Základy marketingu II.

doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
156
978-80-5540-766-1
2013
Popis

Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Vzhľadom na komplexnosť spracovanie je však učebný text využiteľný aj v mnohých iných bližšie nešpecifikovaných študijných odboroch, ktoré sa danej problematike venujú v rámci predmetov, ktoré nemajú z hľadiska zamerania študijného odboru nosný charakter. Cieľom druhej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou jednotlivých nástrojov marketingového mixu, ktorými sú produkt, cena, distribúcia, komunikácia.  Záverečné kapitoly sú venované nástrojom rozširujúcim marketingový mix, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre oblasť služieb - ľudský činiteľ, služby zákazníkovi, procesy a prostredie a problematike interného, externého a interaktívneho marketingu.

Obálka