Personálny manažment

Ing. Viera Šukalová, EUR ING., PhD.
101
978-80-8181-033-6
2015
Popis

Zaistiť si prosperitu v stále náročnejších podmienkach svetovej i domácej trhovej ekonomiky vyžaduje vyrovnať sa s celým radom výziev a prekážok. Súčasná éra globalizácie má logicky význam  aj pre personálny manažment podnikov;  zvyšuje význam rozvoja ľudského potenciálu zo sociálneho hľadiska a z ekonomického hľadiska sa zvyšuje podiel investícií do rozvoja ľudských zdrojov.  Rešpektovanie charakteristík  globalizačných trendov si vyžaduje uplatňovanie  nových foriem organizácie práce s dôrazom na efektívnosť, flexibilitu, kvalitu riešení podnikových problémov, motiváciu zamestnancov, rozvíjanie informačných technológií a zvyšuje sa aj potreba  rozvoja a  využívania elektronickej personalistiky. Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje  pohľad na personálny manažment ako súčasť manažmentu podniku pri zdôraznení systémového prístupu, identifikuje špecifickú úlohu riadenia ľudských zdrojov ako faktora konkurencieschopnosti podniku a zameriava sa aj na moderné trendy  a  nástroje využiteľné v praxi. Osobitná pozornosť je venovaná jednotlivým personálnym funkciám, prostredníctvom ktorých je zabezpečované efektívne riadenie ľudského kapitálu v modernom podniku, od strategického riadenia  a plánovania ľudských zdrojov, cez ich získavanie a výber až po starostlivosť o zamestnancov. Naším cieľom pri zostavovaní tejto učebnice bolo poskytnúť integrovaný pohľad na problematiku personálneho manažmentu ako súčasť manažmentu podniku,  vytvoriť učebný text pre vysokoškolské štúdium odborných predmetov v oblasti  manažmentu a zároveň priblížiť uceleným spôsobom moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov pre širokú verejnosť a manažérov v praxi. 
 

Obálka