Strategický marketing

doc. Ing. Eva Birnerová, CSc., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
249
978-80-554-0687-9
2013
Popis

Skriptá sú koncipované tak, aby previedli čitateľa najdôležitejšími etapami strategického marketingového procesu a pomohli mu zorientovať sa v najdôležitejších oblastiach rozhodovania týkajúcich sa tvorby a výberu stratégií v podniku. Samotná stratégia, i keď je kvalitne spracovaná, všaknie je zárukou úspechu podniku, preto sa čitateľ zoznámi s najdôležitejšími aktivitami, ktoré predchádzajú tvorbe stratégií a následnými aktivitami, ktoré súvisia s jej implementáciou a kontrolou. Učebné texty predpokladajú znalosť základov marketingu a sú určené najmä pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, ale je možné odporučiť ich všetkým študentom i odbornej verejnosti, ktorá má o túto problematiku záujem.

Obálka