Zbierka príkladov z ekonomickej štatistiky

Ing. Darina Chlebíková, PhD.
87
978-80-8070-941-9
2008
Popis

Publikácia  nadväzuje na vydané štatistické publikácie autorky a je ich doplnkom, pretože uvádza množstvo príkladov, ktoré majú rozšíriť teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti pri výpočte štatistických príkladov, ktoré ekonomická štatistika rieši. Štruktúra kapitol je jednotná. Každá kapitola začína veľmi stručným popisom témy s príslušnými vzorcami, ktoré budú nevyhnuté pri počítaní. Potom nasledujú riešené príklady, ďalej príklady na riešenie, kde sa preukážu schopnosti a zručnosti riešiteľa a záver každej kapitoly sú výsledky riešených príkladov, kde si riešiteľ môže skontrolovať úspešnosť a porozumenie danej témy. Publikácia má šesť základných kapitol. Prvá sa venuje triedeniu štatistických jednotiek podľa kvantitatívnych štatistických znakov a to podľa diskrétneho a spojitého znaku ako aj triedeniu kvantitatívnych znakov. Druhá kapitola obsahuje charakteristiky úrovne a ostatné stredné hodnoty a kvantily a ich výpočet zo štatistického radu hodnôt, štatistického radu početností a intervalového triedenia. Charakteristiky variability sú predmetom riešenia tretej kapitoly. Príklady na riešenie štatistickej závislosti a výpočtu regresnej a korelačnej úlohy sú uvedené v štvrtej kapitole. Porovnávanie pomernými číslami a indexmi je uvedené v piatej kapitole. Posledná šiesta kapitola je venovaná riešeniu časových radov a to ako výpočtu chronologického priemeru tak i dekompozícii časového radu a analoýze jej jednotlivých zložiek.  

Obálka