Projekty VEGA, KEGA

Grant VEGA č. 1/0619/20
Názov projektu Fundamentálny výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Roky riešenia 2020-2022
Anotácia Inovácie sú v súčasnom trhovom prostredí vnímané ako hnací motor ekonomického rozvoja a predpoklad konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, ako aj národných ekonomík. Predmetom diskusií na celosvetovej úrovni sú témy z oblasti rozvoja znalostnej ekonomiky, mechanizmov financovania a manažmentu inovácií, podpory výskumu a vývoja, medzinárodnej kooperácie, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že inovácie sú signifikantným predpokladom napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Projekt sa orientuje na komplexný, primárne fundamentálny výskum determinantov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy ovplyvňujúcich úroveň inovačného potenciálu a jeho efektívneho využitia s cieľom dosahovania maximálnej miery inovačnej výkonnosti podnikov. Zámerom projektu je identifikovať a preskúmať kľúčové predpoklady pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikov s prepojením na podnikové stratégie, inovačný proces a znalostný manažment vo väzbe na rast ich konkurencieschopnosti.
Pridelené finančné prostriedky 2N/A
Title of the project Fundamental research of quantitative and qualitative determinants of enterprise innovation potential and innovation performance in relation to increasing its competitiveness
Project summary Innovations are perceived as a driving force of economic development and a basic prerequisite for competitiveness of business entities as well as national economies. Worldwide-level discussions are related to topics regarding knowledge-based economy development, financing and innovation management mechanisms, research and development support, international cooperation, all supporting the fact that innovations are a significant prerequisite to fulfil goals of sustainable development of the society. The project is focused to complex, mainly fundamental research of determinants of quantitative and qualitative nature influencing level of innovation potential and its efficient use with goal of achieving the maximum rate of innovation performance of companies. The aim of the project is to define and examine key prerequisites for increasing the innovation performance with interconnection to corporate strategies, innovation process and knowledge-based management in relation to increase their competitiveness.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť