Technológie a služby inteligentnej dopravy

prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavol Kráľ, PhD. a kol.
378
978-80-8070-691-3
2007
Popis

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov úlohy aplikovaného výskumu vedecko-technického projektu č. AV/819/2002 s názvom Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR, ktorá bola riešená na Žilinskej univerzite v r. 2002 - 2005.
Publikácia kumuluje poznatky aplikovaného výskumu zameraného na riešenie systémovej, funkčnej a organizačnej architektúry služieb inteligentných dopravných systémov, optimalizačné úlohy na dopravných sieťach, využitie komunikačnej a informačnej technológie v inteligentnej doprave so zameraním na využitie nových komunikačných prostredí, riadenie krízových situácií, problematiku bezpečnosti dopravných procesov, ekonomické a mimoekonomické efekty inteligentnej dopravy, vypracovanie fyzickej architektúry na báze analýzy procesov a výber realizačných štúdií pre vybrané procesy.

Obálka