Projekty APVV

Grant APVV-17-0546
Názov projektu Variantný komplexný model Earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky ako esenciálny nástroj redukcie trhovej neistoty
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Roky riešenia 2018-2022
Anotácia Zisk ako základný kvantitatívny a kvalitatívny ekonomický fundament predstavujúci komplexný kriteriálny, regulačný a stimulačný ukazovateľ úspešnosti podnikateľskej činnosti je predmetom záujmu predkladaného projektu. Konkrétne jeho oportunistické riadenie a vykazovanie implementovaním vlastných úsudkov a subjektívnych odhadov manažmentom podnikov. Hlavným cieľom projektu je skonštruovať variantný, komplexný model detekcie a kvantifikácie Earnings managementu v podmienkach Slovenska zohľadňujúci všetky relevantné exogénne a endogénne premenné a parametre. Vychádzajúc z dostupných vedecko-aplikačných informácií, reálnych spoločenských potrieb a vedecko-výskumného potenciálu a skúseností riešiteľského kolektívu sa projekt zameriava práve na earnings management ako jednu z najprovokatívnejších, najdiskutovanejších, najkontroverznejších a súčasne najperspektívnejších tém v oblasti financií a finančného riadenia podnikov. Objektívnou realitou je, že predmetný model zatiaľ v podmienkach SR, ale ani ostatných tranzitívnych ekonomík Európskej únie vyvinutý nebol, preto v rámci projektu bude vyvinutá a otestovaná originálna diagnostická metodika riadenia zisku v podmienkach SR, čím sa „slovenská škola finančného manažmentu“ jednoznačne stane plnohodnotnou súčasťou globálnych multifaktorových myšlienkových prúdov v skúmanej oblasti.
Pridelené finančné prostriedky 216 411 €
Title of the project Variant Comprehensive Model of Earnings Management in Conditions of The Slovak Republic as an Essential Instrument of Market Uncertainty Reduction
Project summary Profit as a basic quantitative and qualitative economic fundament representing a complex critical, regulatory and stimulating indicator of the success of an entrepreneurial activity is a subject of interest of the proposed project. Specifically, its opportunistic management and reporting by implementing its own judgments and subjective estimates by the business management. The main objective of the project is to form a variant comprehensive model of detection and quantification of Earnings management in Slovak conditions taking into account all relevant exogenous and endogenous variables and parameters. Based on available scientific-application information, real social needs and scientific-research potential and experience of the research team, the project is focused on Earnings management as one of the most challenging, debated, controversial, and perspective topics in the field of finance and financial management. The objective reality is, that the proposed model has not been developed neither in the Slovak Republic nor in other transition economies of the European Union. Thus, the original diagnostic methodology of Earnings management in conditions of the Slovak Republic will be developed and tested within the project, which will definitely make the “Slovak School of Financial Management” an important part of the global multifactorial thought in the course of study.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť