prof. Ing. Anna Križanová, PhD., vedúca oddelenia

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 200, BF310
Telefón: 
+421 (0)41/513 3050
Kariéra: 

Akademické a vedecké hodnosti :

Ing Vysoká škola dopravy a spojov,  Fakulta PEDAS, odbor: Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy - 1983
CSc. Externá vedecká ašpirantúra, VŠDS, Fakulta PEDAS, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, 1996
doc. Habilitácia v odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, Žilinská univerzita, Fakulta PEDAS, 2002
prof. Inaugurácia v odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, 2011
 

Zahraničné pobyty:

  • 6 mesačný študijný pobyt na Inštitúte telekomunikácií, Katedra manažmentu, Evry, Francúzsko: projekt TEMPUS IMG 1013/96 v r.1997 a štipendium Francúzskej vlády ukončený prednáškou na fakulte na tému:  La politique de marketing des entreprises de services et ses conditions en Slovaquie
  • 2 týždňová stáž v Groupe ESC Bordeaux, Francúzsko, 2000, získanie certifikátu Certificat de Formation professionel continue de L´Institute superieur de logistique industrielle (ISLI) et L´Université de Žilina „D´études Supérieures en Management Logistique Globale, (certifikát „Vyššie štúdium v riadení globálnej logistiky“), 2000.

 
Členstvo v národných a medzinárodných vedeckých komisiách, výboroch, radách  a pod.:
2015                                Členka vedeckej rady vedeckého časopisu Technical Issues, Akademia Morska v Szczecinie, Poľsko
2015 – trvá                        Členka vedeckej rady vedeckého časopisu  Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
2013 – trvá                       Členka vedeckej rady DF TU Zvolen
2012- trvá                         Členka komisie  pre atestačné skúšky v rámci Metodicko-pedagogického centra Slovenskej republiky,  Bratislava
2011 - trvá                        Členka redakčnej rady časopisu Ekonomika a spoločnosť, EF UMB Banská Bystrica
2011 - trvá                        Predsedníčka redakčnej rady časopisu Doprava a spoje, FPEDAS, ŽU
 
2011 - trvá                        Členka Vedeckej rady EF UMB Banská Bystrica
2010 – trvá                       Členka Vedeckej rady  ÚZVV ŽU v Žiline
2010 – trvá                       Členka Vedeckej rady  ŽU v Žiline
2006 - trvá                        Členka Vedeckej rady Fakulty PEDAS, ŽU v Žiline
2005 - trvá                        Členka redakčnej rady časopisu Podniková ekonomika a manažment, Katedra ekonomiky, F PEDAS ŽU v Žiline
1999 - 2000                      Členka Francúzsko-Slovenského centra pre vzdelávanie v oblasti globálnej logistiky pri ŽU v Žiline
 
Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností:
2009 - trvá                          Členka Atestačnej komisie Žilinskej univerzity v Žiline
 
Členstvo v komisiách pre vysokoškolské štúdium:
2011-trvá             členka odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, EF UMB Banská Bystrica
2003-trvá             členka a predsedníčka štátnej skúšobnej komisie v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku.
2003-trvá             členka komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium, členka komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na FPEDAS
2002-trvá             členka odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, FPEDAS ŽUŽ
2002-trvá             členka odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, FPEDAS ŽUŽ
 
Školiteľka  v 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore:

  • 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
  • 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky
Predmety: 

Ekonomika podniku
Marketing
Medzinárodný marketing

Zameranie: 

oblasť ekonomiky a marketingového manažmentu, špecificky v oblasti analýzy a identifikácie východísk pre tvorbu a formovanie ponuky podnikov služieb, politiky značky, marketingovej cenovej politiky podniku, marketingovej komunikačnej politiky podniku a medzinárodného marketingu

Viac info: 
Viac informácií