Uchádzači

Termin podania prihlášok: do 30. apríla 2018
Poplatok za prijímacie konanie: 20 € (na jednu prihlášku je možné uviesť iba 1 študijný program)
Termín prijímacieho konania: 11. - 12. jún 2018 (druhé kolo 21. august 2018)

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane a z ďalších stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,80 vrátane. Všetci ostatní uchádzači o štúdium musia absolvovať prijímacie konanie.

 

Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečuje vzdelávanie v študijných programoch Ekonomika a manažment podniku Finančný manažment. Oba študijné programy sú akreditované tak pre bakalárske ako aj pre inžinierske štúdium.

Študijný program Ekonomika a manažment podniku je tradičným študijným programom určeným pre záujemcov o získanie komplexného vzdelania z oblasti ekonomiky a manažmentu. Súčasne je možné, aby sa študenti počas štúdia profilovali prostredníctvom širokej škály voliteľných predmetov v tých oblastiach, ktoré ich počas štúdia zaujmú a v ktorých sa rozhodnú pre prehĺbenie svojich vedomostí, znalostí a zručností.

Študijný program Finančný manažment je novým študijným programom, ktorý vznikol na základe požiadaviek praxe a ktorý kopíruje svojou štruktúrou podobné študijné programy v zahraničí. Štúdium v tomto študijnom programe si nevyžaduje rozsiahlejšie vedomosti z oblasti matematiky a štatistiky, nakoľko sa v plnom rozsahu využívajú softvérové riešenia a dôraz je kladený na rozvoj analytických vedomostí, znalostí a zručností jeho študentov.

Pre oba študijné programy je vybudované kvalitné študentské zázemie. Výučba prebieha v modernom bezbariérovom univerzitnom kampuse s kvalitným materiálovo-technickým vybavením. Univerzitné ubytovacie zariadenie je novo zrekonštruované a nachádza sa v pešej dostupnosti univerzitného kampusu. Pre študentov prvých ročníkov s trvalým bydliskom mimo okresu Žilina je garantované internátne ubytovanie.

Študentom oboch študijných programov sú vytvárané podmienky pre absolvovanie časti štúdia v zahraničí. Neustále sa snažíme o vyhľadávanie nových a atraktívnych zahraničných partnerov pre realizovanie programu ERASMUS +. Už počas štúdia kladieme dôraz na to, aby študenti nadviazali kontakt s praxou, a to prostredníctvom prednáškovej činnosti odborníkov z praxe a riešenia konkrétnych zadaní z praxe vo vyučovacom procese. Študenti majú možnosť podieľať sa pod vedením pedagógov na vedecko-výskumnej činnosti Katedry ekonomiky spracovávaním čiastkových úloh projektov riešených na tomto pracovisku.