Praktikum z ekonomiky podniku

prof. Ing. Anna Križanová, PhD., Ing. Martina Gogolová, PhD.
115
978-80-554-0951-1
2014
Popis

Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, resp. na univerzite. Hlavným cieľom skrípt je vytvoriť databázu informácií, na ktorej vyučujúci uvedených predmetov môžu postaviť rozhodujúci proces výučby v rámci cvičení v uvedených predmetoch, ako aj databázu informácií, na základe ktorej môžu študenti prakticky precvičovať aplikáciu vedomostí z prednášok a pripravovať sa na skúšku. Jednotlivé kapitoly v skriptách obsahujú v úvode oboznámenie s danou problematikou a ďalej sú uvedené vzorové príklady so správnym riešením. Samotné príklady sú koncipované tak, aby študent videl postup pri riešení daného príkladu a následne si mohol ďalšie príklady na základe správnych riešení vypočítať samostatne. V závere každej kapitoly si študent môže overiť svoje znalosti z danej problematiky. Skriptá vytvárajú priestor na:

  • pravidelnú, systematickú prípravu na cvičenia,
  • samostatnú aktivitu študentov pri riešení príkladov a úloh,
  • vlastnú interpretáciu získaných výsledkov a poznatkov,
  • pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach.
Obálka