Oddelenie financií a finančného manažmentu

Pozícia:
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Adresa
BF209
COM_CONTACT_EMAIL
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo
+421/41/513 32 37

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie

Researcher ID:                     O-9250-2015

ORCID Number                   http://orcid.org/0000-0003-4223-7519

Pozícia:                                  prodekanka pre vzdelávanie FPEDAS                    

Miestnosť:                             BF 330

Mail:                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefónne číslo:                     +421 41 5133 237

Konzultačné hodiny:           

Pondelok: 12-13.00

Utorok: 10-11.00

Streda: 9-11.00

   

 

Zabezpečované predmety:             

Dlhové financovanie

I. stupeň Bc.

Riadenie hodnoty podniku

II. stupeň Ing.

Finančné modely

II. stupeň Ing.

Riadenie nehmotných aktív

II. stupeň Ing.

Modelovanie finančných rizík

II. stupeň Ing.

Finančné modelovanie a rozhodovanie

III. stupeň PhD.

                                                                                                                     

Vzdelávanie a graduačný rast:

doc.       Habilitovaná, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, v odbore: Manažment, názov habilitačnej prednášky: Teoretické a metodologické aspekty earnings managementu v podmienkach krajín Vyšehradskej štvorky, 2021

PhD.      Denné doktorandské štúdium, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, názov dizertačnej práce: Realizácia spotrebiteľskej politiky a ochrana spotrebiteľa z aspektu podniku, 2014

Ing.        Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 2010.

  

Garantovanie štúdia:

Finančný manažment I. stupeň Bc.

Finančný manažment II. stupeň Ing.

Ekonomika a manažment podniku III. stupeň – PhD.

Ekonomika a manažment podniku – spolugarant habilitačného konania a inauguračného konania

 

Vedeckovýskumné zameranie:

Doc. Ing. Katarína Valášková, PhD. v roku 2010 úspešne ukončila denné inžinierske štúdium na Katedre ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. V tom istom roku taktiež ukončila Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a výučbu ekonomických predmetov. V roku 2010 nastúpila na interné doktorandské štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2014. Od roku 2014 pôsobí na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ. V roku 2021 získala na Prešovskej univerzite v Prešove vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Manažment. Dlhodobo sa venuje trilógii fundamentálnych problémov, resp. otázok finančného manažmentu: i) predikcii finančného zdravia podnikov, ii) earnings managementu, iii) kvantifikácii a diverzifikácii rizík.

V roku 2004 získala  First Certificate in English, ktorý je udeľovaný univerzitou v Cambridge. Následne v roku 2008 vykonala všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (medzinárodná úroveň C1-C2).  Dosiahnuté jazykové vzdelanie využíva ako členka vedeckých výborov a editorka viacerých významných európskych i amerických časopisov a rovnako participuje ako členka vo vedeckých výborov medzinárodných konferencií. Absolvoval študijné pobyty v  Českej republike, Rumunsku, Chorvátsku, Lotyšsku či v Ruskej Federácií.

Je autorkou, resp. spoluautorkou 110 pôvodných vedeckých prác evidovaných v medzinárodných databázach Web of Science a Scopus. Významnú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, dokladovanú exaktnými a relevantnými scientometrickými hodnotami v predmetnom výskumnom odbore, potvrdzujú nielen ohlasy na jej publikácie, ale i široká medzinárodná spolupráca či viaceré vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách či zahraničných univerzitách. Okrem publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj recenznej a redakčnej činnosti, čoho dôkazom je 180 verifikovaných recenzií vo Web of Science a členstvo v redakčných radách viacerých časopisov registrovaných v databázach Scopus alebo Web of Science.

Je riešiteľkou dvoch projektov všeobecnej výzvy APVV, spoluriešiteľkou ďalších piatich projektov VEGA a od roku 2020 i vedúcou riešiteľského kolektívu VEGA 1/0121/20 zameraného na  výskum systémov transferového oceňovania ako nástroja merania výkonnosti národných a nadnárodných spoločností v kontexte earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky a krajín V4.

V roku 2020 získala ocenenie Vedec UNIZA do 35 rokov za svoju vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť.

V roku 2021 jej bolo udelené ocenenie Cena rektora v kategórií Najcitovanejší záznam publikačnej činnosti UNIZA v roku 2021.

Web:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/O-9250-2015

https://orcid.org/0000-0003-4223-7519

 

Najvýznamnejšie pedagogické výstupy (5max):

Valášková, K., Ďurana, P. (2022). Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov. Žilina: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 217 s., ISBN 978-80-554-1905-3

Valášková, K., Siekelová, A. (2022). Podnikateľské riziko – Praktikum. EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 134 s., ISBN 978-80-554-1874-2

Valášková, K., Kováčová, M., Kubala, P. (2019). Podnikateľské riziko. Žilina: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 193 s., ISBN 978-80-554-1541-3

Valášková, K., Kováčová, M., Kubala, P. (2019). Dlhové financovanie. Žilina: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 158 s., ISBN 978-80-554-1536-9

Bartošová, V., Jaroš, J., Valášková, K. (2018). Manažment podnikových pasív. Žilina: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 147 s., ISBN 978-80-554-1461-4

 

Najvýznamnejšie vedecké publikácie (5max):

Valaskova, K.,  Adamko, P.,Frajtova Michalikova, K., Macek, J. (2021). Quo Vadis earnings management? Analysis of manipulation determinants in Central European environment. Oeconomia Copernicana, 12(3), 631-669. doi: 10.24136/oc.2021.021  (Q1; WoS; IF = 4.274; JIF RANK = 54/376; Q3 AIS =0.432; JCR Category: Economics)                

Valaskova, K., Androniceanu, A.M., Zvarikova, K., Olah, J. (2021). Bonds between earnings management and corporate financial stability in the context of competitive ability of enterprises. Journal of Competitiveness, 13(4). (Q1; WoS; IF= 4.725; JIF RANK = 41/377; Q3 AIS =  0.502; JCR Category: Economics)                                                           

Valaskova, K., Durana, P., Adamko, P. (2021). Changes in consumers´ purchase patterns as a consequence of the COVID-19 pandemic. Mathematics, 9(15). doi: 10.3390/math9151788. (Q1; WoS; IF = 2.258; JIF Rank =24/330;  Q3 AIS = 0.354; JCR Category: Mathematics)

Gavurova, B., Belas, J., Valaskova, K., Rigelsky, M., Ivankova, V. (2021). Relations between infrastructure innovations and tourism spending in developed countires: A macroeconomic perspective. Technological and Economic Development of Economy, 27(5), 1072-1094. doi: 10.3846/tede.2021.15361 (Q1; WoS; IF = 3.97; JIF RANK = 65/376, JCR Category: Economics)

Valaskova, K., Gavurova, B., Durana, P., Kovacova, M. (2020). Alter ego only four times? The case study of business profits in the Visegrad group. E & M Ekonomie a Management, 23(3), 101-119. doi:  10.15240/tul/001/2020-3-007 (Q3, WoS; IF = 1.446; JIF RANK = 251/376; Q4 AIS = 0,164; JCR Category: Economics)                                                                                                                                                                                     

 

 

Scientometrické údaje:

WoS

h-index                                               18

počet verifikovaných recenzií            180

verifikované záznamy editora           78

SCOPUS

h-index                                               24

Google Scholar

h-index                                               29

i10-index                                            64

 

 

Projekty:

Projekt NFP313011BWN6 Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle – spoluriešiteľ (pridelené prostriedky 1 574 162,80 €)

Projekt APVV-14-0841 Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov – spoluriešiteľ (pridelené prostriedky 207 856 €)

Projekt APVV-17-0546 Variantný komplexný model Earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky ako esenciálny nástroj redukcie trhovej neistoty - spoluriešiteľ (pridelené prostriedky 216 411 €)

Projekt VEGA 1-0121/20 Výskum systémov transferového oceňovania ako nástroja merania výkonnosti národných a nadnárodných spoločností v kontexte earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky a krajín V4 – zodpovedný riešiteľ (pridelené prostriedky 57 187 €)

Doplňujúce informácie:

člen Vedeckej rady FPEDAS, ŽU v Žiline

člen redakčnej rady časopisu Ekonomicko-manažérske spektrum, Slovenská republika

člen redakčnej rady časopisu Economics, Management, and Financial Markets, New York, U.S.A.

člen redakčnej rady časopisu Journal of Self-Governance and Management Economics, New York, U.S.A.

člen redakčnej rady časopisu Psychological Issues in Human Resources, New York, U.S.A.

člen redakčnej rady časopisu  Smart Governance, New York, U.S.A.

člen redakčnej rady časopisov Economics & Law a Economics and Management, Bulharsko

člen medzinárodného poradného výboru vydavateľstva Readers Inshight, Malajzia

hodnotiteľ rady GAČR, Česká republika

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť