Toogler

Profil katedry

Katedra ekonomiky ako jediná z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje v rámci svojich študijných odborov/programov komplexné ekonomické vzdelanie v 1., 2. a v prípade študijného odboru Ekonomika a manažment podniku aj v 3. stupni vysokoškolského štúdia.

Prierezový charakter vedných disciplín tvoriacich jadro študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment zabezpečuje univerzálnosť vzdelania tohto typu pri súčasnej špecializácii v rámci dvoch samostatných študijných programov, vytvára predpoklady pre konkurenčné výhody absolventov na trhu práce a široké možnosti ich uplatnenia v hospodárskej praxi. Katedra zabezpečuje vzdelanie budúcich ekonómov, manažérov, finančných manažérov, analytikov a odborníkov ďalších súvisiacich profesií schopných pôsobiť v akejkoľvek sfére národného hospodárstva a riešiť úlohy s rôznym stupňom náročnosti v závislosti od stupňa poskytovaného vzdelania.

Medzinárodná spolupráca a uznanie katedry ekonomiky širokou odbornou verejnosťou, ale aj úzka súčinnosť s podnikateľskou sférou, reflektujúca meniace sa požiadavky a potreby praxe, zvyšuje kredibilitu študijných programov zabezpečovaných internými a externými pracovníkmi katedry ekonomiky.  Atraktívnosť štúdia zvyšujú aj projekty na podporu vzdelávania určené pre domácich i zahraničných študentov (ERASMUS, ERASMUS+ a pod.).

Špecializáciu štúdia, profesijné smerovanie do oblasti financií, podnikovej ekonomiky a manažmentu zabezpečujú študijné programy:

- Ekonomika a manažment podniku

- Finančný manažment

Obidva študijné programy majú rámcovo rovnaký obsahový základ v 1. (bakalárskom) stupni štúdia, v inžinierskom stupni štúdia sa vo veľkej miere prejavuje ich špecializácia. Absolventi bakalárskeho štúdia v obidvoch odboroch sú spôsobilí vykonávať profesiu podnikových ekonómov, manažérov, účtovníkov, finančných manažérov a analytikov, riešiť zložité i menej náročné ekonomické úlohy a rozhodovacie problémy. Uplatňujú sa na rôznych stupňoch riadenia, nielen podniku.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v programe Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať adekvátne manažérske rozhodnutia, vyznačujú sa vysokou mierou samostatnosti v ekonomickom a manažérskom rozhodovaní, dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie, môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku. Absolventi 3. stupňa (doktorandské štúdium) disponujú najvyšším stupňom odbornej fundovanosti v odbore štúdia, ovládajú zložité vedecké postupy a metódy základného a aplikovaného výskumu v predmetnej oblasti, v praxi sú schopní pôsobiť vo funkciách s vysokou mierou samostatnosti, zodpovednosti a kreativity.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v programe Finančný manažment sú komplexne odborne pripravení z oblasti teórie a praxe finančného riadenia podnikov, medzinárodných spoločností, vzťahov podniku k finančným trhom a k zahraničiu. Sú schopní riešiť zložité úlohy a samostatne vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu. Môžu sa uplatniť vo funkcii finančných manažérov, analytikov a sprostredkovateľov medzi podnikmi a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančných manažérov neziskových organizácií, v audítorských, poradenských a maklérskych spoločnostiach. Absolventi doktorandského štúdia ovládajú vedecké metódy skúmania nosných oblastí teórie a praxe finančného riadenia podnikov a sú schopní prinášať nové, originálne poznatky pre ďalší rozvoj finančnej teórie a praxe a podieľať sa na rozvoji študijného odboru. Sú pripravení pôsobiť ako fundovaní finanční experti na rôznych postoch a v rôznych funkciách praxe.

Garantované študijné programy na všetkých stupňoch štúdia zabezpečujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s bohatou vedecko-výskumnou činnosťou, pôsobiaci na katedre ekonomiky podľa odbornej/pedagogickej profilácie a zamerania v rámci oddelení :

  • Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu – vedúci oddelenia Ing. Pavol Ďurana, PhD.
  • Oddelenie financií a finančného manažmentu – vedúca oddelenia doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.
  • Oddelenie marketingu a spoločenských vied – vedúca oddelenia prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
  • Oddelenie technickej podpory – vedúci oddelenia Ing. Juraj Cúg, PhD.

Činnosť oddelení koordinuje a riadi vedúci katedry ekonomiky – prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Zástupcom vedúceho katedry ekonomiky je doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.

Zatvoriť