Všeobecná ekonomická teória I. časť Makroekonómia

Ing. Viera Bartošová, Ing. Alžbeta Bieliková, doc. Ing. Miloš Sroslík, CSc.
201
80-7100-963-6
202
Popis

Skriptum je prvou časťou rozsiahlejšieho učebného textu z problematiky Všeobecnej ekonomickej teórie. Jeho druhá časť zameraná na otázky mikrosféry má názov Všeobecná ekonomická teória 2. časť Mikroekonómia. Obidva materiály sú určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v jeho dennej i externej forme a pôvodne mali by vyplniť dlhoročnú medzeru v ponuke študijnej literatúry našej fakulty, viažucej sa k výučbe tohto predmetu. Tak ako makro- i mikrosféra sú súčasťou jednej štruktúry ekonomického, resp. hospodársko-politického systému, tak aj prehľad makro- a mikroekonomických otázok a ich zaradenie do oboch častí tvorí kompaktný celok. Makroekonómia je tou oblasťou ekonomickej teórie, ktorá ponúka množstvo alternatívnych riešení v duchu rôznych koncepcií, škôl, smerov, prúdov atď. ekonomického myslenia, a tak sa v skriptách v rámci jednotlivých kapitol stretávame s prezentáciou často diametrálne odlišných názorov na ich riešenie. Štruktúru skrípt tvorí 17 kapitol. Zmyslom skrípt a zámerom autorov bolo nielen sprostredkovať poznatky o takých problémoch, akými sú nezamestnanosť, inflácia, deficit štátneho rozpočtu, otázky ekonomického rastu, či cyklických výkyvov ekonomiky a pod., ale súčasne, a možno v prvom rade, obrátiť pozornosť na potrebu hľadania väzieb, vzájomných vzťahov a súvislostí medzi ekonomickými javmi, na odhaľovanie relácií  príčina – dôsledok. Výber problémov i forma ich spracovania by mali prispieť k naplneniu tohto cieľa.

Obálka