Podniková identita dopravného podniku

Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
109
80-8070-487-2
2006
Popis

Publikácia je určená všetkým záujemcom o riešenú problematiku a tiež tým, ktorí si uvedomujú rast významu podnikovej identity ako faktora, ktorý značnou mierou prispieva k úspešnosti podniku na trhu.Obsahom publikácie sú typológie podnikovej identity, zložky podnikovej identity, jej charakteristické znaky a symboly a vymedzuje aj niektoré nedostatky pri jej budovaní. Súčasťou publikácie je aj  analýza nielen tradičných, ale aj nových marketingových metód smerujúcich k jej zmene.Podniková identita je dôsledkom prirodzeného konania zamestnancov podniku a aj výsledkom systematických a cieľavedome orientovaných aktivít manažérov podniku. Skúseností úspešných podnikov v posledných rokoch ukazujú, že podniková identita, ktorá vychádza z aktívnej účasti všetkých zamestnancov na činnosti podniku, má mimoriadne pozitívne účinky na výkonnosť a efektívnosť podniku. V súlade s uvedeným prístupom je  v publikácii prezentovaný model podnikovej identity, ktorý je zaradený do poslednej kapitoly s názvom Prípadová štúdia. Model je predstavovaný nielen v teoretickej rovine, ale aj formou praktickej aplikácie, bez ktorej by použiteľnosť modelu nemala potrebnú vypovedaciu schopnosť.

Obálka