Základy logistiky I.

Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD.
140
978-80-8070-749-1
2007
Popis

Logistika ako predmet činnosti sa v súčasnej dobe dostáva stále väčšou mierou do centra pozornosti. Medzi faktory, ktoré prispievajú k zvýšenému úsiliu o logistiku patrí globalizácia svetového obchodu, explózia informačných a komunikačných technológií, narastajúci význam systémového prístupu, koncepcia celkových nákladov a orientácia podniku na špičkovú kvalitu a vysokú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu. Logistika sa mení z nevýznamnej funkcie na kľúčovú pomocou ktorej môže podnik dosiahnuť značné nákladové úspory a získať významnú konkurenčnú výhodu v dlhodobom horizonte. V publikácií nájdete úvodne témy do logistiky, ktoré sa týkajú histórie vzniku a vývoja logistiky, významu a úlohy logistiky v ekonomike, vymedzenie logistických procesov, funkcií a operácií, členenie podnikovej logistiky, ako aj inovatívny pohľad na aktívne a pasívne prvky logistických systémov. Snaha o zladenie vlastností, parametrov pasívnych a aktívnych prvkov navzájom a o zladenie vlastností a fungovanie aktívnych prvkov je v logistike veľmi dôležité. 

Obálka