Department of Finance and Financial Management

Position:
Vedúci katedry
Address
BF331
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
+421/41/513 32 00

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information

Konzultačné hodiny

pondelok 10:00-12:00
streda 09:00-10:00
štvrtok 10:00-12:00

Kariéra

V roku 1998 absolvoval denné štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2005 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky. Habilitovaný bol v roku 2007 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Inaugurovaný bol v roku 2014 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.

 • Vedecký redaktor elektronického vedeckého časopisu o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike Podniková ekonomika a manažment.
 • Člen redakčnej rady Ekonomicko-manažérske spektrum EMS.
 • Člen redakčnej rady Social Inequalities and Economic Grwoth.
 • Zodpovedný riešiteľ 1 projektu APVV a 3 projektov VEGA.
 • Spoluriešiteľ 5 projektov APVV a 1 projektu MVTS.
 • Člen vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažment SPU Nitra
 • Člen akademickej rady Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.
 • Predseda Odborovej komisie v št. odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
 • Garant prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.13 Finančný manažment na FPEDAS ŽU v Žiline.
 • Garant druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.13 Finančný manažment na FPEDAS ŽU v Žiline.
 • Spolugarant tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na FPEDAS ŽU v Žiline
 • Hodnotiteľ projektov VEGA.
 • Hodnotiteľ projektov KEGA
 • Hodnotiteľ projektov APVV
 • Člen rady pre spoločenské vedy APVV
 • Člen Akademického senátu FPEDAS ŽU v Žiline

Predmety

Štatistická analýza
Finančný manažment
Investičný manažment
Ekonomika podniku
Ekonomika a riadenie podniku
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Teória podnikových financií

Zameranie

Vedeckovýskumná činnosť zameraná predovšetkým na oblasť aplikácie kvantitatívnych matematicko-štatistických metód vo finančnom manažmente, finančnom riadení a rozhodovaní podnikov, Data Envelopment Analysis, neurónových sietí, genetických algoritmov, fuzzy logiky, viacrozmerných štatistických metód, kvantifikácie a diverzifikácie  rizík, apod.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Core
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
YouTube
Accept
Decline