Všeobecná ekonomická teória 1. časť Makroekonómia. Druhé rozšírené vydanie.

doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., doc. Ing. Miloš Sroslík, CSc.
210
80-8070-561-5
2006
Popis

Podobne ako prvé vydanie skrípt aj ich rozšírená a aktualizovaná verzia prináša základné informácie z problematiky makroekonómie a svojím obsahom a štruktúrou korešponduje s obsahovým zameraním 2. časti Mikroekonómia.Cieľom tohto učebného materiálu určeného pre študentov Fakulty PEDAS v dennej i externej forme bakalárskeho štúdia je sprostredkovať poznatky o takých závažných ekonomických problémoch, akými sú inflácia, nezamestnanosť, otázky celkovej produkcie, otázky fungovania a stability ekonomického systému a pod., a to v kontexte aktuálnych udalostí prebiehajúcich v našej ekonomike ako Makroekonómia ako vedná disciplína a makroekonomika ako oblasť hospodárskej praxe sú sféry, v ktorých sa najvýraznejšie prejavuje dynamika ekonomického diania, jeho celospoločenský a celosvetový kontext, ale aj nevyhnutnosť vymedzenia hodnotového rámca pre každú ľudskú aktivitu, pretože práve rozhodnutia v makrosfére ovplyvňujú na dlhé obdobie život jednotlivcov i celej spoločnosti.
 

Obálka