Toogler

Projekty pre prax

Názov projektu: Stratégia riadenia dopravy na zabezpečenie premiestňovacích činností Slovenskej pošty,  š.p.
Číslo projektu:  
Charakter úlohy: objednávka Slovenskej pošty, š.p.
Doba riešenia: 2003
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
Anotácia:  
Pridelené finančné prostriedky:  
   
Názov projektu: Inteligentné dopravné systémy Čiastková úloha: Spracovanie legislatívnych odporúčaní  
Číslo projektu: ZOD č.323 VÚD/2003
Charakter úlohy: Rezortná výskumná úloha
Doba riešenia: 2003
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
Anotácia: Národná diaľničná spoločnosť je financovaná viac pilierovým systémom. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu využíva zdroje z Európskych fondov, úverov a predaja diaľničných nálepiek. Ďalším zdrojom budúcich príjmov spoločnosti má byť zavedenie mýtneho systému.  Výskum je zameraný na analýzu možností spoplatnenia cestnej infraštruktúry v SR a aplikáciu Bielej knihy a Smernice EP 1999/62/ES do praxe aproximáciu práva s legislatívou EÚ v tejto oblasti v rámci existujúceho právneho stavu a následný návrh zákona o elektronickom mýte .
Pridelené finančné prostriedky:  
   
Názov projektu: Technológia a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR (TASID)
Číslo projektu: V/819/2002
Charakter úlohy: štátny projekt
Doba riešenia: 2002 - 2005
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Anotácia: Aplikovaný výskum zameraný na riešenie systémovej, funkčnej a organizačnej architektúry služieb inteligentných dopravných systémov, optimalizačné úlohy na dopravných sieťach, využitie komunikačnej a informačnej technológie v inteligentnej doprave so zameraním na využitie nových komunikačných prostredí, riadenie krízových situácií, problematiku bezpečnosti dopravných procesov, ekonomické a mimoekonomické efekty inteligentnej dopravy, vypracovanie fyzickej architektúry na báze analýzy procesov a výber realizačných štúdií pre vybrané procesy.
Pridelené finančné prostriedky:  
Zatvoriť