Projektový manažment

doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Martina Kováčiková, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Miriam Močková, PhD., prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
442
978-80-544-0148-5
2009
Popis

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprístupniť čitateľom základné znalostné oblasti projektového manažmentu,  poukázať na tie, ktoré vytvárajú integrovaný projektový manažment a vysvetliť základný význam projektového manažmentu (podstata projektového manažmentu, integrovaný projektový manažment, procesy projektového manažmentu, formy projektovej organizácie, životný cyklus projektu, metodika Prince2, EVM, riziká v projektovom manažmente, základné metódy a techniky projektového manažmentu, financovanie a posudzovanie projektov). Prínosom publikácie je tiež analýza dynamického vývoja projektového manažmentu a vplyvu tímového manažmentu na úspechy pri riadení projektov.Vysokoškolská učebnica je venovaná študentom študijných programov ekonomika a manažment podniku, poštové služby a technológie, poštové inžinierstvo a elektronický obchod a manažment na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzite v Žiline ako i všetkým čitateľom, ktorých zaujímajú otázky, týkajúce sa projektového manažmentu a manažmentu projektov.

Obálka