Základy marketingu I.

doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
163
978-80-5540-481-3
2012
Popis

Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Vzhľadom na komplexnosť spracovanie je však učebný text využiteľný aj v mnohých iných bližšie nešpecifikovaných študijných odboroch, ktoré sa danej problematike venujú v rámci predmetov, ktoré nemajú z hľadiska zamerania študijného odboru nosný charakter. Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej)  politiky podniku, ktorá má za úlohu poznať trhy, na ktorých podnik už pôsobí alebo v budúcnosti pôsobiť chce. Ide primárne o tieto čiastkové oblasti skúmania: riadenie marketingového procesu, marketingová filozofia, charakteristika a meranie trhu, výber cieľových trhov, analýza marketingového prostredia, analýza trhov a nákupného správania zákazníkov, analýza konkurencie, marketingový informačný systém, trhovo orientované strategické plánovanie a marketingové plánovanie.

Obálka