prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., vedúci katedry

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 331
Telefón: 
+421 (0)41/513 3200
Kariéra: 
V roku 1998 absolvoval denné štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2005 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky. Habilitovaný bol v roku 2007 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Inaugurovaný bol v roku 2014 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
 • Vedecký redaktor elektronického vedeckého časopisu o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike Podniková ekonomika a manažment.
 • Člen redakčnej rady Ekonomicko-manažérske spektrum EMS.
 • Člen redakčnej rady Social Inequalities and Economic Grwoth.
 • Zodpovedný riešiteľ 1 projektu APVV a 3 projektov VEGA.
 • Spoluriešiteľ 5 projektov APVV a 1 projektu MVTS.
 • Člen vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažment SPU Nitra
 • Člen akademickej rady Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.
 • Predseda Odborovej komisie v št. odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
 • Garant prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.13 Finančný manažment na FPEDAS ŽU v Žiline.
 • Garant druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.13 Finančný manažment na FPEDAS ŽU v Žiline.
 • Spolugarant tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na FPEDAS ŽU v Žiline
 • Hodnotiteľ projektov VEGA.
 • Hodnotiteľ projektov KEGA
 • Hodnotiteľ projektov APVV
 • Člen rady pre spoločenské vedy APVV

Člen Akademického senátu FPEDAS ŽU v Žiline

Predmety: 

Štatistická analýza
Finančný manažment
Investičný manažment
Ekonomika podniku
Ekonomika a riadenie podniku
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Teória podnikových financií

Zameranie: 

Vedeckovýskumná činnosť zameraná predovšetkým na oblasť aplikácie kvantitatívnych matematicko-štatistických metód vo finančnom manažmente, finančnom riadení a rozhodovaní podnikov, Data Envelopment Analysis, neurónových sietí, genetických algoritmov, fuzzy logiky, viacrozmerných štatistických metód, kvantifikácie a diverzifikácie  rizík, apod.

Viac info: 
Viac informácií