Toogler

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška na štátnu skúšku

bude zverejnená

Študijný poriadok F PEDAS

Pri spracovaní záverečnej práce postupujte podľa nasledujúcich dokumentov:

Metodický návod na spracovanie bakalárskej práce
Metodický návod na spracovanie diplomovej práce
Smernica č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
Vyhláška č. 233/2011 Z. z. – novela 18/2016 Z. z.

Evidencia záverečných prác:

Viazanie záverečných prác:

Postup pri objednávaní záverečných prác
Viazanie záverečných prác – cenník EDIS
Zatvoriť