Zbierka súvzťažností z podvojného účtovníctva podnikateľov

Ing. Martina Paliderová, PhD.
209
978-80-554-0103-4
2009
Popis

Publikácia „Podvojné účtovníctvo“ prináša čitateľovi ucelený pohľad na účtovanie podnikateľov. Je určená predovšetkým  poslucháčom 3. ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj pre širokú podnikateľskú verejnosť, pretože podniky, ktoré pôsobia na našom trhu musia okrem svojej podnikateľskej činnosti na základe zákona viesť aj  účtovníctvo.  Obsahuje nielen teoretické informácie z oblasti účtovania podnikateľov, ale aj množstvo praktických príkladov.
Publikácia je v súlade s rámcovou účtovou osnovou rozdelená podľa jednotlivých účtovných tried, skupín a účtov. 0. trieda opisuje dlhodobý majetok, jeho obstaranie, zaradenie do používania, odpisy a vyradenie dlhodobého majetku. 1. trieda rozoberá zásoby podľa jednotlivých druhov s ich obstaraním, uskladnením a vyskladnením. 2. trieda sa venuje finančných účtom a všetkým finančným operáciám s nimi. 3. trieda opisuje zúčtovacie vzťahy, a to medzi dodávateľmi a odberateľmi, medzi zamestnancami a podnikom a medzi podnikom a štátom. 4. trieda definujte kapitálové účty a dlhodobé záväzky. 5. trieda opisuje hospodárske, finančné a mimoriadne náklady. 6. trieda opisuje výnosy podľa jednotlivých druhov. 7. trieda definujte uzávierkové účty a podsúvahové účty a posledná 8. a 9. trieda sa venuje vnútroorganizačnému účtovníctvu.

Obálka