Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Zákonníka práce

JUDr. Miroslav Tichý
120
978-80-8162-004-1
2014
Popis

Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických, ale i ďalších študijných odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo.  Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad pracovného práva, s ktorým sa občan stretáva  po väčšinu svojho života. Svojim obsahom pokrýva celý okruh pracovnoprávnych vzťahov nielen v podnikateľskej oblasti, ale i verejnej správe počnúc prijatím do zamestnania (žiadosť, pracovná zmluva na dobu určitú alebo neurčitú, resp. dobu na skrátený úväzok), realizácie výkonu práce (dohoda o zmene pracovných podmienok, využívanie pracovného času, doba odpočinku, dovolenka, odmeňovanie zamestnancov, prekážky v práci, sociálna politika, zodpovednosť za škodu, kolektívne pracovnoprávne vzťahy), až po skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru). Venuje sa i dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tak, ako sú charakterizované v základnom zákone pracovného práva – Zákonníku práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Jej obsahom sú i vzory žalôb a podaní, s ktorými sa môže zamestnávateľ i zamestnanec obrátiť na príslušný súd v prípade domáhania sa svojho práva pri porušení právnych predpisov druhou zmluvnou stranou.

Obálka