Zbierka úloh z makroekonómie

doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
187
978-80-8070-892-4
2008
Popis

Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá má slúžiť na regulárnu priebežnú kontrolu vedomostí študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborovv priebehu semestra z predmetu Všeobecná ekonomická teória. Má napomôcť systematickej práci študentov, ktorí ju môžu využiť na opakovanie učebnej látky nielen pri príprave na semináre, ale aj na čiastkovú skúšku, ako i na štátnu skúšku.Publikácia obsahuje rôzne formy metodickej prípravy na semináre a skúšku z predmetu Všeobecná ekonomická teória. Obsahuje 14 kapitol, ktoré sa týkajú rôznych tematických makroekonomických okruhov, pričom pri každej téme sú uvedené kľúčové pojmy, testové otázky, príklady a úlohy na riešenie ekonomických súvislostí. Do záveru každej kapitoly sú začlenené správne odpovede, aby si študent mohol overiť správnosť svojich riešení.Predložená učebná pomôcka obsahuje otázky testového typu, uzavreté otázky vždy s jednou možnosťou voľby, a úlohy takisto s uzavretými, ale aj s otvorenými otázkami. Cieľom testov je overiť si zvládnutie základných ekonomických kategórií a súvislostí. Niektoré úlohy sú také, pri ktorých si študent overí  svoje vedomosti z prebranej učebnej látky jednoduchou formou odpovede typu áno / nie, resp. pravda / nepravda. Publikácia obsahuje aj úlohy, v ktorých je potrebné zostaviť poradie,  doplňovacie úlohy, ktoré skúmajú predovšetkým pamäťové schopnosti študenta v podobe naučených definícií. Kombinačné a aplikačné schopnosti študenta zdokonaľujú úlohy, pri ktorých je potrebné priradiť k sebe tie tvrdenia, ktoré k sebe patria. Príklady napomáhajú získať zručnosť v kvantifikácii ekonomických procesov.
 

Obálka