr. Spolu s makroekonómiou tvoria jeden celok; nie je možné urobiť medzi nimi jasnú hranicu, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. Analýzu ťažiskových mikroekonomických problémov začíname trhmi. Sú tým miestom, kde sa stretáva ponuka s dopytom, kde vstupujú do vzájomných vzťahov mikrosubjekty, spotrebitelia a výrobcovia, kde sa formuje rovnovážna cena a ustaľuje trhová rovnováha ako základ ekonomickej stability každej trhovo orientovanej ekonomiky. V prvej časti skrípt s názvom Všeobecná ekonomická teória, 1. časť Makroekonómia sme sa zoznámili so základnými pojmami týkajúcimi sa trhu, odhalili sme niektoré významné vzťahy a súvislosti nevyhnutné pre pochopenie fungovania trhového mechanizmu a trhovej ekonomiky, ilustrovali sme interakciu medzi ponukou a dopytom na trhu produktov. V súvislosti s peniazmi ako dôležitou makroekonomickou kategóriu sme si vysvetlili, ako funguje trh peňazí a nezabudli sme ani na trh práce v kontexte s problémom nezamestnanosti. K tomuto trhu sa ešte vrátime. Po stručnej rekapitulácii už známych pojmov a súvislostí, sústredíme pozornosť na trhy výrobných faktorov. Ony sú tým hýbateľom, ktorý uvádza do pohybu mechanizmus makroekonomického kolobehu, spoločenskú výrobu a vzájomné vzťahy medzi hlavnými subjektmi trhu. Správaniu spotrebiteľov a firiem na trhoch sa venujeme aj v ďalších kapitolách venovaných teórii firmy a teórii spotrebiteľa.

Image

Financovanie PPP projektov dopravy v EU

Autor: doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
Počet strán: 360
ISBN: 978-80-554-0785-2
Rok vydania: 2013

POPIS:
Publikácia poskytuje komplexný súhrn poznatkov, odvodených od stanovených prvkov a podmienok uplatňovania projektov PPP (verejno-súkromného partnerstva) v doprave v rámci EÚ z hľadiska existujúceho rozpätia hodnotiacich kritérií. Okrem iného mapuje skúsenosti z už realizovaných tzv. hybridných PPP projektov dopravy v EÚ, t.j. projektov, podporovaných európskymi fondmi.
Projekty verejno-súkromného partnerstva (Public - Private Partnership - „PPP“) sú vo všeobecnosti definované ako projekty dlhodobej avšak časovo ohraničenej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti verejnej infraštruktúry a poskytovania verejných služieb. Podľa internej definície Európskej investičnej banky (EIB): „PPP projekt by mal byť iniciovaný verejným sektorom – zahŕňa jasne definovaný projekt, deľbu rizík so súkromným sektorom – na základe časovo ohraničeného zmluvného vzťahu s jasným oddelením verejného sektora a veriteľa.“ V skutočnosti však neexistuje žiadna jednotná definícia pojmu „PPP projekt“ a názory na jeho obsah zahŕňajú širokú paletu rôznych foriem spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Na to, aby sa dokázalo identifikovať hodnotu všetkých kľúčových výdavkových a príjmových kategórií, ktoré sú dané cenou prostriedkov na financovanie projektu, musí byť definovaná štruktúra zdrojov, z ktorých súkromný partner získa tieto prostriedky (v PPP projektoch, pri ktorých súkromný partner zabezpečuje financovanie). Taktiež treba poznať vzťahy, na základe ktorých súkromný partner získané prostriedky použije a investuje, ako aj vzťahy na základe ktorých sa mu investované prostriedky vrátia. Za týmto účelom treba zostaviť štruktúru projektového financovania. Uplatňovaná štruktúra projektového financovania musí zahŕňať všetky zúčastnené subjekty, a to najmä zadávateľa, súkromného partnera (SPV), jeho vlastníkov, veriteľov, subdodávateľov a ďalšie významné zainteresované strany, ktoré na projekte participujú. Štruktúra musí ďalej obsahovať popis zmluvného dokumentu, ktorý determinuje právny vzťah medzi danými subjektmi (napr. zmluva o financovaní, poistná zmluva). Pri definícii štruktúry projektového financovania sa musia zohľadniť všetky poznatky získané v rámci testovania trhu.
Publikácia svojim komplexným prístupom k uvedenej problematike poskytuje rámec pre jej uplatnenie jednak v rámci štúdia ekonomiky a financovania dopravy a jednak projektového a finančného manažmentu v oblasti praktických aplikácií kombinácie verejných a súkromných prostriedkov, vrátane bankového sektora a kapitálových trhov. Zároveň je použiteľná ako príručka pre pracovníkov verejnej správy pri koncipovaní zámerov v oblasti financovania projektov, týkajúcich sa verejnej infraštruktúry ako takej.

Image

Všeobecná ekonomická teória 1. časť Makroekonómia. Druhé rozšírené vydanie.

Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., doc. Ing. Miloš Sroslík, CSc.
Počet strán: 210
ISBN: 80-8070-561-5
Rok vydania: 2006

POPIS:
Podobne ako prvé vydanie skrípt aj ich rozšírená a aktualizovaná verzia prináša základné informácie z problematiky makroekonómie a svojím obsahom a štruktúrou korešponduje s obsahovým zameraním 2. časti Mikroekonómia.Cieľom tohto učebného materiálu určeného pre študentov Fakulty PEDAS v dennej i externej forme bakalárskeho štúdia je sprostredkovať poznatky o takých závažných ekonomických problémoch, akými sú inflácia, nezamestnanosť, otázky celkovej produkcie, otázky fungovania a stability ekonomického systému a pod., a to v kontexte aktuálnych udalostí prebiehajúcich v našej ekonomike ako Makroekonómia ako vedná disciplína a makroekonomika ako oblasť hospodárskej praxe sú sféry, v ktorých sa najvýraznejšie prejavuje dynamika ekonomického diania, jeho celospoločenský a celosvetový kontext, ale aj nevyhnutnosť vymedzenia hodnotového rámca pre každú ľudskú aktivitu, pretože práve rozhodnutia v makrosfére ovplyvňujú na dlhé obdobie život jednotlivcov i celej spoločnosti.

Image

Všeobecná ekonomická teória I. časť Makroekonómia

Autor: Ing. Viera Bartošová, Ing. Alžbeta Bieliková, doc. Ing. Miloš Sroslík, CSc.
Počet strán: 201
ISBN: 80-7100-963-6
Rok vydania: 2002

POPIS:
Skriptum je prvou časťou rozsiahlejšieho učebného textu z problematiky Všeobecnej ekonomickej teórie. Jeho druhá časť zameraná na otázky mikrosféry má názov Všeobecná ekonomická teória 2. časť Mikroekonómia. Obidva materiály sú určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v jeho dennej i externej forme a pôvodne mali by vyplniť dlhoročnú medzeru v ponuke študijnej literatúry našej fakulty, viažucej sa k výučbe tohto predmetu. Tak ako makro- i mikrosféra sú súčasťou jednej štruktúry ekonomického, resp. hospodársko-politického systému, tak aj prehľad makro- a mikroekonomických otázok a ich zaradenie do oboch častí tvorí kompaktný celok. Makroekonómia je tou oblasťou ekonomickej teórie, ktorá ponúka množstvo alternatívnych riešení v duchu rôznych koncepcií, škôl, smerov, prúdov atď. ekonomického myslenia, a tak sa v skriptách v rámci jednotlivých kapitol stretávame s prezentáciou často diametrálne odlišných názorov na ich riešenie. Štruktúru skrípt tvorí 17 kapitol. Zmyslom skrípt a zámerom autorov bolo nielen sprostredkovať poznatky o takých problémoch, akými sú nezamestnanosť, inflácia, deficit štátneho rozpočtu, otázky ekonomického rastu, či cyklických výkyvov ekonomiky a pod., ale súčasne, a možno v prvom rade, obrátiť pozornosť na potrebu hľadania väzieb, vzájomných vzťahov a súvislostí medzi ekonomickými javmi, na odhaľovanie relácií príčina – dôsledok. Výber problémov i forma ich spracovania by mali prispieť k naplneniu tohto cieľa.

Image

Environmentálna ekonomika a manažment

Autor: doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
Počet strán: 145
ISBN: 978-80-554-0212-3
Rok vydania: 2010

POPIS:
Skriptum je určené pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS, ŽU v Žiline v rámci výučby predmetu Environmentálna ekonomika a manažment. Prispieva k hlbšiemu pochopeniu ekonomických súvislostí v oblasti ochrany životného prostredia. Realita hospodárskeho rozvoja je v súčasnosti charakterizovaná neustále vyšším tlakom na riešenie otázok manažmentu ochrany životného prostredia. Globalizujúci sa rámec ekonomiky zvýrazňuje nespornosť ekonomických aspektov týchto otázok. Spolu s rozvíjajúcou sa legislatívou je ťažisko ich riešenia postupne prenášané do úrovne podnikového manažérstva. Je zrejmé, že aj vyučovací proces na vysokých školách musí reflektovať túto skutočnosť a akceptovať urýchľujúce sa zmeny v environmentálno-legislatívno-ekonomickom akčnom priestore environmentálnej politiky. Z uvedených dôvodov sa aj v rámci študijného textu tesnejšie komunikuje s otázkami podnikového environmentálneho manažérstva a posúva ho bližšie k priestoru praktickej aplikácie. Je to najmä preto, že riešenie environmentálnych problémov a podnikového manažmentu ako takého cez „environmentálnu prizmu“ na báze nielen ekonomických nástrojov predstavuje v postupujúcom čase kľúčovú otázku imidžu podnikov v danom trhovo-sociálnom priestore.
Vrcholovým nástrojom ochrany životného prostredia je environmentálna politika, ktorá dnes už tvorí súčasť hospodárskej politiky takmer každého štátu. V mikroekonomickom kontexte je jej zámerom i prejavom vstúpenie do výrobných a spotrebných rozhodnutí s cieľom dosiahnuť zmeny v správaní subjektov v prospech ochrany životného prostredia prevažne na ekonomickej báze a tak prispieť k zabezpečeniu udržateľného rozvoja. Potreba udržateľného rozvoja sa spája s integráciou ochrany životného prostredia do odvetvových ekonomických politík s tým, že ekonomické systémy sa z rastových modelov postupne transformujú do udržateľného rámca.
Treba však zvýrazniť, že ekonomické ponímanie problematiky životného prostredia a možnosti regulovania jeho exploatácie či už trhovými mechanizmami alebo priamymi zásahmi disponujú značným množstvom prístupov a riešení. Vychádza sa pritom z nastolených atribútov environmentálnej politiky, zasadenej do globálneho rámca. Táto previazanosť ekonomiky a politiky v oblasti životného prostredia sa prelína a navzájom ovplyvňuje.
Obsahová štruktúra skrípt korešponduje s osnovou predmetu Environmentálna ekonomika a manažment. Skriptum predstavuje spolu s ďalšou ich časťou, zameranou na praktické cvičenia predmetu, zdroj vedomostí poskytujúci záruku pripravenosti študentov na úvodné zvládnutie environmentálnych otázok manažmentu v praxi.

Image

Environmentálna ekonomika a manažment - Cvičenia

Autor: doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
Počet strán: 207
ISBN: 978-80-554-0383-0
Rok vydania: 2011

POPIS:
Efektívnosť uplatňovania a zároveň akceptovania environmentálnych aspektov rozvoja na báze ekonomických a riadiacich charakteristík je bázicky závislá na disponibilnom inštrumentáriu a jeho účinnom využívaní. Nástroje environmentálneho manažérstva a ich reflex v reprodukčných a rozvojových aktivitách podnikateľskej i celospoločenskej sféry predstavujú ťažiskovú oblasť učebnej látky. Vypĺňa sa tak priestor poskytnutý v prednáškach predmetu Environmentálna ekonomika a manažment formou rozpracovania konkrétnych problémových okruhov do tematických učebných blokov a príkladov na prehĺbenie vedomostí študentov, študujúcich tento predmet v rámci študijného odboru Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS, ŽU v Žiline. Ide najmä o oblasť aplikácie environmentálnych nástrojov v manažmente podniku a zároveň v manažmente zdrojov životného prostredia, vrátane možných dopadov do ekonomiky. Jednotlivé kapitoly skrípt korešpondujú vecne i obsahovo so štruktúrou prednášok a prehlbujú získané poznanie v podobe cielených učebných námetov a otázok. Po vecnej stránke skriptum pozostáva z ôsmich kapitol, ktorých zameranie sa prierezovo viaže na problematiku nástrojov environmentálnej politiky a ich uplatňovania v praxi.
Prvá časť sa týka úvodného ozrejmenia ekonomickej teórie z hľadiska exploatácie a spotreby zdrojov v historickom kontexte vývoja ekonomického myslenia. Druhá časť je venovaná metodickým prístupom k oceňovaniu neobchodných tovarov, medzi ktoré patria zdroje životného prostredia. Metodické prístupy sú vyhodnocované v rámci ich aplikačných potenciálov najmä čo sa týka spoľahlivosti odhadov ceny príslušných „komodít“ životného prostredia. Tretia časť prechádza do nástrojovej roviny enviro-manažmentu, kde je poskytnutý celkový prehľad nástrojov environmentálnej politiky v rozlíšení na: priame, nepriame, trhové. Štvrtá kapitola sa špeciálne venuje trhovo-orientovaným nástrojom environmentálnej politiky (TON) a možnostiam ich využitia na úrovni EÚ. Na tento širší problémový okruh nadväzuje konkretizácia špecifického trhovo-orientovaného nástroja, ktorým je obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Podrobnejší rozbor uplatňovania tohto nástroja v globálnom rámci je obsahom piatej kapitoly. Samostatnú a pritom principiálnu problematiku environmentálnej ekonomiky predstavuje fenomén externalít, ktorému je venovaná šiesta kapitola. Podrobnejšie rozpracovanie tejto témy je ilustrované na príklade odvetvia dopravy, ktoré predstavuje typickú oblasť na objasnenie princípov a súvislostí spojených s externými efektmi ako ekonomickou kategóriou. Po nástrojovej stránke je problematika finalizovaná do oblasti internalizácie externých nákladov, ktorá predstavuje cestu k naplneniu základného princípu environmentálnej politiky – „znečisťovateľ (pôvodca škody) platí“. Siedma kapitola sa venuje podnikovej úrovni environmentálneho manažmentu a jeho integrácie do podnikového manažmentu, ktorá je vlastne relevantným determinantom efektívnosti a účinnosti napĺňania stanovených environmentálnych cieľov. Posledná, ôsma časť završuje problematiku environmentálneho manažmentu a ekonomiky dôležitým ako národohospodárskym tak i podnikovým fenoménom, ktorým sú odpady, ich zneškodňovanie, zhodnocovanie a likvidácia. Akcent je kladený na recykláciu odpadov a ich možné materiálové a energetické využitie formou recyklačných technológií.
Jednotlivé tematické bloky sú prierezovo – vecne dopĺňané príslušnými učebnými podkladmi, témami a otázkami viažucimi sa na príklady riešenia prípadových situácií a pod.

Image

Ekonomika verejného a tretieho sektora

Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-554-0517-9
Rok vydania: 2012

POPIS:
Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je študentom študijných odborov ekonomického zamerania vysvetliť prístupným a zrozumiteľným spôsobom problémy fungovania novej ekonomiky v súčasnom globalizačnom prostredí, ktoré sú spracované v troch kapitolách.Prvá kapitola je zameraná na globálne aspekty novej ekonomiky, činnosť ekonomických subjektov v makroekonomickom kolobehu, štátne intervencie v trhovom mechanizme, príčiny trhového zlyhania a teóriu verejnej voľby, ako i na súkromné i verejné mechanizmy alokácie zdrojov. Druhá kapitola sa zaoberá problematikou verejného sektora, ktorého poslaním je v globálnej ekonomike predchádzať dôsledkom zlyhania trhu a riešiť ich v ekonomickom a sociálnom rozvoji spoločnosti, pričom poukazuje na trojsektorovú optiku spoločnosti.Tretia kapitola je venovaná problematike tretieho – neziskového a nezávislého sektora v súčasných ekonomických podmienkach, vyjadruje jeho špecifiká voči verejnému a privátnemu sektoru, poukazuje na komparáciu odlišností týchto sektorov, ako i na ich vzájomnú spoluprácu, silné a slabé stránky neziskových organizácií, ich financovanie. Publikácia taktiež poukazuje na špecifiká manažmentu a marketingu verejných , komerčných a neziskových organizácií.

Image

Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie na prijímacie skúšky na vysoké školy

Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-969289-3-4
Rok vydania: 2012

POPIS:
Publikácia Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie je publikáciou, ktorá má napomôcť študentom v systematickej príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania. Publikácia je taktiež vhodná pre súčasných študentov vysokých škôl študijných odborov ekonomického zamerania, nakoľko slúži na priebežnú kontrolu vedomostí z oblasti všeobecnej ekonomickej teórie – makroekonómie i mikroekonómie. Jednotlivé kapitoly sú delené podľa tematických okruhov. Každá téma je obohatená o testové otázky, príklady, úlohy na riešenie ekonomických súvislostí a kľúčové pojmy, ktoré uľahčujú prácu s publikáciou. Správnosť riešení jednotlivých úloh je možné overiť si v časti správne odpovede, ktorá je súčasťou každej kapitoly. Cieľom testov je overenie zvládnutia základných ekonomických kategórií a súvislostí. Úlohy a testy sú rôzneho typu (od najjednoduchších doplňovacích úloh až po úlohy, v ktorých sa overujú kombinačné a aplikačné schopnosti študenta a príklady napomáhajúce získať zručností v kvantifikácii ekonomických procesov). Knižka je svojou formou a obsahom ojedinelou vo svojej oblasti a pri príprave študentov na prijímacie pohovory je veľmi dobrým pomocníkom

Image

Ekonomika verejného sektora

Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
Počet strán: 190
ISBN: 80-8070-448-1
Rok vydania: 2005

POPIS:
Publikácia vychádza z teoretických prístupov, akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teoretické východiská fungovania verejného sektora v spoločnosti, teóriu verejných statkov a verejných služieb , teóriu verejnej voľby a verejnej kontroly.Publikácia je určená študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborov, nakoľko objasňuje podstatu verejného sektora a príčiny jeho existencie, vzájomné vzťahy medzi verejným sektorom a ostatnými sektormi v ekonomike, zaoberá sa koreláciou medzi úlohami súčasného moderného štátu a veľkosťou verejného sektora v nadväznosti na efektívnosť a možnosti jej merania. V neposlednom rade skúma zákonitosti fungovania verejného sektora v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky a jej jednotlivých odvetví. Tento učebný text má študentom poskytnúť základné informácie o význame súčasnej modernej ekonomiky, ktorá je charakteristická koexistenciou verejného, komerčného i neziskového sektora, pričom ich zásadná odlišnosť spočíva v tom, že určujúcou formou pohybu aktivít komerčného sektora je súkromný efekt, ktorý je formovaný trhom na základe individuálneho rozhodovania, na rozdiel od verejnej ekonomiky, kde určujúcou formou pohybu je verejný ekonomický a sociálny efekt, realizovaný kolektívnym rozhodovaním pomocou nástrojov politiky štátu.

Image

Hospodárska politika v teórii a praxi

Autor: doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
Počet strán: 292
ISBN: 978-80-554-1100-2
Rok vydania: 2015

POPIS:
Hospodárska politika je politika vlády. Z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že slovenská vláda presadzuje hospodársku politiku pozostávajúcu z odvetvových a prierezových politík, ako hlavný nástroj na podporu rozvoja reálnej ekonomiky. Zabezpečuje mechanizmy súladu, aby jednotlivé zložky hospodárskej politiky medzi sebou korešpondovali, vzájomne nadväzovali a vytvárali čo najväčšiu synergiu. Medzi základné úlohy jednotlivých zložiek hospodárskej politiky patrí formovanie rastového potenciálu ekonomiky. Osobitnú dôležitosť zohráva vhodná podpora perspektívnych oblastí podnikania v znalostnej ekonomike.
Pri písaní danej odbornej publikácie cieľom autorky bolo vytvorenie uceleného pohľadu na hospodársku politiku vlády nielen z teoretického aspektu, ale aj v praktickej rovine SR, čo napomôže získať základnú orientáciu v hospodárskej politike, pochopenie určitých zákonitostí a súvislosti vývoja ekonomiky, dá možnosť hodnotiť prijaté opatrenia zo strany nositeľov hospodárskej politiky nielen na národnej úrovni.
Daná publikácia predstavuje odbornú knižnú publikáciu určenú predovšetkým študentom fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ale tiež ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa hospodárskou problematikou. Štruktúra danej odbornej publikácie obsahuje jedenásť kapitol obsahujúce okrem predmetu a historického vývoja všetky základné segmenty hospodárskej politiky: politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, dôchodková politika, sociálna politika, stabilizačná politika, ekologická a vonkajšia hospodárska politika.

Image

Mikroekonómia

Autor: doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
Počet strán: 365
ISBN: 978-80-554-0077-8
Rok vydania: 2009

POPIS:
Mikroekonómia predstavuje časť všeobecnej ekonomickej teórie, ktorá nemôže dnes existovať oddelene od integračných procesov, prebiehajúcich vo vedeckých poznatkoch. Celostný, integrálny, systémový pohľad na súčasný svet, v centre ktorého sa nachádzajú problémy človeka, sa stávajú bezpodmienečným komponentom a základom skutočne vedeckej ekonomickej teórie. V súčasnosti sa po novom vysvetľuje a poníma vzájomný vzťah, vzájomné pôsobenie a vzájomný prienik ekonomickej vedy na jednej strane, a spoločenských, prírodných a technických vied – na strane druhej.
Predkladaná knižná publikácia predstavuje vysokoškolskú učebnicu, ktorá je určená predovšetkým študentom fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o mikroekonomické témy a problémy.
Hlavný cieľ napísania učebnice spočíva v tom, aby študenti mali možnosť získať základnú predstavu o súčasných problémoch mikroekonomickej analýzy, pochopili a vedeli analyzovať racionálne ľudské konanie a rozhodovanie v podmienkach vzácnosti a obmedzenosti zdrojov. Matematický a grafický aparát, ako vo všetkých podobných učebniciach, slúži na vysvetlenie a pochopenie podstaty skúmaných ekonomických javov.
Publikácia neobsahuje vyčerpávajúci výklad celej súčasnej mikroekonomickej teórie, ktorá je veľmi zložitá a predstavuje niekoľko úrovní výučby, čo si vyžaduje dlhodobé a podrobné štúdium daného predmetu. Predstavuje štandardnú mikroekonómiu umožňujúcu pochopiť základné princípy fungovania trhovej ekonomiky, čo je dôležité aj v praktickom živote pre každého podnikateľa. Je určená taktiež doktorandom a lektorom prednášajúcim súčasnú ekonomickú teóriu.

Image

Ekonomická teória

Autor: doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
Počet strán: 174
ISBN: 978-80-8070-890-0
Rok vydania: 2008

POPIS:
Proces reformovania a transformácie ekonomiky Slovenskej republiky a iných podobných krajín si objektívne vynútil po novom pristupovať k vysvetľovaniu podstaty prebiehajúcich ekonomických javov a procesov, a ako následok aj radikálnu zmenu systému ekonomického vzdelania odborníkov vyššej kategórie.
Daná odborná knižná publikácia je určená predovšetkým študentom fakulty PEDAS, ale aj ostatným študentom vysokých škôl ekonomického zamerania. Zodpovedá štruktúre predmetu „Ekonomická teória“ vo väčšine zahraničných učebníc v tejto oblasti a je zameraná na najdôležitejšie otázky všeobecnej ekonomickej teórie, mikroekonómie, makroekonómie a dejín ekonomických teórií. Snahou autorky je poskytnúť študentom základné odborné poznatky z danej problematiky, aby mohli rozvinúť svoje ekonomické myslenie a boli schopní analyzovať súčasné ekonomické problémy, čo bude napomáhať aj prijímaniu správnych rozhodnutí v praxi. Celý predmet Ekonomickej teórie je rozdelený na 4 časti: Úvod do ekonomickej teórie; „Mikroekonómia“; „Makroekonómia“ a „Dejiny ekonomických teórií“.
Osvojenie základov predmetu „Ekonomická teória“ nie je jednorazový akt, ale celý proces, úspešnosť ktorého závisí predovšetkým od pravidelnej, systematickej práci študentov nad konkrétnymi problémami. Učebný materiál môžu využívať nielen študenti denného a externého štúdia, ale je vhodným materiálom aj pre pedagógov.

Image

Zbierka úloh z makroekonómie

Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
Počet strán: 187
ISBN: 978-80-8070-892-4
Rok vydania: 2008

POPIS:
Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá má slúžiť na regulárnu priebežnú kontrolu vedomostí študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborovv priebehu semestra z predmetu Všeobecná ekonomická teória. Má napomôcť systematickej práci študentov, ktorí ju môžu využiť na opakovanie učebnej látky nielen pri príprave na semináre, ale aj na čiastkovú skúšku, ako i na štátnu skúšku.Publikácia obsahuje rôzne formy metodickej prípravy na semináre a skúšku z predmetu Všeobecná ekonomická teória. Obsahuje 14 kapitol, ktoré sa týkajú rôznych tematických makroekonomických okruhov, pričom pri každej téme sú uvedené kľúčové pojmy, testové otázky, príklady a úlohy na riešenie ekonomických súvislostí. Do záveru každej kapitoly sú začlenené správne odpovede, aby si študent mohol overiť správnosť svojich riešení.Predložená učebná pomôcka obsahuje otázky testového typu, uzavreté otázky vždy s jednou možnosťou voľby, a úlohy takisto s uzavretými, ale aj s otvorenými otázkami. Cieľom testov je overiť si zvládnutie základných ekonomických kategórií a súvislostí. Niektoré úlohy sú také, pri ktorých si študent overí svoje vedomosti z prebranej učebnej látky jednoduchou formou odpovede typu áno / nie, resp. pravda / nepravda. Publikácia obsahuje aj úlohy, v ktorých je potrebné zostaviť poradie, doplňovacie úlohy, ktoré skúmajú predovšetkým pamäťové schopnosti študenta v podobe naučených definícií. Kombinačné a aplikačné schopnosti študenta zdokonaľujú úlohy, pri ktorých je potrebné priradiť k sebe tie tvrdenia, ktoré k sebe patria. Príklady napomáhajú získať zručnosť v kvantifikácii ekonomických procesov.

Image

Malé a stredné podniky v podmienkach transformujúcich sa ekonomík SR a RF

Autor: doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.
Počet strán: 157
ISBN: 978-80-8070-811-5
Rok vydania: 2007

POPIS:
Transformácia centrálne riadenej ekonomiky na trhovú predpokladá okrem zmien vo vlastníckych vzťahoch, aj zmenu štruktúry správania a pôsobenia ekonomických subjektov. Ak sú podnikatelia na trhu pod tlakom konkurencie, spotrebitelia získavajú kvalitné tovary za nízke ceny a zvyšuje sa ich blahobyt - consumer welfare (spotrebiteľská renta). Makroekonomické indikátory ako ekonomický rast, zamestnanosť a inovácie sú priamo spojené s malými podnikmi. V podmienkach prechodných ekonomík, akými sú aj SR a RF, korelácia foriem a faktorov vzniku podnikov v deväťdesiatych rokoch bola podstatne iná, hlavne kvôli pomerne rýchlej privatizácii a náhlym štrukturálnym zmenám. Zmena vlastníckych vzťahov, odštátnenie veľkých podnikov a ich následná privatizácia spôsobili vznik a rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré majú význam v oživení ekonomiky najmä vďaka svojej flexibilite a adabtabilite k novým podmienkam, a preto sa často považujú za významný prvok ravitalizujúcej sa ekonomiky.
Vo vyspelých ekonomikách už dávno existujú národné systémy podpory podnikania, ktoré majú ešte väčší význam v tranzitívnych ekonomikách, prechádzajúcimi složitým, ešte neukončeným transformačným procesom. Vo vstupnej kapitole sa venuje pozornosť teoretickým prístupom k ekonomickým reformám, priebehu jednotlivých etáp transformácie slovenskej a ruskej ekonomiky, a taktiež súčasným vzájomným ekonomickým vzťahom dvoch krajín. V ďalšej časti monografie je zhodnotené postavenie a význam malého a stredného podnikania v trhovej ekonomike a krátky historický prierez vývoja MSP v SR a v RF. Poukazuje sa na súčasný stav a problémy malých a stredných podnikov v obidvoch krajinách, na národné osobitosti a perspektívy.

Image

Globalization and Development of Infrastructure

Autor: Kolektív KE
Počet strán: 359
ISBN: 978-80-554-0719-1
Rok vydania: 2013

POPIS:
Autori: prof. V.M. Shavshukov, doc. A. V. Novikov, doc A. G. Altunyan, prof. G. E. Alpatov, doc. V.J. Pashkus, prof. F. F. Rybakov, prof. A. N. Ljakin, prof. E.M. Korostyshevskaya, doc. T. Klieštik, doc. V.V. Dengov, Ing. E.V. Dengova, prof. Š. Cisko, Ing. P. Kráľ, doc. V.V. Urazgaliev, doc. T. V. Kotsofana, doc. E. Gregová.
Givenmonographistheresult of cooperation of Russian and Slovak economists, representatives of St. Peterburg State Universityаndthe Department of Economics of theUniversity of Žilina in Žilina. Thecreativecooperation of twocollectives has beenrunningfor 5 years. Duringthisperiod, severalscientificconferences has beenrealized (in St. Petersburg and Žilina), severalscientific text bookshavebeenpublished.Thecollectivemonographwasconceived 4 yearsago. Thename of topicwasnotselectedrandomly. Infrastructure as a generalcondition of productionrepresentsthe most importantcomponent of socio-economicdevelopment. Theknown formula of four "I" includesinvestment, innovation, institutions and infrastructure. At thesametime, infrastructuredevelopmentisthe most importantcondition of globalizationpresumingthemovementfreedom (mobility) of labor and capital. Globalization and infrastructure are dialecticallyinterdependent and thetheoreticalanalysis of thiscombinationisinteresting and perspective.

Image

Globalizacia a razvitieinfrastruktury (ruský jazyk)

Autor: Kolektív
Počet strán: 247
ISBN: 978-5-98187-759-9
Rok vydania: 2011

POPIS:
Kolektív autorov: prof. V. M. Šavšukov – 1.1.; doc. A. V. Novikov – 1.2.; doc. Altunian – 1.3.; prof. G. E. Alpatov – 1.4.; doc. V. J. Paškus – 1.5.; prof. F.F. Rybakov – 2.1.,2.2; prof. A. N. Lyakin – 2.3.; prof. E.M. Korostyšesvskaya – 2.4.; doc. T. Klieštik – 2.5.; doc. E. Gregová – 2.6., kap. 4; prof. Š. Cisko – 3.1.; Ing. P. Kráľ – 3.2.,3.3.; doc. T.V. Kocofana – 3.4.
Monografia je napísaná kolektívom autorov Katedry ekonomiky Sankt-Peterburskej štátnej univerzity a Katedry ekonomiky PEDAS ako výsledok dlhoročnej vedeckej spolupráce. Je venovaná problémom vplyvu globalizácie na národné ekonomiky, formovaniu nových požiadaviek a trendov fungovania infraštruktúry, jej budovaniu a formám organizácie. Osobitná pozornosť je venovaná procesom harmonizácie národných infraštruktúrnych systém v rámci európskej ekonomiky. Je určená pre študentov, doktorandov a pedagógov ekonomických univerzít a fakúlt.

Image

Vybrané state z ekonomiky dopravy

Autor: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
Počet strán: 170
ISBN: 978-80-554-0938-2
Rok vydania: 2014

POPIS:
Skriptum je určené študentom predmetu Ekonomika dopravy v rámci štúdia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na Katedre ekonomiky Fakulty PEDAS ŽU v Žiline. Sprístupňujú sa tým základné časti ekonomiky dopravy ako vedeckej disciplíny, keďže originálny učebný text o ekonomike dopravy zatiaľ na slovenskom trhu absentuje. Obsahovo sa venuje významovo najvýraznejším oblastiam ekonomického konceptu dopravy v rámci neustále sa formujúcej európskej dopravnej politiky v spojitosti so špecifikami dopravného odvetvia ako takého. Osnova skrípt pozostáva z týchto problémových okruhov: Charakteristika a vývoj ekonomiky dopravy, Pozícia dopravy v trhovej ekonomike, Doprava, regionálny rozvoj a územné plánovanie, Fungovanie trhov dopravných služieb, Dopravná politika, Podnikanie v doprave, Typológia, organizácia a riadenie podnikov dopravy.
Z uvedeného vyplýva, že skriptum predstavuje základný sylabus ekonomických prejavov dopravy v rozvíjajúcom sa globálnom rámci a je určené predovšetkým pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Taktiež môže predstavovať orientačnú pomôcku pre okruh odborníkov v doprave a tiež pre záujemcov o problematiku hospodárskych javov z aspektu dopravnej vedy. V tejto, 1. časti skrípt bolo snahou autorov vybrať tie state problematiky, ktoré reprezentujú kľúčové témy ekonomiky dopravy najmä v kontexte aktuálnej paradigmy globalizujúcich sa nadnárodných hospodárskych procesov.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť