Psychológia riadiaceho pracovníka

doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc.
114
80-7100-221-3
1994
Popis

Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá je určená pre študentov všetkých fakúlt ako základný študijný materiál pri štúdiu predmetu Psychológia a Personálny manažment. Publikácia poskytuje základné poznatky zo psychológie so zvláštnym zameraním na psychológiu riadiaceho pracovníka s cieľom uplatniť tieto poznatky v každodennom živote a v podnikovej praxi. Uvedené vedomosti a poznatky môžu významne pomôcť zlepšiť medziľudské vzťahy , koordinovať riadiacu prácu, komunikáciu medzi nadriadeným a podriadeným pracovníkom a tým prispievať k duševnej pohode a flexibilite plnenia úloh  a posilniť tak autoritu manažéra v pracovnom kolektíve. Práca každého riadiaceho pracovníka  predstavuje komplex rôznorodých činností, ktoré majú sociálne, psychologické, organizačné, ekonomické, technické a technologické aspekty, ktoré je veľmi dôležité v súčasnom konkurenčnom prostredí dobre poznať.Charakter a obsah riadiacej práce manažéra kladie špecifické nároky na profil jeho osobnosti. Spĺňanie nárokov na určený požadovaný profil osobnosti manažéra predstavuje hlavný predpoklad pre úspešnosť jeho práce. Úspech v riadení a vedení ľudí je závislý predovšetkým od vedomostí, zručností a schopnosti manažérov, od ich prístupu k ľuďom, od poznania podmienok riadiaceho procesu. Kvalitná a účinná realizácia systému práce s človekom, je tým najvhodnejším prostriedkom v súčasnej podnikovej praxi.

Obálka