RNDr. Lucia Švábová, PhD.

Kancelária: 
BF 312
Telefón: 
+421 (0)41/513 3221
Kariéra: 

V roku 2004 ukončila magisterské štúdium v odbore Matematická štatistika a finančná matematika na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne v roku 2007 získala akademický titul RNDr. za úspešne vykonanú rigoróznu skúšku v odbore Finančná matematika. Doktorandské štúdium úspešne absolvovala na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii, téma dizertačnej práce: “Oceňovanie vybraných druhov opcií použitím niektorých numerických metód”. Od roku 2004 až do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte PEDAS, v roku 2007 to bolo na Katedre spojov, v rokoch 2007 – 2016 pôsobila na Katedre kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky a od roku 2016 pôsobí na Katedre ekonomiky. 

Predmety: 

Ekonomická štatistika
Štatistická analýza
Ekonometrická analýza
Finančné inžinierstvo

Zameranie: 

Matematická štatistika, Ekonomická štatistika, Ekonometria, Aplikácia matematicko-štatistických metód v ekonómii , Štatistické metódy, Viacrozmerné predikčné modely, Kontrafaktuálne hodnotenie, Evaluácia, Oceňovanie opcií, Aplikácia numerických metód vo finančnej matematike, Poisťovníctvo, Poistná matematika

Viac info: 
Viac informácií