Pracovnoprávny slovník pre prax

JUDr. Miroslav Tichý
120
80-89213-14-6
2005
Popis

Publikácia je určená nielen poslucháčom bakalárskej a inžinierskej formy štúdia ekonomických študijných odborov, najmä Ekonomika a manažment podniku a  Finančný manažment, ale i ďalších odborov fakulty PEDAS – železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, spoje a bankovníctvo.  Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť pri praktickom riešení každodenných úloh manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Vychádza zo zásad pracovného práva, s ktorým sa občan stretáva  po väčšinu svojho života. V priebehu svojej pracovnej činnosti vstupuje do pracovného pomeru nielen uzatvorením pracovnej zmluvy s právnickou alebo podnikajúcou fyzickou osobou, ale aj uzavretím niektorej z dohôd na vykonávanie prác mimo pracovného pomeru a v prevažnej miere končí vstupom do dôchodcovského veku. V Slovníku pracovného práva nájde čitateľ nielen vysvetlenie jednotlivých pojmov a výrazov, ktoré sa používajú v danej oblasti. Snahou autora bolo vybrať  tie, ktoré sa používajú bežne v praxi, ale i výrazy, ktoré používajú pracovníci súdov, prokuratúry, komerční i podnikoví právnici, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci oddelení ľudských zdrojov a pod. Nakoľko pracovné právo má úzku spätosť i s inými druhmi práva (najmä sociálnym a obchodným), pre komplexnosť informácií boli v publikácii okrajovo uvedené i charakteristiky niektorých pojmov z nich vyplývajúcich.

Obálka