Profil katedry

Katedra ekonomiky ako jediná z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje v rámci svojich študijných odborov/programov komplexné ekonomické vzdelanie v 1., 2. a v prípade študijného odboru Ekonomika a manažment podniku aj v 3. stupni vysokoškolského štúdia.

Prierezový charakter vedných disciplín tvoriacich jadro študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment zabezpečuje univerzálnosť vzdelania tohto typu pri súčasnej špecializácii v rámci dvoch samostatných študijných programov, vytvára predpoklady pre konkurenčné výhody absolventov na trhu práce a široké možnosti ich uplatnenia v hospodárskej praxi. Katedra zabezpečuje vzdelanie budúcich ekonómov, manažérov, finančných manažérov, analytikov a odborníkov ďalších súvisiacich profesií schopných pôsobiť v akejkoľvek sfére národného hospodárstva a riešiť úlohy s rôznym stupňom náročnosti v závislosti od stupňa poskytovaného vzdelania.

Medzinárodná spolupráca a uznanie katedry ekonomiky širokou odbornou verejnosťou, ale aj úzka súčinnosť s podnikateľskou sférou, reflektujúca meniace sa požiadavky a potreby praxe, zvyšuje kredibilitu študijných programov zabezpečovaných internými a externými pracovníkmi katedry ekonomiky. Atraktívnosť štúdia zvyšujú aj projekty na podporu vzdelávania určené pre domácich i zahraničných študentov (ERASMUS, ERASMUS+ a pod.).

Špecializáciu štúdia, profesijné smerovanie do oblasti financií, podnikovej ekonomiky a manažmentu zabezpečujú študijné programy:

  • Ekonomika a manažment podniku
  • Finančný manažment

Obidva študijné programy majú rámcovo rovnaký obsahový základ v 1. (bakalárskom) stupni štúdia, v inžinierskom stupni štúdia sa vo veľkej miere prejavuje ich špecializácia. Absolventi bakalárskeho štúdia v obidvoch odboroch sú spôsobilí vykonávať profesiu podnikových ekonómov, manažérov, účtovníkov, finančných manažérov a analytikov, riešiť zložité i menej náročné ekonomické úlohy a rozhodovacie problémy. Uplatňujú sa na rôznych stupňoch riadenia, nielen podniku.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v programe Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať adekvátne manažérske rozhodnutia, vyznačujú sa vysokou mierou samostatnosti v ekonomickom a manažérskom rozhodovaní, dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie, môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku. Absolventi 3. stupňa (doktorandské štúdium) disponujú najvyšším stupňom odbornej fundovanosti v odbore štúdia, ovládajú zložité vedecké postupy a metódy základného a aplikovaného výskumu v predmetnej oblasti, v praxi sú schopní pôsobiť vo funkciách s vysokou mierou samostatnosti, zodpovednosti a kreativity.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v programe Finančný manažment sú komplexne odborne pripravení z oblasti teórie a praxe finančného riadenia podnikov, medzinárodných spoločností, vzťahov podniku k finančným trhom a k zahraničiu. Sú schopní riešiť zložité úlohy a samostatne vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu. Môžu sa uplatniť vo funkcii finančných manažérov, analytikov a sprostredkovateľov medzi podnikmi a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančných manažérov neziskových organizácií, v audítorských, poradenských a maklérskych spoločnostiach. Absolventi doktorandského štúdia ovládajú vedecké metódy skúmania nosných oblastí teórie a praxe finančného riadenia podnikov a sú schopní prinášať nové, originálne poznatky pre ďalší rozvoj finančnej teórie a praxe a podieľať sa na rozvoji študijného odboru. Sú pripravení pôsobiť ako fundovaní finanční experti na rôznych postoch a v rôznych funkciách praxe.

Garantované študijné programy na všetkých stupňoch štúdia zabezpečujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s bohatou vedecko-výskumnou činnosťou, pôsobiaci na katedre ekonomiky podľa odbornej/pedagogickej profilácie a zamerania v rámci oddelení :

  • Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu – vedúci oddelenia Ing. Pavol Ďurana, PhD.
  • Oddelenie financií a finančného manažmentu – 
  • Oddelenie marketingu a spoločenských vied – vedúca oddelenia prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
  • Oddelenie technickej podpory – vedúci oddelenia Ing. Juraj Cúg, PhD.

Činnosť oddelení koordinuje a riadi vedúci katedry ekonomiky – prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Zástupcom vedúceho katedry ekonomiky je prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť