Toogler

Pokyny pre autorov

Redakcia časopisu prijíma články zamerané na oblasť ekonomiky a manažmentu podniku, marketingu a logistiky ziskových výrobných a služby poskytujúcich organizácií, spoločenských a neziskových inštitúcií a nových podnikových štruktúr. 
Podmienkou uverejnenia článku je jeho pôvodnosť, prínos k teórii, prezentácia empirických poznatkov alebo modelových riešení danej problematiky doma i v zahraničí. Okrem pôvodných článkov prinášajúcich originálne poznatky z oblasti aplikovaného výskumu redakcia prijíma na publikovanie opisné a hodnotiace prehľadové články, recenzie vedeckých a odborných publikácií. Obsahové zameranie článku musí zodpovedať náplni časopisu a článok musí spĺňať podmienky stanovené v pokynoch pre autorov.

Publikované budú príspevky napísané v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku v textovom editore MS Word. Rozsah príspevku 5-15 strán bez použitej literatúry. 

Zatvoriť