Toogler

Študijný program Finančný manažment

Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia dokážu riešiť štandardné aj neštandardné stredne náročné manažérske úlohy orientované na problematiku financií a finančného riadenia podniku. Väčšina získaných profilujúcich vedomostí, zručností a schopností je z oblasti financovania podnikateľskej činnosti, finančnej analýzy, finančného investovania, medzinárodných ale aj verejných financií a implementácie účtovných štandardov IAS/IFSR a US GAPP. Priestor je však vytvorený aj pre nadobudnutie vedomostí z oblasti marketingu, práva, ľudských zdrojov a medzinárodného podnikania, ktoré sú absolventi následne schopní samostatne aplikovať a analyzovať v súvislosti s ekonomickými procesmi a manažérskymi činnosťami v podniku.

Inžinierske štúdium

Absolventi inžinierskeho štúdia sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu ako rozhľadení manažéri všetkých typov podnikov s kvalitnými interdisciplinárnymi vedomosťami o ekonomickej realite. Ovládajú základné disciplíny finančného manažmentu, ktoré umožňuje plniť funkciu sprostredkovateľa medzi podnikom a finančným trhom a majú základné znalosti o zručnosti v rámci problematiky metód a modelov strategického finančného riadenia podniku, metód hodnotenia rozpočtovo-kapitálových rozhodnutí, metód a modelov hodnotenia finančného zdravia a výkonnosti podniku, medzinárodných spoločností, finančných inovácií na finančných trhoch a pod.. Ich uplatnenie je perspektívne vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančného manažéra neziskových organizácií, v auditorských, poradenských a maklérskych firmách. Obsah štúdia tvoria predmety zamerané na oblasť podnikateľského rizika, kvantitatívneho manažmentu, controllingu, finančného a daňového práva, finančného inžinierstva, finančných investícií, ekonometrickej analýzy a medzinárodných aspektov finančného manažmentu, účtovníctva a zdanenia. Doplnkovo sú však do študijného plánu zaradené aj predmety ekonomicko-humanitného zamerania ako medzinárodný a strategický marketing, personálny manažment, podnikateľská etika, environmentálny manažment. 

Študijný program Finančný manažment

Je ako komplexný študijný program v oboch stupňoch štúdia jediným svojho druhu na Slovensku. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia koncepčne vychádzajú zo študijných plánov porovnateľných študijných programov na prestížnych zahraničných univerzitách v USA a Veľkej Británii.

Štúdium v študijnom programe Finančný manažment je určené pre tých uchádzačov, ktorí už teraz vidia svoju profesijnú budúcnosť v oblasti financií a finančného riadenia podniku. Počas štúdia totiž študenti nadobudnú jedinečné vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné v každodennej praxi finančného manažéra – špecialistu. Zároveň však nie je vylúčené ani budúce uplatnenie absolventov v pozícii manažér – univerzalista, nakoľko študijný program reflektuje požiadavky praxe a finančne orientované predmety vhodne dopĺňa ostatnými predmetmi, ktorých zvládnutie je nevyhnutné pre získanie komplexného manažérskeho vzdelania.

Absolventi študijného programu Finančný manažment sa uplatnia na manažérskych pozíciách najmä v stredných a veľkých podnikoch a v inštitúciách pôsobiacich na finančných trhoch nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Pre štúdium v študijnom programe Finančný manažment sa nevyžaduje predošlé vzdelanie ekonomického zamerania. Študijný plán bol totiž postavený tak, aby si študenti všetky potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti osvojili počas štúdia.

Na stiahnutie:
Zatvoriť