Vedecký časopis EMS

Ekonomicko-manažérske spektrum je recenzovaný vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne (jún a december) Žilinskou univerzitou v Žiline. Cieľom časopisu je publikovať vysokokvalitné výsledky teoretických a empirických štúdií domácich a zahraničných autorov z oblasti ekonomiky a riadenia podniku, najmä transformujúcich sa ekonomík krajín strednej a východnej Európy. Základnou požiadavkou na publikovanie článku je jeho originalita, teoretický a praktický prínos pri riešení vybraných problematík doma a v zahraničí. Obsah článku musí korešpondovať s publikačným zameraním časopisu a článok musí spĺňať náležitosti uvedené v pokynoch pre autorov. Nakoľko je časopis určený pre medzinárodnú vedeckú komunitu, články sú prijímané len v anglickom jazyku. Za spracovanie príspevku sa neplatí žiadny publikačný poplatok. Tematické zameranie časopisu je nasledovné:

 

Ekonomika a manažment podniku
Podnikové financie a investovanie
Finančné a manažérske účtovníctvo
Personálny manažment
Ekonomický rast a priemysel
Aplikovaná matematika a ekonometria
Marketing a reklama
Strategický manažment a inovácie
Logistika a manažment dodávateľského reťazca
Ekonomické aspekty globalizácie

 

Evidenčné číslo časopisu
EV 3543/09

 

ISSN
1337-0839 (print) / 2585-7258 (online)