Toogler

Projekty APVV

APVV-17-0546 - Variantný komplexný model Earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky ako esenciálny nástroj redukcie trhovej neistoty. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Grant

APVV-17-0546

Názov projektu

Variantný komplexný model Earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky ako esenciálny nástroj redukcie trhovej neistoty

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Roky riešenia

2018-2022

Anotácia

Zisk ako základný kvantitatívny a kvalitatívny ekonomický fundament predstavujúci komplexný kriteriálny, regulačný a stimulačný ukazovateľ úspešnosti podnikateľskej činnosti je predmetom záujmu predkladaného projektu. Konkrétne jeho oportunistické riadenie a vykazovanie implementovaním vlastných úsudkov a subjektívnych odhadov manažmentom podnikov. Hlavným cieľom projektu je skonštruovať variantný, komplexný model detekcie a kvantifikácie Earnings managementu  v podmienkach Slovenska zohľadňujúci všetky relevantné exogénne a endogénne premenné a parametre. Vychádzajúc z dostupných vedecko-aplikačných informácií, reálnych spoločenských potrieb a vedecko-výskumného potenciálu a skúseností riešiteľského kolektívu sa projekt zameriava práve na earnings management ako jednu z najprovokatívnejších, najdiskutovanejších, najkontroverznejších a súčasne najperspektívnejších tém v oblasti financií a finančného riadenia podnikov. Objektívnou realitou je, že predmetný model zatiaľ v podmienkach SR, ale ani ostatných tranzitívnych ekonomík Európskej únie vyvinutý nebol, preto v rámci projektu bude vyvinutá a otestovaná originálna diagnostická metodika riadenia zisku v podmienkach SR, čím sa „slovenská škola finančného manažmentu“ jednoznačne stane plnohodnotnou súčasťou globálnych multifaktorových myšlienkových prúdov v skúmanej oblasti.

Pridelené finančné prostriedky

216 411 €

Internetový odkaz na projekt

 

Title of the project

Variant Comprehensive Model of Earnings Management in Conditions of The Slovak Republic as an Essential Instrument of Market Uncertainty Reduction

Project summary

Profit as a basic quantitative and qualitative economic fundament representing a complex critical, regulatory and stimulating indicator of the success of an entrepreneurial activity is a subject of interest of the proposed project. Specifically, its opportunistic management and reporting by implementing its own judgments and subjective estimates by the business management. The main objective of the project is to form a variant comprehensive model of detection and quantification of Earnings management in Slovak conditions taking into account all relevant exogenous and endogenous variables and parameters. Based on available scientific-application information, real social needs and scientific-research potential and experience of the research team, the project is focused on Earnings management as one of the most challenging, debated, controversial, and perspective topics in the field of finance and financial management. The objective reality is, that the proposed model has not been developed neither in the Slovak Republic nor in other transition economies of the European Union. Thus, the original diagnostic methodology of Earnings management in conditions of the Slovak Republic will be developed and tested within the project, which will definitely make the “Slovak School of Financial Management” an important part of the global multifactorial thought in the course of study.

APVV 15-0505 - Integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR. prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
APVV-14-0841 - Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Zatvoriť