Vybrané kapitoly z ekonomickej sociológie

prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., doc. PhDr. Helena Janotová, CSc., doc. PhDr. Alféd Prígl, CSc., doc. Pavol Hamaj, PhD., Mgr. Roman Hofreiter
220
978-80-554-0314-4
2011
Popis

Učebnica stručne charakterizuje problémové okruhy, ktorými sa zaoberá medziodborová vedná disciplína – ekonomická sociológia. Autori sa v učebnici zamerali na základné problémové okruhy vednej disciplíny – ekonomickej sociológie, v ktorej sa stretáva sociologický a ekonomický pohľad na vybrané sociálne javy na mikrosociálnej, mezosociálnej a makrosociálnej úrovni. Zámerom je prezentovanie predovšetkým tých tém, ktoré sú významné a aktuálne z hľadiska súčasného rozvoja slovenskej spoločnosti – spojené s fungovaním ekonomickej sféry spoločnosti a s finančnými trhmi, s napĺňaním sociálnej spravodlivosti v spoločnosti a v pracovnom procese, s dôležitým sociálnym problémom, akým je nezamestnanosť, ďalej s pracovnými inštitúciami a organizáciami, s priebehom pracovného procesu, so sociálnymi (pracovnými) skupinami, s pracovnou morálkou a pracovnými vzťahmi. Vybranými tematickými okruhmi sa prelína sociologický pohľad na predmetnú problematiku zvýrazňujúcu najmä individuálneho aktéra (jednotlivca) v pracovných pozíciách, rolách a interakciách v pracovných organizáciách. Svojím obsahom učebnica nevyčerpáva celý predmet ekonomickej sociológie, ale orientuje sa na tie okruhy, ktoré autori považujú z hľadiska spoločenského pohybu a fungovania pracovných organizácií a pracovných skupín za dôležité. Učebnica je určená predovšetkým študentom, ktorý si vybrali voliteľný predmet ekonomická sociológia na fakulte PEDAS. Taktiež môže poslúžiť aj záujemcom mimo akademickej pôdy o rozšírenie si vedomostí z predmetnej oblasti.

Obálka