Vedecký časopis PEaM

Podniková ekonomika a manažment
Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku
 
Príspevky do časopisu sú recenzované so zachovaním anonymity autora a recenzenta. O neprijatí príspevku na publikovanie je autor písomne informovaný. Elektronický vedecký časopis vychádza 2x ročne.
Príspevky nie sú honorované.

 

Príspevky posielajte na adresu:
peter.majercak@fpedas.uniza.sk

 

ISSN 1336-5878