Toogler

Projekty financované zo ŠF EÚ

Názov projektu: Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline
Číslo projektu: ITMS261102230083
Charakter úlohy: Operačný program vzdelávanie
Doba riešenia: 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Anotácia: Skvalitnenie vedeckovýskumnej infraštruktúry na FPEDAS, podpora kvalifikovanému zamestnancovi fakulty z hľadiska rozvoja jeho pedagogického i vedeckovýskumného potenciálu.
Pridelené finančné prostriedky: 1 770 000,- €
   
Názov projektu: Inovácie – cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov
Číslo projektu: ITMS 22410420011         
Charakter úlohy: štrukturálne fondy
Doba riešenia: 2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti a výkonnosti spoločného slovensko-českého regiónu (Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj) pomocou poradenskej činnosti, vzdelávania a výmeny skúsenosti medzi partnermi projektu, podnikateľskými združeniami a podnikateľmi v oblasti podpory a implementácie nových manažérskych prístupov a inovatívnych procesov do praxe malých a stredných podnikov. Realizáciou projektu sa vytvorili predpoklady ďalšej kooperácie medzi partnermi projektu v oblasti vedy a výskumu, publikovania vedeckých a odborných príspevkov, ako aj vzdelávania a výmeny študentov. Projekt zaznamenal upevnenie spolupráce v rámci podnikateľského sektora a v rámci oboch univerzít. Upevnil a rozvinul doteraz vytvorené vzťahy, ktoré v súčasnosti medzi fakultami existovali.
Pridelené finančné prostriedky: 576 234,- €
Zatvoriť