Manažment a marketing

Image

Podniková identita dopravného podniku

Autor: Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
Počet strán: 109
ISBN: 80-8070-487-2
Rok vydania: 2006

POPIS:
Publikácia je určená všetkým záujemcom o riešenú problematiku a tiež tým, ktorí si uvedomujú rast významu podnikovej identity ako faktora, ktorý značnou mierou prispieva k úspešnosti podniku na trhu. Obsahom publikácie sú typológie podnikovej identity, zložky podnikovej identity, jej charakteristické znaky a symboly a vymedzuje aj niektoré nedostatky pri jej budovaní. Súčasťou publikácie je aj analýza nielen tradičných, ale aj nových marketingových metód smerujúcich k jej zmene.Podniková identita je dôsledkom prirodzeného konania zamestnancov podniku a aj výsledkom systematických a cieľavedome orientovaných aktivít manažérov podniku. Skúseností úspešných podnikov v posledných rokoch ukazujú, že podniková identita, ktorá vychádza z aktívnej účasti všetkých zamestnancov na činnosti podniku, má mimoriadne pozitívne účinky na výkonnosť a efektívnosť podniku. V súlade s uvedeným prístupom je v publikácii prezentovaný model podnikovej identity, ktorý je zaradený do poslednej kapitoly s názvom Prípadová štúdia. Model je predstavovaný nielen v teoretickej rovine, ale aj formou praktickej aplikácie, bez ktorej by použiteľnosť modelu nemala potrebnú vypovedaciu schopnosť.

Image

Medzinárodný marketing

Autor: prof. Ing. Anna Križanová, CSc., Ing. Katarína Ivánková, PhD., Ing. Juraj Kolenčík, PhD., Ing. Jana Majerová
Počet strán: 264
ISBN: 978-80-894-0113-0
Rok vydania: 2010

POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom druhého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Autori pri jej tvorbe koncepčne vychádzali zo skutočnosti, že súčasný život ľudskej spoločnosti charakterizujú nielen rozsiahle kvalitatívne zmeny, ale i akcelerácia tempa rastu týchto zmien. Uvedená akcelerácia je pritom na jednej strane príčinou a na druhej strane výsledkom globalizácie, ktorá do spoločnosti vnáša množstvo pozitív aj negatív. Domáce podnikateľské subjekty sú pod jej vplyvom postavené pred rozhodnutie, buď akceptovať nárast zahraničnej konkurencie a prispôsobiť sa mu, alebo tento nárast ignorovať, čo však v konečnom dôsledku môže viesť k ich následnej izolácii vedúcej k ich zániku. Práve uvedené je dôvodom, aby domáce podnikateľské subjekty, predovšetkým v globálnych odvetviach, orientovali svoju ponuku na zahraničné trhy, resp. medzinárodný trh. Úlohou tejto vysokoškolskej učebnice je preto oboznámiť študentov s modernou koncepciou medzinárodného podnikania. V učebnici je venovaná pozornosť špecifikám marketingovej filozofie podniku na zahraničnom trhu a analýze medzinárodnej marketingovej stratégie so všetkými jej nevyhnutnými krokmi, ktoré by mal podnik po svojom rozhodnutí - vstúpiť na zahraničný trh – vykonať, aby zabezpečil splnenie cieľov, ktoré si v rámci podnikovej filozofie vytýčil.

Image

Marketingový mix v cestnej doprave

Autor: doc. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.
Počet strán: 157
ISBN: 80-7100-949-0
Rok vydania: 2002

POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa dopravno-ekonomických študijných odborov, ale najmä: Cestná doprava, Dopravné služby, Logistika a zasielateľstvo. Súčasne je však využiteľná aj v iných dopravne orientovaných študijných odboroch ako Letecká doprava, Železničná doprava, či Vodná doprava. Základným cieľom publikácie je objasniť metodiku marketingových aktivít v oblasti marketingovej obchodnej politiky z hľadiska špecifík dopravného podniku zameraného na cestnú dopravu. Pretože mnohí vedúci pracovníci výrobných podnikov i podnikov služieb nedoceňujú význam marketingu, ďalším cieľom monografie je poukázať na to, že i v praxi dopravných podnikov, ako podnikov služieb, je možné uplatniť progresívne, na vedeckých princípoch založené riadenie.

Image

Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu

Autor: Kolektív
Počet strán: 121
ISBN: 80-2281-701-5
Rok vydania: 2006

POPIS:
Autori: doc. Ing. Martina Blašková, PhD., Ing. Miloš Hitka, PhD., RNDr. Rudolf Blaško, PhD., prof. dr hab. Inž. Stanislaw Borkowski, Mgr. Joanna Rosak, doc. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Viera Farkašová, CSc.

Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Základným cieľom publikácie je prezentovať najvýznamnejšie aspekty žiaduceho využívania a rozvoja tvorivého potenciálu ľudských zdrojov podniku a týmto spôsobom napomôcť riadiacim zložkám organizácií výrobného i nevýrobného charakteru správať sa v tejto oblasti skutočne efektívne a zmysluplne. Na základe uvedeného zámeru je publikácia rozdelená do ôsmich kapitol, pričom sa každá kapitola snaží upozorniť na najzávažnejšie momenty uvažovanej oblasti a poskytnúť súbor odporúčaní pre skvalitnenie existujúceho stavu.

Image

Základy marketingu I.

Autor: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Počet strán: 163
ISBN: 978-80-5540-481-3
Rok vydania: 2012

POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Vzhľadom na komplexnosť spracovanie je však učebný text využiteľný aj v mnohých iných bližšie nešpecifikovaných študijných odboroch, ktoré sa danej problematike venujú v rámci predmetov, ktoré nemajú z hľadiska zamerania študijného odboru nosný charakter. Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu poznať trhy, na ktorých podnik už pôsobí alebo v budúcnosti pôsobiť chce. Ide primárne o tieto čiastkové oblasti skúmania: riadenie marketingového procesu, marketingová filozofia, charakteristika a meranie trhu, výber cieľových trhov, analýza marketingového prostredia, analýza trhov a nákupného správania zákazníkov, analýza konkurencie, marketingový informačný systém, trhovo orientované strategické plánovanie a marketingové plánovanie.

Image

Základy marketingu II.

Autor: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Počet strán: 156
ISBN: 978-80-5540-766-1
Rok vydania: 2013

POPIS:
Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Vzhľadom na komplexnosť spracovanie je však učebný text využiteľný aj v mnohých iných bližšie nešpecifikovaných študijných odboroch, ktoré sa danej problematike venujú v rámci predmetov, ktoré nemajú z hľadiska zamerania študijného odboru nosný charakter. Cieľom druhej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou jednotlivých nástrojov marketingového mixu, ktorými sú produkt, cena, distribúcia, komunikácia. Záverečné kapitoly sú venované nástrojom rozširujúcim marketingový mix, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre oblasť služieb - ľudský činiteľ, služby zákazníkovi, procesy a prostredie a problematike interného, externého a interaktívneho marketingu.

Image

Ekonomika dopravného podniku

Autor: Ing. Darina Chlebíková, PhD.
Počet strán: 112
ISBN: 80-8070-600-X
Rok vydania: 2006

POPIS:
Publikácia Ekonomika dopravného podniku nadväzuje na poznatky získané pri štúdiu všeobecných princípov podnikovej ekonomiky a ekonomiky podniku. Cieľom je nadviazať na získané vedomosti a vysvetliť javy a procesy prebiehajúce v podnikoch dopravy a súčasne umožniť prechod na štúdium ďalších predmetov so zameraním na ekonomiku železničnej dopravy, marketing v doprave, financovanie v doprave, zasielateľské činnosti ap. Publikácia je rozdelená do jedenástich kapitol. Prvá kapitola definuje pojmy z dopravy, podnikania v doprave, prepravnej a tarifnej politiky, dopravnej služby a kvality služieb v doprave. Postavenie dopravy v trhovom hospodárstve, ako aj jej štruktúra a hlavné subjekty, dopyt a ponuka a faktory ich ovplyvňujúce sú uvedené v druhej kapitole. Súčasťou druhej kapitoly je aj charakteristika trhu dopravných služieb a meranie dopytu a prieskum prepravného trhu. Tretia kapitola je zameraná na analýzu ponuky v doprave a faktory ovplyvňujúce kvalitu prepravných služieb b osobnej a nákladnej doprave, ako aj konkurencia a kooperácia medzi verejnými a súkromnými dopravcami. Príprave a plánovaniu výkonom dopravných podnikov je venovaná štvrtá kapitola. Náklady dopravného podniku ich štruktúra, náklady v závislosti od prepravných výkonov a od prepravnej vzdialenosti, ako aj hodnotenie dôsledkov vlastných nákladov na ekonomiku dopravného podniku a tvorba hospodárskeho výsledku sú spracované v piatej kapitole. Šiesta kapitola je venovaná organizácii a riadeniu dopravných podnikov. Proces transformácie v doprave SR ak o aj v železničnej doprave vybraných európskych krajinách je spracovaný v ôsmej kapitole. Cenotvorba v železničnej doprave SR je spracovaná v deviatej kapitola. Predposledná kapitola je venovaná budovaniu podnikovej identity dopravných podnikov. Posledná kapitola sú základné odborné termíny podľa STN 01 8500 a 01 8510.

Image

Manažment bezpečnosti práce

Autor: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
Počet strán: 95
ISBN: 80-8070-607-7
Rok vydania: 2006

POPIS:
Manažment bezpečnosti práce je súčasťou manažmentu podniku a riadiacej práce manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Úspešnosť zamestnávateľského subjektu závisí v značnej miere od úrovne starostlivosti o svojich zamestnancov, kde má dôležité miesto starostlivosť o vytvorenie podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu a vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky. Štátna politika SR nadväzuje v tejto oblasti na politiku Európske únie, ktorej požiadavky sú premietnuté do sústavy právnych noriem. Ich správna a účinná aplikácia si vyžaduje, aby sa požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce stali neoddeliteľnou súčasťou činnosti manažérov. Pre naplnenie tejto politiky je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné vzdelanie budúcich manažérov a vyzbrojiť ich potrebnými kompetenciami. Predkladané vysokoškolské skriptá si kladú za cieľ oboznámiť študentov so základnými poznatkami z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať základné princípy prevencie, informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach pri rôznych činnostiach, ako aj získanie prehľadu o základných požiadavkách vyplývajúcich zo záväznej predpisovej nadstavby pri zohľadnení moderných trendov manažmentu.

Image

Safety work management

Autor: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
Počet strán: 92
ISBN: 978-80-8070-943-3
Rok vydania: 2008

POPIS:
New European approach to the safety and health protection become the principle of the state policy in the Slovak Republic. For its filling itis necessary to ensure a quality education that reflect developments in the behavioural approach and current thinking on effective management system including the development of an international standard on safety management that will inevitably emerge. This university textbook aims to provide information and guidance in understanding health and safety legislative requirements and standards, risk assessment, principles of risk prevention and modern approach to the safety work management. Publication reflects developments in the behavioural approach to risk management and current thinking on effective management systems.Publication is intended for students attending university courses in management as well as technical departments and professionals.

Image

Manažment bezpečnosti práce

Autor: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
Počet strán: 167
ISBN: 978-80-554-0403-5
Rok vydania: 2011

POPIS:
Manažment bezpečnosti práce je významnou súčasťou manažmentu podniku a riadiacej práce manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Rámcová smernica EÚ 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpokladá zahrnutie systematickej výučby do učebných plánov všetkých častí školského systému, vrátane univerzít. Právna úprava ochrany človeka v pracovnom procese je v SR tvorená sústavou právnych noriem upravujúcich základné bezpečnostné požiadavky, požiadavky na technické zariadenia a technológie, pracovné prostredie a pracovné podmienky a požiadavky bezpečného správania sa na pracovisku. Predkladané vysokoškolské skriptá sú určené študentom univerzitného štúdia v odbore manažment ale i technických odborov a odbornej verejnosti. Publikácia poskytuje prehľad problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s holistickým prístupom, základné princípy prevencie, informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach pri rôznych činnostiach, ako aj získanie prehľadu o základných požiadavkách vyplývajúcich zo záväznej predpisovej nadstavby, ktorých znalosť je nevyhnutná pri organizovaní a riadení pracovného procesu. Druhé vydanie učebnice bolo aktualizované a doplnené podľa najnovšej legislatívy v rámci inštitucionálneho výskumu Fakulty PEDAS 5/KE/2011: Analýza právnych znalostí v práci manažéra a ich aplikácia v manažmente podniku.

Image

Technológie a služby inteligentnej dopravy

Autor: prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavol Kráľ, PhD. a kol.
Počet strán: 378
ISBN: 978-80-8070-691-3
Rok vydania: 2007

POPIS:
Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov úlohy aplikovaného výskumu vedecko-technického projektu č. AV/819/2002 s názvom Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR, ktorá bola riešená na Žilinskej univerzite v r. 2002 - 2005.
Publikácia kumuluje poznatky aplikovaného výskumu zameraného na riešenie systémovej, funkčnej a organizačnej architektúry služieb inteligentných dopravných systémov, optimalizačné úlohy na dopravných sieťach, využitie komunikačnej a informačnej technológie v inteligentnej doprave so zameraním na využitie nových komunikačných prostredí, riadenie krízových situácií, problematiku bezpečnosti dopravných procesov, ekonomické a mimoekonomické efekty inteligentnej dopravy, vypracovanie fyzickej architektúry na báze analýzy procesov a výber realizačných štúdií pre vybrané procesy.

Image

Manažment podniku

Autor: Štofková, J. a kol.
Počet strán: 365
ISBN: 978-8070-713-2
Rok vydania: 2007

POPIS:
Autori: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., Ing. Ján Fľak, PhD., doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.

Rozvoj technológií, stupňujúca sa konkurencia, neustále a často nespojité zmeny podnikateľského prostredia kladú vysoké nároky na manažérov všetkých organizácií, podnikov a inštitúcií. Úspešnosť plnenia náročných úloh v dobe globalizácie, kedy podnikateľské aktivity nadobúdajú nové rozmery, nezávisí len od používaných informačných a výrobných technológií, ale v stále väčšej miere od znalostí a schopností manažérov. Úloha manažmentu je nezastupiteľná vo všetkých organizáciách, ktoré chcú byť úspešné. Vďaka modernému manažmentu, ktorý využíva generáciu obchodovania na internetových trhoch

Image

Projektový manažment (Návody na cvičenia pre Fakultu PEDAS)

Autor: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Miriam Močková, PhD.
Počet strán: 237
ISBN: 978-80-554-0506-3
Rok vydania: 2012

POPIS:
Skriptá sú venované študentom študijných programov Elektronický obchod a manažment, Ekonomika a manažment podniku a Poštové inžinierstvo, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline a zároveň môžu byť zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o oblasť projektového manažmentu. Skriptá sú vypracované ako návody na cvičenia pri výučbe predmetu Projektový manažment. Problematika je rozdelená do šiestich kapitol. Skriptá sa zoberajú metódami, technikami a nástrojmi projektového manažmentu využívanými v jednotlivých fázach projektového cyklu, ktoré sú aplikované na príkladoch.

Image

Projektový manažment

Autor: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Martina Kováčiková, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Miriam Močková, PhD., prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Počet strán: 442
ISBN: 978-80-544-0148-5
Rok vydania: 2009

POPIS:
Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprístupniť čitateľom základné znalostné oblasti projektového manažmentu, poukázať na tie, ktoré vytvárajú integrovaný projektový manažment a vysvetliť základný význam projektového manažmentu (podstata projektového manažmentu, integrovaný projektový manažment, procesy projektového manažmentu, formy projektovej organizácie, životný cyklus projektu, metodika Prince2, EVM, riziká v projektovom manažmente, základné metódy a techniky projektového manažmentu, financovanie a posudzovanie projektov). Prínosom publikácie je tiež analýza dynamického vývoja projektového manažmentu a vplyvu tímového manažmentu na úspechy pri riadení projektov. Vysokoškolská učebnica je venovaná študentom študijných programov ekonomika a manažment podniku, poštové služby a technológie, poštové inžinierstvo a elektronický obchod a manažment na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzite v Žiline ako i všetkým čitateľom, ktorých zaujímajú otázky, týkajúce sa projektového manažmentu a manažmentu projektov.

Image

Ekonomika podniku

Autor: kolektív
Počet strán: 468
ISBN: 978-80-554-0765-2
Rok vydania: 2013

POPIS:
Autori: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. prof. Ing. Jana Štofková, PhD. prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Ing. Miloš Birtus, PhD. doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. Ing. Katarína Štofková, PhD.

Ekonomika podniku, resp. podnikovohospodárska náuka, podnikové hospodárstvo alebo podniková ekonómia je vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Okrem majetkovo-kapitálovej štruktúry podniku zasadeného do príslušného národného právneho rámca a hodnotových vzťahov v transformačnom procese popisuje ciele podniku, vysvetľuje javy a kauzality, ktoré na úrovni podniku prebiehajú, (zisťuje, identifikuje, deteguje) negatívne a pozitívne dôsledky určitého správania a zaoberá sa taktiež aj hospodárením podniku. Predmet ekonomika podniku je jedným zo základných, nosných predmetov pre študijný odbor ekonomika a manažment a elektronický obchod a manažment. Pre študentov týchto študijných odborov je táto učebnica určená prednostne , ale používať ju môžu aj študenti ďalších študijných odborov. Z tohto dôvodu sú v učebnici zaradené niektoré časti, ktoré ekonomickú charakteristiku podniku doplňujú o vybrané prvky manažérskeho charakteru. V jednotlivých kapitolách nebolo možné zahrnúť všetky oblasti danej problematiky, pretože existuje veľké množstvo informácií z problematiky ekonomiky podniku a rozsah učebnice je do určitej miery limitovaný. Aj z tohto dôvodu v rámci použitej literatúry sa uvádzajú pramene, ktoré majú aj charakter doplnkovej, odporúčanej literatúry.

Image

Fundamentals of LogisticsManagement

Autor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD.
Počet strán: 217
ISBN: 978-80-554-0037-2
Rok vydania: 2008

POPIS:
Publikácia bola vydaná s podporou Európskeho sociálneho fondu, projekt SOP CZ – 2005/NP1-007 v anglickej verzii a týka sa problematiky základov logistického manažmentu s dôrazom na jeho vymedzenie, definície, stratégie a manažment zásob. V prvej časti je vysvetlená úloha logistiky v ekonomike a v organizácií s dôrazom na vymedzenie 14 kľúčových logistických aktivít, ktoré generujú vznik 6 hlavných skupín logistických nákladov. Druhá časť sa zaoberá zákazníckym servisom, ako výstupom logistického systému podniku, z hľadiska jeho definície a charakteristiky jednotlivých zložiek. V tretej časti publikácie je venovaná pozornosť logistickým informačným systémom, ktoré tvoria východiskový bod pre úspešnú aplikáciu logistiky v reálnom prostredí. V tejto súvislosti je zdôraznené ich neustále zdokonaľovanie a využívanie najnovších poznatkov z oblasti informačných technológií. Štvrtá a piata časť sa zaoberá koncepciou zásob v podmienkach podniku, ako aj riadením stavu zásob z hľadiska logistického prístupu a optimalizácie materiálových tokov.

Image

Supply Chain Management

Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-554-0038-9
Rok vydania: 2008

POPIS:
Publikácia bola vydaná s podporou Európskeho sociálneho fondu, projekt SOP CZ – 2005/NP1-007 v anglickej verzii a týka sa problematiky manažmentu integrovaného dodávateľského(logistického)reťazca s dôrazom na jeho vymedzenie, skladovanie, dopravu a prepravu. Predmetný obsah bezprostredne nadväzuje na vydanú publikáciu Základy logistického manažmentu, ktorá obsahuje päť časti. V pokračujúcej šiestej časti je zameraná pozornosť na riadenie materiálového toku s popisom pokrokových systémov riadenia tokov v rámci obstarávania, výroby a distribúcie. Siedma časť publikácie rozoberá problematiku dopravy a prepravy v logistickom reťazci z rôznych odborných aspektov. Časť ôsma sa venuje skladovaniu jeho základným funkciám, operáciám a rôznym typom skladovania. Posledná deviata časť rozoberá úlohu nákupu v dodávateľskom reťazci a špecifikáciu jeho jednotlivých aktivít.

Image

Základy logistiky I.

Autor: Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD.
Počet strán: 140
ISBN: 978-80-8070-749-1
Rok vydania: 2007

POPIS:
Logistika ako predmet činnosti sa v súčasnej dobe dostáva stále väčšou mierou do centra pozornosti. Medzi faktory, ktoré prispievajú k zvýšenému úsiliu o logistiku patrí globalizácia svetového obchodu, explózia informačných a komunikačných technológií, narastajúci význam systémového prístupu, koncepcia celkových nákladov a orientácia podniku na špičkovú kvalitu a vysokú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu. Logistika sa mení z nevýznamnej funkcie na kľúčovú pomocou ktorej môže podnik dosiahnuť značné nákladové úspory a získať významnú konkurenčnú výhodu v dlhodobom horizonte. V publikácií nájdete úvodne témy do logistiky, ktoré sa týkajú histórie vzniku a vývoja logistiky, významu a úlohy logistiky v ekonomike, vymedzenie logistických procesov, funkcií a operácií, členenie podnikovej logistiky, ako aj inovatívny pohľad na aktívne a pasívne prvky logistických systémov. Snaha o zladenie vlastností, parametrov pasívnych a aktívnych prvkov navzájom a o zladenie vlastností a fungovanie aktívnych prvkov je v logistike veľmi dôležité.

Image

Logistika v manažmente podniku

Autor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Viera Šukalová, EUR ING., PhD.
Počet strán: 288
ISBN: 978-80-554-0530-8
Rok vydania: 2012

POPIS:
Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele.Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám, ako aj špecifickým oblastiam manažmentu. Zdôrazňuje význam ľudských zdrojov všeobecne i pre oblasť logistiky, pretože z hľadiska ich riadenia je základným prvkom na zabezpečenie rastu a dlhodobej konkurencieschopnosti využívanie takých nástrojov, ktoré podporujú schopnosti ľudského kapitálu vedúce k zvýšenej podnikateľskej aktivite, pracovnej výkonnosti a inovácií. Osobitnú časť tvorí prehľad vybraných manažérskych metód a nástrojov s dôrazom na moderné metódy a nástroje využiteľné v logistike. Našim cieľom, pri zostavovaní vysokoškolskej učebnice, bolo poskytnúť integrovaný pohľad na problematiku manažmentu podniku a logistiky ako jeho neoddeliteľnej súčasti a priblížiť tak uceleným spôsobom moderné riadenie podnikov pre širokú verejnosť a zároveň vytvoriť učebný text pre štúdium odborných predmetov v oblasti logistiky i manažmentu. Odbornú publikáciu je možné využiť nielen na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa uvedené odborné predmety prednášajú, ale aj na iných technicky zameraných fakultách, kde je potrebné poskytnúť ucelený pohľad na problematiku logistiky v rámci riadenia podniku.

Image

Environmental economy and management

Autor: Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
Počet strán: 211
ISBN: 978-80-8070-944-0
Rok vydania: 2008

POPIS:
Pressure on the efficient use of sources from natural environments has become much more important than ever before due to population explosion, growth in consuming and growing difficulties of sustainability of ecological systems.
The answer to our worsening human environment could lie in considering its consequences on all levels – in people’s minds and in economical and political decisions of governments and companies’ managements in order to deal with most critical environmental issues. The objective of the subject environmental economics and management and this textbook (intended for students of Economics and company management) is to contribute to discussion and to help understand economic issues in a larger context of environmental conservation.
The main means of protecting the environment is environmental politics which represents a component part of economy in most countries. From a micro-economical point of view it attempts to affect production and consumption, cause changes in behaviour of these subjects in favour of maintaining the quality of the natural environment and to lead towards and assure sustainable development. The need for sustainable development integrates with environmental protection in economic policies of particular industries.
It is important to realize that there are many opinions and methods (various means of market or direct impacts) on how to sustain our natural eco-system. These come as a result of practical environmental politics set in a global scope. The co-relation of economics and politics in environmental conservation context is the subject of the first part of this textbook called Environmental economics and politics.
The second part is concerned with micro-economic aspects of managing protection of the natural environment on the basis of existing instrument portfolio. Its resulting elements are environmental managing systems which are gradually establishing in Slovak companies.
In accordance with Environmental economics and management curriculum the third part is dedicated to Creation and protection of workplace in context of relevant factors affecting health and safety at work. The final part concerns with environmental law which evolved as a result of growing problems of sustainability on Earth. To simplify we may say that economy of natural environment formed politics of natural environment. Politics of natural environment formed and still forms environmental law and environmental law (by means of natural environment legislation) more or less forms economics of natural environment.
The whole subject symbolically ends with a chapter considering growing significance of waste. Supplement brings general information on global aspects of harming the environment and reasons for existence of global environmental politics.

Image

International marketing

Autor: Ing. Martina Gogolová, PhD.
Počet strán: 72
ISBN: 978-80-8070-940-2
Rok vydania: 2008

POPIS:
Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe projektu "Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce" a boli financované z Európskeho sociálneho fondu. Sú určené predovšetkým pre zahraničných študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. V jednotlivých kapitolách sa nachádzajú teoretické východiská medzinárodného marketingu, je priblížené medzinárodné marketingové prostredie, je bližšie popísaný medzinárodný marketingový program a tiež tvorba a obsah medzinárodného marketingového plánu.

Image

Praktikum z ekonomiky podniku

Autor: prof. Ing. Anna Križanová, PhD., Ing. Martina Gogolová, PhD.
Počet strán: 115
ISBN: 978-80-554-0951-1
Rok vydania: 2014

POPIS:
Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, resp. na univerzite. Hlavným cieľom skrípt je vytvoriť databázu informácií, na ktorej vyučujúci uvedených predmetov môžu postaviť rozhodujúci proces výučby v rámci cvičení v uvedených predmetoch, ako aj databázu informácií, na základe ktorej môžu študenti prakticky precvičovať aplikáciu vedomostí z prednášok a pripravovať sa na skúšku. Jednotlivé kapitoly v skriptách obsahujú v úvode oboznámenie s danou problematikou a ďalej sú uvedené vzorové príklady so správnym riešením. Samotné príklady sú koncipované tak, aby študent videl postup pri riešení daného príkladu a následne si mohol ďalšie príklady na základe správnych riešení vypočítať samostatne. V závere každej kapitoly si študent môže overiť svoje znalosti z danej problematiky. Skriptá vytvárajú priestor na:

  • pravidelnú, systematickú prípravu na cvičenia,
  • samostatnú aktivitu študentov pri riešení príkladov a úloh,
  • vlastnú interpretáciu získaných výsledkov a poznatkov,
  • pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach
Image

Hodnotenie efektívnosti inteligentných dopravných systémov

Autor: doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-554-0359-5
Rok vydania: 2011

POPIS:
K základným aspektom hodnotenia projektov IDS patrí správne ohodnotenie nákladových položiek na jednej strane a ohodnotenie prínosov z nich plynúcich na strane druhej. Za týmto účelom treba vytvoriť efektívny prostriedok, ktorý v predinvestičnej fáze životného cyklu projektu IDS pomôže nájsť odpoveď na otázku súvisiacu s výhodným investičným rozhodnutím a najvyšším socio-ekonomickým efektom. V súčasnosti na Slovensku neexistuje žiadny nástroj pre exaktné a spoľahlivé hodnotenie projektov IDS, rešpektujúci ich špecifiká a domáce pomery. Práve táto skutočnosť bola základným podnetom pre spracovanie tejto odbornej knižnej publikácie. Prezentované prístupy komplexného hodnotenia projektov IDS zjednocujú postupy a nástroje v snahe zohľadniť všetky dôležité oblasti pri splnení podmienky univerzálnosti. Hodnotia finančnú stránku projektu (zdroje krytia výdavkov, prognózy cashflow, finančná udržateľnosť a ďalšie finančné dôsledky), ekonomickú stránku projektu (vonkajšie prínosy a náklady) a kvalitatívne faktory (multikriteriálna analýza). Primárnym východiskom pre spracovanie navrhnutej metodiky boli predovšetkým poznatky a skúsenosti zo zahraničia, kde sú IDS v pokročilejšom štádiu vývoja a prevádzky. Proces hodnotenia projektov IDS by nemal končiť zhodnotením variantov prostredníctvom navrhnutých dimenzií. Odporúča sa ďalej pokračovať v hodnotení rizikových faktorov (analýza rizík) a všetkých parametrov vplývajúcich na požadované výsledky a ciele (analýza citlivosti), ktorých zahrnutie do procesu hodnotenia projektov IDS by bolo nad rozsah tejto publikácie.

Image

Náklady v logistickom reťazci

Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Počet strán: 167
Rok vydania: 2006

POPIS:
Požiadavkou doby v našich podnikoch je, aby sa výrobný proces stal pružnejším, rýchlejším, lacnejším. K tomu by mala prispieť aj logistika a jej uplatňovanie v podnikateľských podmienkach. Pri hodnotení našej ekonomiky zisťujeme, že popri mnohých oblastiach, ktoré sa v minulosti značne zanedbávali, nevenovala sa patričná pozornosť ani oblasti logistiky, ktorej lepším využitím možno odhaliť mnohé významné optimalizačné potenciály, nevyhnutné pre efektívne riadenie podnikateľských jednotiek. V súčasnom chápaní úlohy a funkcie logistiky možno hovoriť o nej ako o historickej skúsenosti, ale aj ako o globalizačnom fenoméne, ktorý sa zo dňa na deň konzekventnejšie presadzuje pri riešení komplexu problémov, ktoré sú súčasťou výroby, premiestňovania, skladovania, manipulovania a predaja výrobkov, tovarov a služieb.Problematika logistiky, jej implementácia a využitie v podniku je preto v súčasnej dobe predmetom zvýšeného záujmu. Medzi faktory, ktoré prispievajú k zvýšenému úsiliu o logistiku patrí globalizácia svetového obchodu, explózia informačných a komunikačných technológií , narastajúci význam systémového prístupu, koncepcia celkových nákladov a orientácia podniku na špičkovú kvalitu a vysokú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu. Logistika sa tak mení z nevýznamnej funkcie na funkciu, pomocou ktorej môže podnik dosiahnuť značné nákladové úspory, zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a získať tak významnú konkurenčnú výhodu v dlhodobom horizonte. Autori sú si vedomí skutočnosti, že monografia nepokrýva celú problematiku nákladov v logistickom reťazci. Príčina tkvie hlavne v limitovanom rozsahu tejto odbornej publikácie. Problematika je spracovaná len vo vybraných oblastiach. Zvláštnu časť monografie tvorí kapitola o nákladoch v cestnej doprave a kapitola o zásobovacom procese a jeho optimalizácii. Tieto časti je potrebné brať ako vybrané oblasti logistického reťazca, kde sa vytvára doslova zhluk rôznorodých nákladov. Trochu iným spôsobom sa autori snažili upozorniť najmä na dôležitosť nákladov súvisiacich so zásobovacím procesom.

Image

Nástroje a metódy hodnotenia podniku a jeho okolia

Autor: Ing. Katarína Janošková, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-971206-5-8
Rok vydania: 2012

POPIS:
Cieľom tejto vedeckej monografie je komplexne zmapovať problematiku hodnotenia podniku a jeho okolia prostredníctvom objasnenia základných princípov vybraných nástrojov, metód a techník komplexného hodnotenia podniku opierajúcich sa o nefinančné ukazovatele. Prvá časť monografie objasňuje podstatu v súčasnosti používaných metód akými sú Metóda BalancedScorecard, HarryPollak Model, Argentiho model, Model excelencie EFQM a fundamentálna analýza podniku. Druhá časť monografie je venovaná návrhu novej metódy hodnotenia prostredia podniku, ktorej tvorcami sú samotní autori. Navrhnutá koncepcia MOP zahŕňa analýzu makroekonomického, odvetvového a podnikového prostredia. Autori definujú MOP ako komplexný interdisciplinárny model, prostredníctvom ktorého analyzujeme, vyhodnocujeme a prognózujeme vplyv interného a externého prostredia podniku reprezentovaného vymedzenou štruktúrou indikátorov kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy na makroekonomickej, odvetvovej a podnikovej úrovni, ktoré spoľahlivo determinujú pozitívne alebo negatívne konzekvencie predovšetkým v strednodobom a dlhodobom horizonte na činnosť podniku a vývoj jeho hodnoty. Výsledky modelu MOP slúžia ako významná informačná základňa pre manažment podniku a externé záujmové skupiny.

Image

Transformácia železníc vo svete

Autor: Buček, O. a kol.
Počet strán: 160
ISBN:80-7100-946-6
Rok vydania: 2002

POPIS:
Autori: Buček, doc. Ing. Ondrej Buček, CSc., Ing. Anna Tomová, CSc., Ing. Viera Bartošová, Ing. Alžbeta Bieliková, Ing. Danka Harmanová, CSc., Ing. Darina Chlebíková
Publikácia sa zaoberá problémami transformácie železníc vo svete. Vznikla na základe viacročného výskumu a má napomáhať pri riešení problémov, ktoré sú dôsledkom krízy sieťových systémov existujúcich takmer vo všetkých krajinách sveta. Transformácia železníc prebieha už niekoľko desaťročí a bude pretrvávať aj naďalej. Riešenie sa dostáva do fázy, kedy sa musí myslieť aj na externé dopady na životné prostredie, ktoré sa doteraz odstraňovali hlavne z prostriedkov štátov. V budúcnosti však musí ísť o také riešenie, kedy externality sa budú musieť kryť z prostriedkov podnikateľských subjektov podnikajúcich v doprave. Z externých nákladov ide najmä o vplyv nehodovosti na zdravie a životy účastníkov, vplyv emisií na životné prostredie, vplyv hluku na zdravie účastníkov a iné. Publikácia obsahuje dve základné časti, ktoré analyzujú súčasné problémy transformácie v našich podmienkach a tiež

Image

Manažment podniku 2

Autor: Štofková, J. a kol.
Počet strán: 394
ISBN: 978-80-554-0418-9
Rok vydania: 2011

POPIS:
Autori: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD., doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., Ing. Ján Fľak, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.

Manažment je disciplína, v ktorej sa neustále objavujú nové zistenia, teórie, názory, diskusie, ako aj skúsenosti a aktuálne trendy, ktoré posúvajú oblasť riadenia dopredu. Uvedené skutočnosti motivovali autorov k aktualizácii vysokoškolskej učebnice o manažmente podniku publikovanej v roku 2007 a určenej tak pre študentov ekonomických študijných odborov, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť