Psychológia pre manažérov

doc. PhDr. Viera Farkašová,CSc.
99
80-71200-651-3
1999
Popis

Publikácia je učebnou pomôckou, ktorá má slúžiť na regulárnu priebežnú kontrolu vedomostí študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborovv priebehu semestra z predmetu Psychológia a Personálny manažment. Je vhodnou pomôckou pre  manažérov na všetkých úrovniach podnikového manažmentu. Publikácia obsahuje rôzne formy metodickej prípravy na semináre a skúšku z uvedených predmetov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť výber moderných teoretických a praktických poznatkov, vedomostí a skúseností z oblasti aplikovaných psychologických disciplín, ktorých predmetom je skúmanie psychologických aspektov podnikovej a podnikateľskej praxe, a to tak z pohľadu vlastníka, manažéra, ako aj zamestnanca v pracovnom procese. Obsah publikácie je zameraný na základy  psychológie a ich aplikáciu v podnikovej praxi, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, psychológiu osobnosti manažéra, negatívne psychické javy v pracovnom procese ako je mobbing a iné psychické poruchy správania sa ľudského faktora v pracovnom procese.

Obálka