Toogler

Manažment a marketing

Publikácie v manažmente a marketingu

Podniková identita dopravného podniku
Autor: Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
Počet strán: 109
ISBN: 80-8070-487-2
Rok vydania: 2006
POPIS:
Publikácia je určená všetkým záujemcom o riešenú problematiku a tiež tým, ktorí si uvedomujú rast významu podnikovej identity ako faktora, ktorý značnou mierou prispieva k úspešnosti podniku na trhu.Obsahom publikácie sú typológie podnikovej identity, zložky podnikovej identity, jej charakteristické znaky a symboly a vymedzuje aj niektoré nedostatky pri jej budovaní. Súčasťou publikácie je aj  analýza nielen tradičných, ale aj nových marketingových metód smerujúcich k jej zmene.Podniková identita je dôsledkom prirodzeného konania zamestnancov podniku a aj výsledkom systematických a cieľavedome orientovaných aktivít manažérov podniku. Skúseností úspešných podnikov v posledných rokoch ukazujú, že podniková identita, ktorá vychádza z aktívnej účasti všetkých zamestnancov na činnosti podniku, má mimoriadne pozitívne účinky na výkonnosť a efektívnosť podniku. V súlade s uvedeným prístupom je  v publikácii prezentovaný model podnikovej identity, ktorý je zaradený do poslednej kapitoly s názvom Prípadová štúdia. Model je predstavovaný nielen v teoretickej rovine, ale aj formou praktickej aplikácie, bez ktorej by použiteľnosť modelu nemala potrebnú vypovedaciu schopnosť.
OBÁLKA:
book podnikova identita dopravneho podniku
Medzinárodný marketing
Marketingový mix v cestnej doprave
Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu
Základy marketingu I.
Základy marketingu II.
Ekonomika dopravného podniku
Manažment bezpečnosti práce
Safety work management
Manažment bezpečnosti práce
Technológie a služby inteligentnej dopravy
Manažment podniku
Projektový manažment (Návody na cvičenia pre Fakultu PEDAS)
Projektový manažment
Ekonomika podniku
Fundamentals of LogisticsManagement
Supply Chain Management
Základy logistiky I.
Logistika v manažmente podniku
Environmental economy and management
International marketing
Praktikum z ekonomiky podniku
Hodnotenie efektívnosti inteligentných dopravných systémov
Náklady v logistickom reťazci
Nástroje a metódy hodnotenia podniku a jeho okolia
Transformácia železníc vo svete
Manažment podniku 2
Zatvoriť