Všeobecná ekonomická teória 2. časť Mikroekonómia

Ing. Viera Bartošová – Ing. Tomáš Klieštik
140
80-8070-171-1
2003
Popis

Mikroekonómia je tou časťou ekonomickej teórie, ktorá sa v rámci svojho predmetu skúmania zaoberá správaním jednotlivých spotrebiteľov a firiem, trhov a trhových štruktúr. Spolu s makroekonómiou tvoria jeden celok; nie je možné urobiť medzi nimi jasnú hranicu, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. Analýzu ťažiskových mikroekonomických problémov začíname trhmi. Sú tým miestom, kde sa stretáva ponuka s dopytom, kde vstupujú do vzájomných vzťahov mikrosubjekty, spotrebitelia a výrobcovia, kde sa formuje rovnovážna cena a ustaľuje trhová rovnováha ako základ ekonomickej stability každej trhovo orientovanej ekonomiky. V prvej časti skrípt s názvom Všeobecná ekonomická teória, 1. časť Makroekonómia sme sa zoznámili so základnými pojmami týkajúcimi sa trhu, odhalili sme niektoré významné vzťahy a súvislosti nevyhnutné pre pochopenie fungovania trhového mechanizmu a trhovej ekonomiky, ilustrovali sme interakciu medzi ponukou a dopytom na trhu produktov. V súvislosti s peniazmi ako dôležitou makroekonomickou kategóriu sme si vysvetlili, ako funguje trh peňazí a nezabudli sme ani na trh práce v kontexte s problémom nezamestnanosti. K tomuto trhu sa ešte vrátime. Po stručnej rekapitulácii už známych pojmov a súvislostí, sústredíme pozornosť na trhy výrobných faktorov. Ony sú tým hýbateľom, ktorý uvádza do pohybu mechanizmus makroekonomického kolobehu, spoločenskú výrobu a vzájomné vzťahy medzi hlavnými subjektmi trhu. Správaniu spotrebiteľov a firiem na trhoch sa venujeme aj v  ďalších kapitolách venovaných teórii firmy a teórii spotrebiteľa. 
 

Obálka