Vybrané state z ekonomiky dopravy

Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
170
978-80-554-0938-2
2014
Popis

Skriptum je určené študentom predmetu Ekonomika dopravy v rámci štúdia v študijnom odbore  Ekonomika a manažment podniku na Katedre ekonomiky  Fakulty PEDAS ŽU v Žiline. Sprístupňujú sa tým základné časti ekonomiky dopravy ako vedeckej disciplíny, keďže originálny učebný text o ekonomike dopravy zatiaľ na slovenskom trhu absentuje. Obsahovo sa venuje významovo najvýraznejším oblastiam ekonomického konceptu dopravy v rámci neustále sa formujúcej európskej dopravnej politiky v spojitosti so špecifikami dopravného odvetvia ako takého. Osnova skrípt pozostáva z týchto problémových okruhov: Charakteristika a vývoj ekonomiky dopravy, Pozícia dopravy v trhovej ekonomike, Doprava, regionálny rozvoj a územné plánovanie, Fungovanie trhov dopravných služieb, Dopravná politika, Podnikanie v doprave, Typológia, organizácia a riadenie podnikov dopravy.
            Z uvedeného vyplýva, že skriptum predstavuje základný sylabus ekonomických prejavov dopravy v rozvíjajúcom sa globálnom rámci a je  určené predovšetkým pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Taktiež môže predstavovať orientačnú pomôcku  pre okruh odborníkov v doprave a tiež pre  záujemcov o problematiku hospodárskych javov z aspektu dopravnej vedy. V tejto, 1. časti skrípt bolo snahou autorov  vybrať tie state  problematiky, ktoré  reprezentujú kľúčové témy ekonomiky dopravy najmä v kontexte aktuálnej paradigmy globalizujúcich sa nadnárodných hospodárskych procesov. 
 

Obálka