Toogler

Projekty VEGA, KEGA

VEGA č. 1/0619/20 - Fundamentálny výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.

Grant

VEGA č. 1/0619/20

Názov projektu

Fundamentálny výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.

Roky riešenia

2020 - 2022

Anotácia

Inovácie sú v súčasnom trhovom prostredí vnímané ako hnací motor ekonomického rozvoja a predpoklad konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, ako aj národných ekonomík. Predmetom diskusií na celosvetovej úrovni sú témy z oblasti rozvoja znalostnej ekonomiky, mechanizmov financovania a manažmentu inovácií, podpory výskumu a vývoja, medzinárodnej kooperácie, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že inovácie sú signifikantným predpokladom napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Projekt sa orientuje na komplexný, primárne fundamentálny výskum determinantov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy ovplyvňujúcich úroveň inovačného potenciálu a jeho efektívneho využitia s cieľom dosahovania maximálnej miery inovačnej výkonnosti podnikov. Zámerom projektu je identifikovať a preskúmať kľúčové predpoklady pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikov s prepojením na podnikové stratégie, inovačný proces a znalostný manažment vo väzbe na rast ich konkurencieschopnosti.

Pridelené finančné prostriedky

N/A

Title of the project

Fundamental research of quantitative and qualitative determinants of enterprise innovation potential and innovation performance in relation to increasing its competitiveness

Project summary

Innovations are perceived as a driving force of economic development and a basic prerequisite for competitiveness of business entities as well as national economies. Worldwide-level discussions are related to topics regarding knowledge-based economy development, financing and innovation management mechanisms, research and development support, international cooperation, all supporting the fact that innovations are a significant prerequisite to fulfil goals of sustainable development of the society. The project is focused to complex, mainly fundamental research of determinants of quantitative and qualitative nature influencing level of innovation potential and its efficient use with goal of achieving the maximum rate of innovation performance of companies. The aim of the project is to define and examine key prerequisites for increasing the innovation performance with interconnection to corporate strategies, innovation process and knowledge-based management in relation to increase their competitiveness.

VEGA 1/0121/20 - Výskum systémov transferového oceňovania ako nástroja merania výkonnosti národných a nadnárodných spoločností v kontexte earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky a krajín V4. Ing. Katarína Valášková, PhD.
VEGA 1/0064/20 - Behaviorizmus v spoločensky zodpovednej komunikačnej stratégii podniku. doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD.
VEGA č. 1/0544/19 - Vytvorenie metodologickej platformy na meranie a hodnotenie efektívnosti a finančného statusu neziskových organizácií v Slovenskej republike. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
VEGA 1/0210/19 - Výskum inovatívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych fundamentov oportunistického modelovania zisku. Ing. Mária Kováčová, PhD.
VEGA 1/0315/20 - Emergentný prístup k riadeniu hodnototvornych zmien v podniku. Oľga Poniščiaková
VEGA č. 1/0718/18 - Vplyv psychografických aspektov cenotvorby na marketingovú stratégiu podnikov naprieč výrobkami a trhmi. prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
VEGA č. 1/0807/16 - Uplatnenie facility manažmentu v riadení dopravných podnikov v SR. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
VEGA č. 1/0024/15 - Základný výskum vnímania spoločenskej zodpovednosti podniku ako hodnoty pre zákazníka. prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
VEGA 1/0656/14 - Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských subjektov. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
VEGA č. 1/1350/12 - Ekonomické hodnotenie kvality služieb vo verejnej osobnej doprave. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
VEGA - Návrh metodiky hodnotenia logistických procesov v doprave. Ing. Peter Majerčák, PhD.
VEGA č. 1/0473/12 - Integrovaný model budovania hodnoty značky ako nástroja marketingového mixu podniku. prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
VEGA 1/0357/11 - Výskum možnosti aplikácie fuzzy-stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov kvantifikácie a diverzifikácie podnikových rizík. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
VEGA 1/0428/17 - Kreovanie nových paradigiem finančného manažmentu na prahu 21 storočia v podmienkach SR. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
VEGA 1/0800/09 - Kvantifikácia a diverzifikácia rizík  ako nástroj zvyšovania konkurenciaschopnosti podnikov. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
VEGA - Uplatnenie Teórie obmedzenia (TOC) v logistickom riadení výroby podniku. Ing. Peter Majerčák, PhD.
VEGA 1/0471/08 - Marketingová komunikácia podniku služieb – integrovaný model podnikovej komunikácie a komunikácie so zákazníkom prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
VEGA 1/4609/07 - Investičné rozhodovanie v dopravnej infraštruktúre ako súčasť integrovaného manažérskeho systému orientovaného na hodnotu podniku doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
VEGA 1/0995/11 - Model uplatnenia metódy Activity-Based Costing v logistickom systéme podniku doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
VEGA 1/3777/06 - Modely hodnotenia efektívnosti podnikov v odbore cestnej dopravy pomocou analýzy obalu dát (DEA) prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Zatvoriť