Vzory zmlúv, žalôb a podaní

Kolektív
590
80-89213-38-3
2006
Popis

Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických, ale i ďalších študijných odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo.  Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad obchodného, občianskeho, pracovného, správneho i trestného práva, s ktorým sa občan stretáva  po väčšinu svojho života. Jej časť, venovaná obchodnému právu, je zameraná najmä na obchodné záväzkové vzťahy, autorské zmluvy a mimozáväzkové žaloby a podania. Občianskemu zákonníku je venovaná ďalšia časť publikácie s orientáciou na zakladateľské zmluvy, vlastnícke právo, dedenie a záväzkové právo. Pracovnoprávne vzťahy rieši tretia kapitola -- počnúc prijatím do zamestnania (žiadosť, pracovná zmluva), realizácie výkonu práce (dohoda o zmene pracovných podmienok, využívanie pracovného času, doba odpočinku, dovolenka, odmeňovanie zamestnancov, prekážky v práci, sociálna politika, zodpovednosť za škodu, kolektívne pracovnoprávne vzťahy), až po skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru). Venuje sa i dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tak, ako sú charakterizované v Zákonníku práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). V rámci správneho práva nájde čitateľ v publikácii vzor udelenia plnomocenstva, rozhodnutia o prerušení konania i o uložení poriadkovej pokuty, predvolaní svedka a pod. Trestnému právu sa venuje záver knihy. Jej obsahom je trestné oznámenie, žiadosť o prepustenie z väzby, odvolanie, či odklad výkonu trestu.

Obálka