Transformácia železníc vo svete

Buček, O. a kol.
160
80-7100-946-6
2002
Popis

Autori: Buček, doc. Ing. Ondrej Buček, CSc.,Ing. Anna Tomová, CSc.,Ing. Viera Bartošová, Ing. Alžbeta Bieliková, Ing. DankaHarmanová, CSc.,Ing. Darina Chlebíková
Publikácia sa zaoberá problémami transformácie železníc vo svete. Vznikla na základe viacročného výskumu a má napomáhať pri riešení problémov, ktoré sú dôsledkom krízy sieťových systémov existujúcich takmer vo všetkých krajinách sveta. Transformácia železníc prebieha už niekoľko desaťročí a bude pretrvávať aj naďalej. Riešenie sa dostáva do fázy, kedy sa musí myslieť aj na externé dopady na životné prostredie, ktoré sa  doteraz odstraňovali hlavne z  prostriedkov štátov. V budúcnosti však musí ísť o také riešenie, kedy externality sa budú musieť kryť z prostriedkov podnikateľských subjektov podnikajúcich v doprave. Z externých nákladov ide najmä  o vplyv nehodovosti na zdravie a životy účastníkov, vplyv emisií na životné prostredie, vplyv hluku na zdravie účastníkov a iné.  Publikácia obsahuje dve základné časti, ktoré analyzujú súčasné problémy transformácie v našich podmienkach a tiež 

Obálka